پرسشنامه فعالیت جسمانی خانواده و فرزندان

 ابزار اندازه­گيري اطلاعات

ابزار گردآوري اطلاعات اين تحقيق يک مجموعه متشکل از چهار پرسشنامه به ترتيب زير بود:

 1. پرسشنامه‌ي ميزان فعاليت جسماني شاركي[۱] دانش­آموز (پيوست۱). در ابتداي اين پرسشنامه بخشي مربوط به ويژگي­هاي جمعيت شناختي دانش آموز شامل سن، جنسيت، قد، وزن، رشته­ي تحصيلي و معدل و وضعيت سرپرستي و سکونت وي، در نظر گرفته شده است. بخش دوم پرسشنامه مذکور استاندارد بوده و در تحقيقات متعددي بارها مورد استفاده قرار گرفته­ و روايي آن مورد تأييد قرار گرفته است. اين پرسشنامه مشتمل بر ۵ سؤال است که هر کدام براساس ۵ گويه­ي پيش­بيني شده از ۱ تا ۵ نمره­دهي مي­شوند. نمره­ي کل پرسشنامه برابر با حاصلجمع اعداد گويه­هاي هر سؤال خواهد بود؛ لذا حداقل نمره کل پرسشنامه ۵ و حداکثر آن ۲۵ مي­باشد. از جمله تحقيقاتي که از اين پرسشنامه استفاده نموده­اند، مي­توان به: وايتلي و شوئن[۲] (۱۰۳)، کوکمور، وايلدرز و استريدوم[۳] (۱۰۴)، وان­درمرو، وايلدرز، دوپلسيس و استردوم[۴] (۱۰۵) و لورنس[۵] (۱۰۶) اشاره نمود.

با اين­حال روايي اين پرسشنامه و همچنين ساير پرسشنامه­هاي مورد استفاده در اين تحقيق مجدداً از طريق توزيع يک تعداد ۲۰تايي مورد ارزيابي قرار گرفت که در بخش مربوطه به آن خواهيم پرداخت.

 1. پرسشنامه‌ي ميزان فعاليت جسماني شاركي والدين (پيوست۲). مجدداً از پرسشنامه استاندارد شارکي استفاده گرديد که در بالا به تعداد سؤالات و نحوه­ي نمره­دهي به پاسخ­ها اشاره گرديد.
 2. پرسشنامه­ی وضعيت اقتصادی و اجتماعی[۶] خانواده (پيوست۳). اين پرسشنامه استاندارد، از مجموعه پرسشنامه­هاي استاندارد SES تأييد شده توسط مراجع مختلف انتخاب شده است. اين مجموعه عبارتند از:
 • The WHO MONICA Project
 • MORGEN Project in the Netherlands
 • German Federal Health Survey, 1998
 • Health Survey for England, 1998
 • National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), USA
 • Norwegian Age-40 Programme

 

پس از ترجمه­ي پرسشنامه­هاي فوق، پرسشنامه­ مربوط به کشور آلمان به لحاظ محتوا و انطباق با شرايط بومي کشور ما مناسب تشخيص داده و به­کار گرفته شد.

اين پرسشنامه مشتمل بر ۷ سؤال مي­باشد. نمره­دهي هر سؤال بر اساس تعداد گويه­هاي در نظر گرفته شده براي آن سؤال از يک به بالا صورت مي­گيرد. در خصوص سؤال ۵ استثنايي  وجود دارد به اين ترتيب که سؤال مزبور خود شامل ۵ زيرسؤال است لذا نمره­دهي اين سؤال و زير سؤالاتش مستقل از جنسيت والد، مطابق جدول مندرج در پيوست۵ انجام مي­پذيرد.

 1. پرسشنامه‌ي ميزان حمايت­های والدين از فعاليت جسماني فرزندان (پيوست۴). اين پرسشنامه برگرفته از ابزار استفاده شده در تحقيق آقاي ايمان بحريني بروجني (۳) مي­باشد. پرسشنامه مذکور توسط ايشان و به طريق صحه­گذاري توسط مجمع شوراي اساتيد، به تصويب رسيده و متعاقباً پايايي آن طي تحقيق نشان داده شده بود (۷۸/۰α=).

اين پرسشنامه مشتمل بر ۶ سؤال مي­باشد که پاسخهاي آنها مشترکاً از خيلي کم تا خيلي زياد طي ۵ حالت تقسيم شده­اند. نمره­دهي پاسخ­ها از خيلي کم تا خيلي زياد به ترتيب از ۱ تا ۵ مطابق روش ­ارزش­گذاري ليکرت نمره­دهي شده­اند.

۳-۶- تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش

در ادامه به تعريف متغيرهاي عملياتي اين تحقيق اشاره شده است. از آنجا که سؤالات مربوط به اندازه­گيري هر متغير در پرسشنامه­اي جداگانه قرار دارند، به هنگام ارائه متغيرها، نيازي به ذکر شماره سؤالات مربوطه نبوده است.

 1. فعالیت جسمانی: هرگونه ورزش یا تمرین بدنی است که به فرد تحرک بیشتر و تنفس شدیدتر در حین آن می‌دهد، که یک تا دو بار در هفته انجام می‌شود و مدت آن در هر جلسه‌ی تمرینی حداقل ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می‌باشد(۳).
 2. وضعیت اجتماعی و اقتصادی: تعیین رتبه‌ی اجتماعی و اقتصادی فرد بر اساس نوع شغل، سطح تحصیلات و سطح درآمد می‌باشد در خصوص تحقیق حاضر، از آنجا که وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده مد نظر می‌باشد، لذا این متغیر با لحاظ کردن عوامل فوق‌الذکر برای هر دو والد اندازه‌گیری می‌گردد(۳).
 3. حمایت‌های والدین (از فعالیت جسمانی فرزندان): هر گونه حمایت اجتماعی والدین از فعالیت جسمانی فرزندان که شامل تشویق به انجام فعالیت جسمانی، انجام دادن فعالیت جسمانی با فرزندان، جابه‌جایی و ایاب و ذهاب فرزندان به مکان انجام دادن فعالیت جسمانی با وسیله‌ی نقلیه، تماشای فعالیت جسمانی فرزندان، توصیه به انجام فعالیت جسمانی و حمایت مالی از فعالیت جسمانی فرزندان می‌باشد(۳).

۳-۷- روايي و پايايي ابزار اندازه­گيري

انجام مطالعه اوليه و سنجش روايي و پايايي پرسشنامه جهت رفع نارسايي­ها و ابهامات موجود در آن يکي از روش­هاي معمول در پژوهش­هاي اجتماعي به شمار مي­رود. منظور از روايي پرسشنامه، ميزان دقت شاخص­ها و معيارهايي است که در راه سنجش پارامتر مورد نظر تهيه شده­اند. روايي پرسشنامه­هاي فعاليت جسماني (دانش­آموز و والدين) و وضعيت اجتماعي و اقتصادي به لحاظ استاندارد بودن و سابقه­ي به­کارگيري در تحقيقات معتبر خارجي، از پيش تأييد شده است. در خصوص روايي پرسشنامه­ي حمايت­هاي خانواده از فعاليت جسماني فرزندان که در مرجع ۳ به­کار گرفته شده است، در همان مرجع روايي پرسشنامه به روش زير اثبات شده است:

با استناد به مرجع ۶ در خصوص روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري، براي به­دست آوردن روايي پرسشنامه­ي حمايت­هاي خانواده از فعاليت جسماني فرزندان، از ۳۰ پرسشنامه که براي آزمون آلفاي کرونباخ توزيع شده بود و ۳۰ پرسشنامه سنجش ميزان فعاليت جسماني فرزندان، استفاده گرديد. به اين ترتيب که همبستگي بين ميزان فعاليت جسماني فرزندان و حمايت­هاي خانواده از فعاليت جسماني فرزندان به دست آورده شد که مطابق با جدول ۳-۱، مقدار آن ۸۴۸/۰ بود. لذا از آنجا که عدد همبستگي قابل قبول مي­باشد، روايي پرسشنامه نيز تأييد مي­گردد.

 

[۱] Sharkey Physical Activity Index, PAI, 1997

[۲] Jim D Whitley and Lori L Schoene – 1986

[۳] Koekemoer, M.; Wilders, C. J.; Strydom, G. L. – 2004

[۴] H van der Merwe, CJ Wilders, WF du Plessis, GL Strydom – 2006

[۵] Dirk Cornelis Lourens – 2008

[۶] German Federal Health Survey 1998

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0