پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا غفور احراری

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا غفور احراری

ابزار سنجش تفکر انتقادی: سیاهه ي نگرش تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI)
فاشیون در تلاشی شش دوره در طي دو سال و در برای تعریف توافقی بر سر گرایش به تفکر انتقادی به شیوه ی دلفی از ۴۶ متخصص حوزه های مختلف خواست تا آن را تعریف کنند. شرکت کنندگان در این طرح هسته ی اصلی مهارت های شناختی و بعد گرايش و خرده مهارت های آن را تعیین کرده و ویژگی های متفکر ایده آل را متذکر شدند.. این ابزار بر اساس تعریف مفهومی و نه شیوه های تجربی ایجاد شده است. این آزمون بر این فرض بنا شده که فراگیران دارای تمایل شدید به خصیصه های متفکر انتقادی ایده آل، به احتمال بیشتری مهارت های تفکر انتقادی را رشد داده و به کار مي گیرند. اين پرسشنامه شامل ۷۵ گويه است كه مؤلفه هاي هفتگانه گرايش به تفكر انتقادي يعني حقيقت جويي با ۱۲ گویه، فكر باز با ۱۲ گویه، تحليلي بودن با ۱۱ گویه، سيتماتيك بودن با ۱۱ گویه، كنجكاوي با ۱۰ گویه، اعتماد به خود با ۹ گویه و كمال و پختگي با ۱۰ گویه را اندازه گيري مي كند. دانش آموزان موافقت یا مخالفت خود را با گویه ها به صورت مقیاس شش بخشی طیف لیکرت علامت می زنند.
ابزار به كار گرفته شده در اين پژوهش براي سنجش گرايش به تفكر انتقادي نسخه فارسی ۲۶ گویه ای گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا با هشت عامل مي باشد. سئوالات ۹، ۲۰، ۲۲ و ۲۳ حقیقت جویی، سئوالات ۳، ۵ و ۷ عمل منظم ، سئوالات ۴ و ۱۱ کنترل خود ، سئوالات ۲ ، ۱۵ و ۱۸ تحلیلی بودن، سئوالات ۱، ۱۰، ۱۲ و ۱۶ گرایش به موقعیت مسئله، سئوالات ۶، ۸، ۲۱ و ۲۵ کنجکاوی ذهنی، سئوالات ۱۳، ۱۷ و ۲۴ اعتماد به قضاوت خود و سئوالات ۱۴، ۱۹ و ۲۶ پختگی در قضاوت را می سنجند (مرادی کوجی ، ۱۳۸۹، ص۸۶). سئوالات ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۳،۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۵ مثبت و بقيه به شيوه منفي كدگذاري مي شوند. رانی و کلیری (۲۰۰۶ ) بر این باور هستند که سیاهه گرایش تفکر انتقادی هم به درد نوجوانان می خورد و هم بزرگسالان، هم برای ارزیابی برنامه های حرفه ای کاربرد دارد و هم برنامه های کلی آموزشی. چنین ابزاری به روز بوده و از روایی و پایایی خوبی برخوردار می باشد. اجرای آن ساده و گرایش تفکر انتقادی را به خوبی اندازه می گیرد.
روايي پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا
روايي به اين سوال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. اين پرسشنامه توسط بدری (۱۳۸۶) ترجمه و سپس ترجمه فوق به دو نفر از اساتیدی که فارغ التحصیل دانشگاههای کشورهای انگلیسی زبان بودند، داده شد تا آن را به انگلیسی بر گردانند و ترجمه بامتن مورد تایید قرارگرفت و از لحاظ روايي صوري نیز مورد تاييد اساتيد علوم تربيتي دانشگاه تبريز قرار گرفت. ميزان پايائي ابزار ترجمه شده بر روي ۵۰ نفر از دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه تبريز براي كل آزمون ۷۰/۰براي شاخص هاي هفتگانه محاسبه ۵۶/۰ تا ۷۸/۰ شده است. تنها ضریب پایایی بدست آمده در مؤلفه اعتماد به خود برابر با (۵۶/۰) بوده است و بقیه ضرایب بالاتر از(۶/۰) بدست آمده است (بدری و فتحی آذر،۱۳۸۶) . بدري (۱۳۸۷) برای بررسی روایی آزمون فوق از تحلیل عاملی بر روی پاسخ های ۳۹۴ دانشجو استفاده كرد. ضرایب همبستگی بالا بین گویه های پرسش نامه از آزمون KMO صورت گرفت. نتایج اولین تحلیل عاملی که بر روی کل گویه ها انجام گرفت، منجر به استخراج ۱۴ عامل دارای ارزش ویژه بالاتر از یک شد. این ۱۴ عامل بر روی هم ۶۹% از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کردند. با بررسی مقدار اشتراک هر کدام از موارد، تصمیم به حذف تعدادی از گویه ها گرفته شد و برای بار دوم تحلیل عاملی با گویه ها انجام شد که در این تجزیه ۸ عامل با مقدار ویژه بالاتر از یک توانستند ۵۶% از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کنند. پس از تحلیل عاملی به منظور دستیابی به ساختار ساده عاملی ساده تر از روش چرخش متعامد واریماکس استفاده شد. تعداد مؤلفه ها به ۸ افزایش و تعداد گزینه ها به ۲۶ کاهش یافت.
روایی محتوایی این آزمون بر مبنای اجماع نظر ۴۶ متخصص در مورد نگرش تفکر انتقادی گرفته شده است. اما روایی پیش بین و سازه ی این مقیاس مورد سئوال قرار گرفته است (کالاهان ۱۹۹۵، به نقل از رید، ۱۹۹۸). در پژوهشی (چن و دیگران ،بي تا) که بر روی ۴۲۰ نفر دانشجو از شش دانشگاه در تایوان انجام دادند، تعداد گویه ها را با نظر سه نفر از متخصصان به ۲۵ و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تعداد عوامل هفت گانه را به پنج عامل کاهش دادند . در ترکیه (یانسی،۲۰۱۱) پرسشنامه ي فوق به ۵۱ گویه و شش عامل تبديل شده است. و كورش نيا و لطيفيان (۱۳۹۰) نيز با تحليل هاي آماري اين هفت عامل را به چهار عامل اعتماد به نفس در تفكر انتقادي، حقيقت جويي، تحليل گري و باز ذهني، تبديل كردند. از آنجایی که قبلاً این پرسشنامه ها در پژوهش هایی در ایران مورد استفاده قرار گرفته (بدری،۱۳۸۷) و روایی آن تعیین شده است، نیاز به بررسی اعتبار محتوا و اعتبار صوری مجدد وجود نداشت.
پايايي پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا
اصطلاح پایائی بردقت اندازه گیری دلالت دارد. میزان پایایی ابزار ترجمه شده توسط بدري (۱۳۸۷) بررسی شد. پایایی درونی کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با ۷۳/۰ به دست آمد. در تحقیق رید (۱۹۹۸) برای پیش آزمون این مقیاس آلفای کرونباخ ۹۰/۰ و در پس آزمون ۹۲/۰ به دست آمد. با توجه به آزمایشی بودن این پژوهش در ابتدا یک مطالعه مقدماتی برای تعیین پایایی آزمون ها انجام گرفت و پایایی در انجام پايلوت ( طرح مقدماتي) تحقيق كه بر روي ۵۵ نفر از دانش آموزان پايه ي دوم راهنمايي اجرا گرديد، براي آزمون گرايش به تفكر انتقادي، براي كل آزمون، آلفاي كرونباخ ۶۷۱/۰ به دست آمد.

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0