پهنه بندی بارش ۲۴ ساعته حوضه تالاب انزلی :دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا

پهنه بندی بارش ۲۴ ساعته حوضه تالاب انزلی :دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی  مسترداک  معرفی میگردد با عنوان پهنه بندی بارش ۲۴ ساعته حوضه تالاب انزلی از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی در ۹۳ صفحه با فرمت word (ویرایش شده ) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

مقدمه پایان نامه پهنه بندی بارش ۲۴ ساعته حوضه تالاب انزلی:

يكي از مهمترين عوامل اساسي تشخيص نواحي طبيعي كره زمين اقليم است ،‌در بين عناصر اقليمي بارش از اهميت بسيار زيادي بر خوردار است . با بررسي نواحي بارشي مي توان ، پتانسيل هاي منابع آبي كشور را مورد شناسايي قرار داد و نیز به شناخت ويژگيهاي طبيعي هر منطقه (خصوصاً آب وهوا) پرداخت و نیز پهنه بندي اقليمي(يعني شناسايي پهنه که داراي آب وهواي يکساني باشند) جهت دستيابي به توسعه همه جانبه ، در ابعاد مختلف زماني ـ مکاني ضروري مي باشد .

در اين راستا با استفاده از داده هاي ايستگاههاي باران سنجی (داراي ميانگين ۵ ساله) به پهنه بندي اقليمي ماهانه، روزانه، فصلی حوضه تالاب انزلی با استفاده از نرم افزار GIS پرداخته ايم.بررسيها نشان داد که درپهنه بندي تالاب ،تعداد روزهای بارش سالانه در ایستگاه قلعه رودخان   با ۱۵۲ روز در یک سال  همراه با بارندگی بوده است و کمترین تعداد روز بارش سالانه در ایستگاه کیاشهر با ۹۳ روز بارندگی می باشد. در بین ایستگاههای مجاور حوضه تالاب انزلی بیشترین بارندگی در فصل پاییز و زمستان  ایستگاه سد سنگر  و کمترین میزان بارندگی نیز در فصل پاییز، زمستان، بهار و تابستان  در ایستگاه گیلوان می باشد.

 

متوسط بارندگی سالانه ایران۲۵۰ میلیمتر محاسبه شده است که کمتـر از یـک سـوم متوسط بارش جهانی است. بر اساس نتایج بسیاري از طبقه بندي هـاي آب و هـوایی، ایـن سرزمین داراي آب وهواي خشک و نیمه خشک است.پایین بودن میـزان ریـزش هـاي جوي، تغییر پذیري بالا، نوسانات شدید بارندگی ازسالی به سال دیگر، از ویژگی هاي بارز آب وهوایی ایران به شمار می رود. علاوه بر ویژگی هاي فوق، توزیع فضایی بارش در این سرزمین نیز همگون نبوده و از غرب به شرق و از شمال به جنـوب از میـزان آن کاسـته میشود.(ذوالفقاري،۱۳۷۹: ۲۳).

ویژگی عمده بارندگی در ایران، آن است که بارش سـالیانه در سطح کشور هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی اختلاف فاحشی را نشان می دهـد.در حالی که میزان بارش در سواحل خزر،زاگرس و البرز به ترتیب حدود ۱۵۶۰میلی متـر،۹۳۰میلی متر،۵۳۰ میلی متر است، در مناطق مرکزي به ۶۲ میلی متر می رسد کـه عـلاوه بر توزیع ناهمگن مکانی، نوسانات شدید زمانی نیز درآن به چشم می خورد؛ به گونه اي که ضریب تغییرات بارندگی درتعداد زیادي از ایستگاه ها به بیش از۴۰ درصد می رسـد. بررسی نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارشهاي سالانه درایران ۱۶۹ توزیع زمانی و مکانی بارش در ایران متأثر از توزیع سیستم هاي گردش جهانی است کـه کمترین تغییر در الگوي آن، ناهنجاري هاي شدید آب و هـوایی را بـه دنبـال مـی آورد .بنابراین، ناهنجاريهاي مکانی و زمانی بارش و تغییرات شدید در شدت بـارش و تفـاوت در نوع بارش، از عمده ترین ویژگیهاي بـارشهـاي ایـران مـی باشـد ( بابـایی و فـرج زاده،۱۳۸۰: ۱۴)

ایران کشوري وسیع و پهناور با تنوع اقلیمی زیاد است و بـه علـت اخـتلاف عـرض جغرافیایی نسبتاً زیاد بین شمال تا جنـوب کشـور، توپـوگرافی متعـارض و نـاهمگون و همچنین سیستم هاي جوي متعددي که بر آب و هواي ایـران تـأثیر مـی گذارنـد، نسـبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش سالانه در گسترة ایران متفاوت است .با مقایسـه ایـن نسبت می توان توزیع زمانی و مکانی بارندگی را در منـاطق مختلـف کشـور مشـخص و رژیم هاي حاکم بر نواحی مختلف را تعیین نمود.با توجه به نتـایج کـاربردي اسـتفاده از دادههاي بارش روزانه در زمینه هاي مختلف، در این مطالعه سعی بر آن است که ابتـدا بـا استفاده از آمارهای باران سنجی  بیشترین بارشهاي روزانه محاسبه شده و با توجه به آن توسط نرم افزار GIS بارشها را پهنه بندی کرده

 

پرسش اصلي تحقيق

آیا بارش ۲۴ ساعته حوضه تالاب انزلی دارای روند صعودی است؟

 اهداف تحقیق

بررسی روند نوسانات بارش ۲۴ ساعته حوضه تالاب انزلی.

کمک به برنامه ریزی اجرایی جهت مقابله با بارش سنگین.

 فرضیه

بارش ۲۴ ساعته حوضه تالاب انزلی دارای روند صعودی است.

به نظر می رسد بارش ۲۴ ساعته تالاب انزلی در دهه اخیر بیشتر شده است

 

فهرست مطالب

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

à فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱: بيان مسئله. ۴

۱-۲: پرسش اصلي تحقيق.. ۵

۱-۳: اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴: فرضیه. ۵

۱-۵: سوابق تحقیق.. ۵

۱-۵-۱: پیشینه مطالعات در جهان.. ۵

۱-۵-۲: پیشینه مطالعات در ایران.. ۶

۱-۶: هدف کاربردی.. ۷

۱-۷: جنبه نوآوری.. ۷

۱-۸: روش کار. ۸

۱-۸-۱: نوع تحقیق.. ۸

۱-۸-۲: روش گردآوری.. ۸

۱-۸-۳: ابزار گردآوری.. ۸

۱-۸-۴: تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۸

à فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

۲-۱: فرآیند بارش… ۱۰

۲-۲: تحریک مصنوعی برای ایجاد بارش… ۱۱

۲-۲-۱: استفاده از یخ خشک… ۱۱

۲-۲-۲: استفاده از بلورهای یدور نقره. ۱۱

۲-۳: ارزیابی بارور کردن ابرها ۱۲

۲-۴: انواع مختلف بارش… ۱۲

۲-۴-۱: باران.. ۱۲

۲-۴-۲: برف.. ۱۳

۲-۴-۳: برفابه. ۱۳

۲-۴-۴: تگرگ…. ۱۳

۲-۴-۵: یخ پوشه شفاف.. ۱۴

۲-۴-۶: یخ پوشه مات… ۱۴

۲-۵: اندازه گیری بارش… ۱۴

۲-۵-۱: باران سنج.. ۱۴

۲-۶: اندازه گیری ارتفاع برف.. ۱۵

à فصل سوم : مواد و روش ها ( ویژگیهای محدوده مورد مطالعه)

۳-۱: موقعیت جغرافیایی و طبیعی شهر بندر انزلی.. ۱۷

۳-۱-۱: توپوگرافی.. ۱۹

۳-۱-۲: منابع آب… ۲۰

۳-۱-۳: زمین شناسی.. ۲۲

۳-۱-۴: خاک…. ۲۴

۳-۱-۵: پوشش گیاهی و جانوری.. ۲۶

۳-۲: اقلیم. ۲۸

۳-۲-۱: درجه حرارت… ۲۸

۳-۲-۲: بارش… ۳۰

۳-۲-۳: بارش برف.. ۳۶

۳-۲-۴: رطوبت نسبی.. ۳۶

۳-۲-۵: تبخیر. ۳۶

۳-۲-۶: فشار هوا و باد. ۳۷

۳-۳: حوزه آبریز تالاب انزلی.. ۳۹

à فصل چهارم : یافته های تحقیق

۴-۱: داده ها ۴۱

۴-۲: بررسی تعدادروزهای بارش… ۴۳

۴-۳: حداکثر بارش ۲۴ ساعته. ۵۲

à فصل پنجم :  نتیجه گیری

۵-۱: پرسش اصلي تحقيق.. ۷۶

۵-۲: فرضیه ۱ : بارش ۲۴ ساعته حوضه تالاب انزلی دارای روند صعودی است. ۷۷

۵-۳: فرضیه ۲ : به نظر می رسد بارش ۲۴ ساعته تالاب انزلی در دهه اخیر بیشتر شده است. ۷۸

 

 

فهرست جداول

جدول ‏۳‑۱ : مشخصات ایستگاه مورد استفاده ۲۸

جدول ‏۳‑۲ : تبخیر ماهانه و سالانه ایستگاه مورد مطالعه. ۳۷

جدول ‏۴‑۱ : طول و عرض ایستگاهها مورد مطالعه منطقه. ۴۱

جدول ‏۴‑۲ : تعداد روزهای بارندگی برحسب ماه ایستگاههای حوضه تالاب و اطراف آن سالهای آماری ۸۶-۸۱٫ ۴۴

جدول ‏۴‑۳ : تعداد روزهای بارندگی برحسب فصل هادر ایستگاههای حوضه تالاب و اطراف آن سالهای آماری ۸۶-۸۱٫ ۴۵

جدول ‏۴‑۴ : ماکزیمم بارندگی سالانه  ایستگاهها در ماه و روز  در طی دوره آماری.. ۵۲

جدول ‏۴‑۵ : بالاترین مقدار حداکثر بارش روزانه بر حسب ماههای سال در ایستگاههای حوضه تالاب انزلی.. ۵۳

جدول ‏۴‑۶ : حداکثر بارش فصلی آمار روزانه ایستگاههای حوضه تالاب انزلی و اطراف آن. ۷۰

 

فهرست نمودار ها

نمودار ‏۳‑۱ : میانگین دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک انزلی.. ۲۹

نمودار ‏۳‑۲ :میزان متوسط دمای حداکثر و حداقل ایستگاه سینوپتیک…. ۲۹

نمودار ‏۳‑۳ : متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه باران سنجی آببر دیناچال. ۳۱

نمودار ‏۳‑۴ : متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه باران سنجی قلعه رودخان. ۳۱

نمودار ‏۳‑۵ : متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه باران سنجی فومن.. ۳۲

نمودار ‏۳‑۶ : متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه باران سنجی گیلوان. ۳۲

نمودار ‏۳‑۷ : متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه باران سنجی آستانه اشرفیه. ۳۳

نمودار ‏۳‑۸ : متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه باران سنجی شفارورود. ۳۳

نمودار ‏۳‑۹ : متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه باران سنجی سنگر. ۳۴

نمودار ‏۳‑۱۰ : متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه باران سنجی طاسکو. ۳۴

نمودار ‏۳‑۱۱ : متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه باران سنجی شیرکوه ۳۵

نمودار ‏۳‑۱۲ : متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه باران سنجی ناو. ۳۵

نمودار ‏۳‑۱۳ : متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک انزلی.. ۳۶

نمودار ‏۴‑۱ : تعداد روزهای بارندگی فصلی ایستگاههای حوضه تالاب انزلی و ایستگاههای مجاور آن. ۴۵

نمودار ‏۴‑۲ : نمودار بالاترین بارش روزانه هر ماه در حوضه تالاب انزلی.. ۵۴

 

فهرست نقشه ها

نقشه ‏۳‑۱ : موقعیت شهرستان بندر انزلی در کشور و استان. ۱۸

نقشه ‏۳‑۲ : توپوگرافی شهرستان بندر انزلی.. ۱۹

نقشه ‏۳‑۳ :  شبکه آب شهرستان بندر انزلی.. ۲۱

نقشه ‏۳‑۴ : زمین شناسی شهرستان بندرانزلی.. ۲۳

نقشه ‏۳‑۵ : خاک شهرستان بندرانزلی.. ۲۵

نقشه ‏۳‑۶ : کاربری اراضی شهرستان بندرانزلی.. ۲۷

نقشه ‏۴‑۱ : نقشه ایستگاههای منطقه مورد مطالعه. ۴۲

نقشه ‏۴‑۲ : تعداد روزهای بارندگی سالانه حوضه تالاب انزلی.. ۴۷

نقشه ‏۴‑۳ : تعداد روزهای بارندگی فصل پاییز حوضه تالاب انزلی.. ۴۸

نقشه ‏۴‑۴ : تعداد روزهای بارندگی فصل زمستان حوضه تالاب انزلی.. ۴۹

نقشه ‏۴‑۵ : تعداد روزهای بارندگی فصل بهار حوضه تالاب انزلی.. ۵۰

نقشه ‏۴‑۶ : تعداد روزهای بارندگی فصل تابستان حوضه تالاب انزلی.. ۵۱

نقشه ‏۴‑۷ :  میانگین سالانه حداکثر بارش روزانه حوضه تالاب انزلی.. ۵۵

نقشه ‏۴‑۸ :  حداکثر بارش روزانه ماه مهر حوضه تالاب انزلی.. ۵۸

نقشه ‏۴‑۹ : حداکثر بارش روزانه ماه آبان حوضه تالاب انزلی.. ۵۹

نقشه ‏۴‑۱۰ : حداکثر بارش روزانه ماه آذرحوضه تالاب انزلی.. ۶۰

نقشه ‏۴‑۱۱ :  حداکثر بارش روزانه ماه دی حوضه تالاب انزلی.. ۶۱

نقشه ‏۴‑۱۲ : حداکثر بارش روزانه ماه بهمن حوضه تالاب انزلی.. ۶۲

نقشه ‏۴‑۱۳ : حداکثر بارش روزانه ماه اسفند حوضه تالاب انزلی.. ۶۳

نقشه ‏۴‑۱۴ : حداکثر بارش روزانه ماه فروردین حوضه تالاب انزلی.. ۶۴

نقشه ‏۴‑۱۵ :  حداکثر بارش روزانه ماه اردیبهشت حوضه تالاب انزلی.. ۶۵

نقشه ‏۴‑۱۶ : حداکثر بارش روزانه ماه خردادحوضه تالاب انزلی.. ۶۶

نقشه ‏۴‑۱۷ :  حداکثر بارش روزانه ماه تیرحوضه تالاب انزلی.. ۶۷

نقشه ‏۴‑۱۸ : حداکثر بارش روزانه ماه مردادحوضه تالاب انزلی.. ۶۸

نقشه ‏۴‑۱۹ : حداکثر بارش روزانه ماه شهریورحوضه تالاب انزلی.. ۶۹

نقشه ‏۴‑۲۰ : حداکثر بارش روزانه فصل پاییز حوضه تالاب انزلی.. ۷۱

نقشه ‏۴‑۲۱ : حداکثر بارش روزانه فصل زمستان حوضه تالاب انزلی.. ۷۲

نقشه ‏۴‑۲۲ :  حداکثر بارش روزانه فصل بهار حوضه تالاب انزلی.. ۷۳

نقشه ‏۴‑۲۳ : حداکثر بارش روزانه فصل تابستان حوضه تالاب انزلی.. ۷۴

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0