بررسی کارایی موثرترین تیمارهای قارچ Talaromyces flavus در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه : پایان نامه ارشد کشاورزی

بررسی کارایی موثرترین تیمارهای قارچ Talaromyces flavus در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  بررسی کارایی موثرترین تیمارهای قارچ Talaromyces flavus در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه ” با گرایش بیماری شناسی گیاهی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی کارایی موثرترین تیمارهای قارچ Talaromyces flavus در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه:

پژمردگي فوزاريومي از مهم­­ترين بيماري­هاي قارچي گوجه­فرنگي محسوب مي­شود. با توجه به خاكزاد بودن عامل اين بيماري (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)، كنترل آن به روش­هاي شيميايي به سهولت امكان پذير نبوده و از مناسب­ترين روش­ها جهت كنترل آن، كنترل بيولوژيكي با استفاده از عوامل آنتاگونيست خاكزي تلقي شده است.

در اين بررسي، بر مبناي تحقيقات آزمايشگاهي و گلخانه­اي پيشين از چهار تيمار برتر متأثر از جدايه ­هاي Talaromyces flavus از لحاظ كارآيي در كاهش بيماري پژمردگي فوزاريومي گوجه­فرنگي در شرايط مزرعه استفاده گرديد. اين تيمارها متأثر از جدايه­ هاي TF-To-V-29 وTF-To-U-38 بودند كه هر يك علاوه بر حالت توأم افزايش به خاك و آغشته ­سازي بذر، به صورت افزودن به خاك تنها نيز مورد ارزيابي قرار گرفتند. جهت تهيه ­ي زادمايه ­ي جدايه ­­هاي T. flavus بر حسب تيمار، تكثير انبوه هر جدايه به صورت جداگانه بر روي بستر خاك پيت توأم با سبوس برنج انجام گرفت.

براي كاربرد زادمايه ­هاي تهيه شده در حالت افزايش به خاك بر اساس مصرف ۵۰ کیلوگرم زادمایه قارچ بیولوژیک در هکتار و۱۰۷ واحد پرگنه ساز (Colony Forming Unit) در هر گرم از آن اعمال گرديد. از طرف ديگر، براي كاربرد اين زادمايه­ ها در حالت آغشته ­سازي بذر، ميزان استفاده از زاد­مايه تا اندازه ­اي بود که کليه ­ي سطوح بذر به آن آغشته گرديد. اين بررسي در قالب طرح آماري بلوك­هاي كامل تصادفي با پنج تيمار (چهار تيمار متأثر از جدايه­ هاي  T. flavus و شاهد) و چهار تكرار انجام گرفت. ارزيابي تيمارها به صورت تعيين درصد شدت بيماري از يك ماه پس از كاشت شروع شد و تا سه ماه بعد از آن به صورت ماهانه ادامه يافت. در نهایت، در پایان دوره رویشی، عملکرد کل (مجموع عملكرد چين اول تا ششم) برای هر تیمار به طور جداگانه محاسبه شد و مقايسه ­ي ميان تيمارها از طریق تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمون چند دامنه­ای دانکن و با استفاده از برنامه نرم افزاری MS TAT C صورت پذيرفت.

نتايج نشان داد كه بر اساس نتايج به دست آمده مي­توان نسبت به كاربرد جدايه­ ي TF-To-V-29  به صورت افزایش به خاک توام با آغشته سازی بذر در مزارع گوجه ­فرنگي در قالب پروژه­ي تحقيقي- ترويجي اقدام نمود و در صورت كسب نتايج مثبت از اين پروژه، با تكثير انبوه زادمايه ي متأثر از اين جدايه­ و تجاري سازي آن كاهش وقوع بيماري پژمردگي فوزاريومي را در مزارع گوجه ­فرنگي تحقق بخشيد.

 

ضرورت انجام تحقیق

كارآيي تيمار­هاي متأثر ازجدايه­ هاي آنتاگونيست و روش كاربرد مربوط به هر يك از آنها كه در شرايط گلخانه به عنوان برترين تيمار­ها از لحاظ كنترل بيماري پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي معرفي شده بودند، از لحاظ كنترل بيماري در مزرعه نيز مشخص گردد.

 

 اهداف و فرضیه های پژوهش

احتمال مي­رود كه شاخص بیماری در تیمار­های در بردارنده­ي جدايه ­هاي آنتاگونيست مؤثر نسبت به شاهد آلوده به صورت معني داري كاهش يابد.

 

اهداف علمی کاربردی

بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی با استفاده از جدایه ­های موثر Talaromyces flavus  در شرایط مزرعه است.

مقایسه کارایی تیمارهای مختلف متاثر از جدایه ­های Talaromyces flavus از لحاظ کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی در شرایط مزرعه

تعیین مناسب­ترین جدایه قارچ آنتاگونیست Talaromyces flavus و روش کاربرد آن می­باشد (آغشته سازی بذر-افزودن به خاک یا هر دو روش) جهت استفاده در مزارع و یا گلخانه­ های گوجه­ فرنگی است.

 

فرضیه­ ها

احتمال مي­رود كه شاخص بیماری در تیمار­های در بردارنده­ي جدايه ­هاي آنتاگونيست مؤثر نسبت به شاهد آلوده به صورت معني داري كاهش يابد.

احتمال دارد منطقه کشت محصول مورد مطالعه برای فعالیت قارچ آنتاگونیست Talaromyces flavus  مساعد باشد.

احتمال هر یک از جدایه ­های آنتاگونیستTalaromyces flavus  موجب کاهش معنی­دار بیماری پژمردگی فوزاریومی در شرایط مزرعه می­گردند.

ممکن است نحوه کار Talaromyces flavus  افزودن به خاک یا آغشته سازی بذر یا هر دو مناسب باشد.

 

 تعریف متغیر­های پژوهش

متغییر­­های این تحقیق به صورت شاخص یا شدت آلودگی بیماری پژمردگی فوزاریومی بوده که به شرح زیر است:

برای گردآوری اطلاعات مزرعه ­اي، شاخص شدت بيماري براي هر بوته بر اساس ميزان بروز بيماري مطابق روش موانگی و همکاران[۱] (۲۰۱۱) به شرح ذيل با اعداد صفر تا ۵ نشان داده مي شود:

صفر= بدون علائم بيماري

۱= كلروز برگي و پژمردگي به ميزان ۱ تا ۲۵ درصد (بوته دارای یک برگ پژمرده)

۲= كلروز برگي و پژمردگي به ميزان ۲۶ تا ۴۹ درصد (بوته دارای دو یا سه برگ پژمرده)

۳= كلروز برگي و پژمردگي به ميزان ۵۰ تا ۷۴ درصد (نیمی از برگ های یک بوته پژمرده  شده)

۴- كلروز برگي و پژمردگي به ميزان ۷۵ تا ۱۰۰ درصد (تمام برگ های یک بوته پژمرده شده)

۵- بوته مرده یا كاملا از بين رفته

درکلیه ارزیابی­های شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی با محاسبه و مقایسه میانگین شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی با استفاده از آزمون چند دامنه­ای دانکن و تحت برنامه آزمون دانکن و تحت برنامه آماری MSTAT-C انجام می­گیرد.

پیش­ فرض­های پژوهش

۱-۸-۱-کاهش معنی­ دار شاخص بیماری در تیمار­های متاثر از Talaromyces flavus نسبت به شاهد سالم و آلوده

۱-۸-۲-اختلاف معنی­ دار تیمارهای مختلف از جدایه­های Talaromyces flavus

۱-Mwangi  et al., 2011

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات… ۱۱

۱-۱ مقدمه. ۱۳

۱-۱-۱- اهميت گیاه گوجه ­فرنگی.. ۱۳

۱-۱-۲- سطح زير كشت گياه گوجه فرنگي در ایران و جهان. ۱۴

۱-۱-۳- بيماري پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگی.. ۱۴

۱-۱- ۴- روش های مبارزه با بیماری پژمردگی فوزاریومی.. ۱۷

۱-۲- بیان مسئله. ۲۰

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق.. ۲۱

۱-۴- اهداف و فرضیه های پژوهش…. ۲۱

۱-۵- اهداف علمی کاربردی.. ۲۱

۱-۶- فرضیه ها ۲۲

۱-۷- تعریف متغیر های پژوهش…. ۲۲

۱-۸- پیش فرضهای پژوهش…. ۲۳

۱-۹- تعریف اصطلاحات… ۲۳

فصل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق.. ۲۷

۲-۱-عامل بیماری ۲۸

۲-۲- سیکل یا چرخه ی زندگی.. ۲۹

۲-۳-گسترش عامل بیماری.. ۲۹

۲-۴- كنترل بيولوژيک بيماری پژمردگی فوزاریومی.. ۳۰

۲-۵- قارچ آنتاگونيست Talaromyces flavus. 31

۲-۶- مکانيسم ميکروارگانيسم های آنتاگونيست… ۳۲

۲-۷- مکانيسم قارچ آنتاگونيست Talaromyces flavus. 34

۲-۸- تکثير انبوه قارچ آنتاگونيست با استفاده از بسترهای جامد. ۳۷

۲-۹- كنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی با استفاده از ميكانیسم­های آنتاگونیست… ۳۸

فصل سوم: روش تحقیق.. ۴۱

۳-۱- معرفي چهار تيمار برتر متأثر از جدايه­ هاي آنتاگونيست با روش كاربردشان جهت بررسي­هاي مزرعه­ اي.. ۴۲

۳-۲- تهيه زادمايه قارچهاي آنتاگونيست مورد استفاده در مزرعه. ۴۳

۳-۳- بررسی­های مزرعه ­ای.. ۴۴

فصل چهارم: نتایج.. ۴۸

۴-۱- تعيين جمعيت عامل بيماري در خاك مزرعه. ۴۹

۴-۲- ميزان لازم زادمايه ­ي آنتاگونيست براي استفاده در مزرعه. ۴۹

۴-۳- ارزیابی قابلیت آنتاگونیستی جدایه ­های T. flavus روی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه­ فرنگی در شرایط  مزرعه ۴۹

۴-۳-۱-مقایسه میانگین­ های درصد شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی ۵۰

۴-۳-۲-مقایسه میانگین­ های عملکرد چین اول ۵۱

۴-۳-۳-مقایسه میانگین­ های عملکرد چین دوم ۵۲

۴-۳-۴- مقایسه میانگین­ های عملکرد چین سوم ۵۳

۴-۳-۵- مقایسه میانگین­ های عملکرد چین چهارم ۵۴

۴-۳-۶- مقایسه میانگین­ های عملکرد چین پنجم ۵۵

۴-۳-۷- مقایسه میانگین­ های عملکرد چین ششم ۵۶

۴-۳-۸- مقایسه میانگین­ های عملکرد کل  ۵۷

۴-۳-۹- مقایسه میانگین ­های عملکرد چین اول تا ششم در کلیه تیمارهای آزمایش ۵۸

۴-۳-۱۰-مقایسه تیمارهای آزمایش از لحاظ عملکرد چین اول تا ششم و عملکرد کل ۵۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۶۰

پیوست ۶۴

منابع فارسی ۶۷

منابع انگلیسی  ۶۸

 

فهرست جداول و تصاویر

تصویر ۱-۱- ایجاد زخم ريشه، قهوه­ای شدن آوندهای ساقه و رگه­ های قهوه­ای در ساقه ۱۵

تصویر ۱-۲- نواحی نکروزه در حاشیه­ی برگ­های گوجه ­فرنگی، زرد شدن شاخ و برگ­ها در یک طرف ساقه و نامرغوب بودن میوه­ ها ۱۵

تصویر ۱-۳- شروع علائم بیماری فوزاریومی گوجه فرنگی به صورت پژمردگی و نک روزه شدن برگها از بخش پاييني گياه ۱۶

تصویر ۱-۴- نمايي از ریشه کنی و از بین بردن بافت­ها و بقایای گیاهی آلوده در مزرعه گوجه فرنگي ۱۷

تصویر ۲-۱-Talaromyces flavus 32

تصویر ۳-۱- کشت جدایه ­های برتر قارچ Talaromyces flavus 42

تصویر ۳-۲- روش آزمایشگاهی تهيه ­ي زادمايه ­ي آنتاگونيست ۴۴

تصویر ۳-۳- بررسی مزرعه ای: زمین کرت بندی شده مزرعه ۴۵

تصویر ۳-۴- روش مزرعه ای: مايه ­زني زادمایه­ ي آنتاگونيست به كرته اي آزمايشي مزرعه ۴۶

تصویر ۴-۱- علائم بیماری در بخش پایینی بوته دراثربیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ۴۹

جدول ۴-۱- مقايسه‌ي میانگین‌های درصد شدت بیماری پژمردگي فوزاريومي در تیمارهای متأثر ۵۰

جدول ۴-۲-مقايسه‌ي میانگین‌های چین اول در تیمارهای متأثر از جدايه‌هاي آنتاگونيست Talaromyces flavus در مزرعه ­ي گوجه­ فرنگي شاهرود در سال زراعي ۱۳۹۲ ۵۱

جدول ۴-۳-مقايسه‌ي میانگین‌های چین دوم در تیمارهای متأثر از جدايه‌هاي آنتاگونيست Talaromyces flavus در مزرعه ­ي گوجه­ فرنگي شاهرود در سال زراعي ۱۳۹۲ ۵۲

جدول ۴-۴- مقايسه‌ي میانگین‌های چین سوم در تیمارهای متأثر از جدايه‌هاي آنتاگونيست Talaromyces flavus در مزرعه­ ي گوجه ­فرنگي شاهرود در سال زراعي ۱۳۹۲ ۵۳

جدول ۴-۵- مقايسه‌ي میانگین‌های چین چهارم در تیمارهای متأثر از جدايه‌هاي آنتاگونيست Talaromyces flavus در مزرعه­ ي گوجه­ فرنگي شاهرود در سال زراعي ۱۳۹۲ ۵۴

جدول ۴-۶- مقايسه‌ي میانگین‌های چین پنجم در تیمارهای متأثر از جدايه‌هاي آنتاگونيست Talaromyces flavus در مزرعه­ ي گوجه ­فرنگي شاهرود در سال زراعي ۱۳۹۲ ۵۵

جدول ۴-۷-مقايسه‌ي میانگین‌های چین ششم در تیمارهای متأثر از جدايه‌هاي آنتاگونيست Talaromyces flavus در مزرعه­ ي گوجه­ فرنگي شاهرود در سال زراعي ۱۳۹۲ ۵۶

جدول ۴-۸-مقايسه‌ي میانگین‌های عملكرد كل در تیمارهای متأثر از جدايه‌هاي آنتاگونيست Talaromyces flavus در مزرعه ­ي گوجه فرنگي شاهرود در سال زراعي ۱۳۹۲ ۵۷

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0