پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم : دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم : دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی  مسترداک معرفی میگردد با عنوان پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ريزي توریسم در ۹۳ صفحه با فرمت word (قابل ویرایش) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکیده پایان نامه پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله :

اهمیت موضوع گردشگری به عنوان پدیده ای نوین و منبعی برای توسعه از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی قابل بررسی است و آن یکی از اصلی ترین منابع درآمد کشورها در حال حاضر است. متأسفانه گسترش جریان های گردشگری با برنامه ریزی نامناسب به همراه ضعف زیرساخت ها و مدیریت گردشگری، اثرات زیست محیطی منفی زیادی در پی داشته است. یکی از روشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی، روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) است که این تحقیق براساس این روش با داده های استاندارد از معیارهای مهم ارزیابی انجام گرفته است. هدف از این تحقیق، شناخت و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از اماکن اقامتی و پذیرایی توریستی در منطقه ساحلی چاف تا چمخاله با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) در فاز بهره برداری بر چهار محیط فیزیکی- شیمیائی، اکولوژیکی- بیولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- فنی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بر روی تمامی اجزاء محیط به غیر از محیط اقتصادی- فنی، اثرات منفی وجود دارد و اثرات مثبت، بعد از محیط اقتصادی- فنی در محیط اجتماعی- فرهنگی است که تنها اثر منفی ناچیزی در سطح بهداشت و ترافیک دیده می شود.

کلمات کلیدی: گردشگری، ماتریس ارزیابی اثرات سریع(RIAM)، منطقه ساحلی چاف تا چمخاله

اهداف تحقیق

مهم ترین اهدافی که در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته به شرح زیر می باشد:

ـ  شناسایی انواع پیامدهای زیست محیطی

ـ  ارائه راهکار برای تعدیل پیامدهای سوء و توسعه پیامدهای مثبت

 

 فرضیات تحقیق

ـ به نظر می رسد که توسعه توریسم در ناحیه مطالعاتی آثار زیست محیطی به همراه دارد.

ـ بین کیفیت محیط زیست و افزایش تعداد گردشگران در ناحیه مطالعاتی رابطه وجود دارد.

 

روش تحقيق

    در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مدلEIA  انجام شده که به بررسی وضع موجود پرداخته و ویژگی های منطقه را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به اطلاعات موجود پیامدهای زیست محیطی منطقه مورد مطالعه، بررسی می شود. همچنین از نظر هدف، تحقیقی کاربردی محسوب میشود.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول : کلیات

۱-۱  بیان مسأله. ۴

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق و کاربرد نتایج آن. ۵

۱-۳ پرسش اصلي تحقيق (سؤال تحقيق ) ۶

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۶

۱- ۵  فرضیات تحقیق.. ۶

۱- ۶ روش تحقيق.. ۶

۱- ۷ ابزار گردآوری.. ۷

۱- ۸ روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. ۷

۱- ۹ جامعه آماری پژوهش… ۷

۱- ۱۰ پیشینه تحقیق.. ۷

۱- ۱۱ محدودیت های تحقیق.. ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲- ۱ تعاریف و مفاهیم. ۱۲

۲-۱-۱ توریسم و گردشگری.. ۱۳

۲- ۲ تاریخچه گردشگری…

۲- ۳ اشکال گردشگری.. ۱۵

۲- ۴ برنامه ریزی گردشگری.. ۱۷

۲- ۵  گردشگری و محیط.. ۱۸

۲- ۶  توسعه پایدار Sustainable development. 19

۲- ۷ گردشگری پایدار. ۲۱

۲- ۸ آثار و پیامدهای گردشگری.. ۲۲

۲- ۹ گردشگری ساحلی.. ۲۳

۲- ۱۰ گردشگری در ایران. ۲۴

فصل سوم: داده ها و روشهای تحقیق

۳-۱ موقعیت جغرافیایی استان گیلان. ۲۷

۳-۲ موقعیت شهرستان لنگرود ۲۸

۳-۳ موقعیت جغرافیایی منطقه چاف و چمخاله. ۲۹

۳-۳-۱ زمین شناسی منطقه. ۳۰

۳-۳-۲ ویژگی اقلیمی منطقه. ۳۰

۳-۳-۳  منابع آب و خاک.. ۳۰

۳-۳-۴ پوشش گیاهی و حیات جانوری.. ۳۱

۳-۴ توسعه و محیط زیست.. ۳۱

۳-۵ ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) 32

۳-۶ اهداف ارزیابی اثرات زیست محیطی.. ۳۵

۳-۷  نیازها و ضرورت ها ۳۶

۳-۸  منافع ارزیابی.. ۳۶

۳-۹  محدودیت های ارزیابی.. ۳۷

۳-۱۰ انواع اثرات زیست محیطی.. ۳۷

۳-۱۱ شاخص های اثرات.. ۳۹

۳-۱۲ معیارهای اثرات.. ۳۹

۳-۱۳ چگونگی اثرات پروژه بر محیط زیست.. ۴۰

۳-۱۴ ارزیابی اثرات زیست محیطی و توریسم. ۴۳

۳- ۱۵ روش ها و تکنیک های ارزیابی آثار زیست محیطی.. ۴۶

۳- ۱۶ مراحل انجام ارزیابی.. ۴۷

۳- ۱۷ نتیجه گیری از روش EIA.. 48

۳-۱۸ متدولوژی های تجزیه و تحلیل در ارزیابی اثرات زیست محیطی.. ۴۸

۳- ۱۹ انواع ماتریس… ۴۹

۳-۲۰ شناسایی و پیامدهای زیست محیطی مناطق ساحلی.. ۵۰

۳-۲۱ روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) 50

۳-۲۱-۱ معیارهای ارزیابی.. ۵۳

۳-۲۱-۲ اجزاء تشکیل دهنده محیط.. ۵۳

۳-۲۱-۳ دامنه ها ۵۵

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱ وضعیت گردشگری منطقه ساحلی چاف تا چمخاله. ۵۷

۴-۲ تفسیر یافته ها در جداول ماتریس پارامترهای محیطی.. ۶۴

فصل پنجم: جمع بندی، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری.. ۶۹

۵-۲ ارزیابی فرضیه ها ۷۱

۵-۳ راهکارها و پیشنهادها ۷۱

منابع……… ۷۵

 

فهـرست جداول

جدول شماره ۳-۱ معیارهای مورد استفاده در روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع ……….  ۵۲

جدول شماره ۳-۲ دامنه های مورد استفاده در روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع   ……  ۵۵

جدول شماره ۳-۳ پارامترهای محیطی منطقه …………  ۵۶

جدول شماره ۴-۱ ماتریس پارامترهای فیزیکی- شیمیایی…….. ۵۹

جدول شماره ۴-۲ ماتریس پارامترهای بیولوژیکی- اکولوژیکی …….  ۶۰

جدول شماره ۴-۳ ماتریس پارامترهای اقتصادی- فنی ………..  ۶۱

جدول شماره ۴-۴ ماتریس پارامترهای اجتماعی- فرهنگی ……….  ۶۲

جدول شماره ۴-۵ جمع بندی نهایی ماتریس …….  ۶۴

 

فهـرست نمودارها

نمودار شماره ۴-۱ تکرار دامنه ها در محیط فیزیکی- شیمیایی ……….. ۶۶

نمودار شماره ۴-۲ تکرار دامنه ها در محیط بیولوژیکی- اکولوژیکی ……..  ۶۶

نمودار شماره ۴-۳ تکرار دامنه ها در محیط اقتصادی- فنی……… ۶۷

نمودار شماره ۴-۴ تکرار دامنه ها در محیط اجتماعی- فرهنگی ……  ۶۷

نمودار شماره ۴-۵ تکرار دامنه ها در پارامترهای محیطی ……..  ۶۸

 

فهـرست تصاویر

شکل ۵-۱: رشد ساخت و سازهای مسکونی و ویلا ………  ۷۳

شکل ۵-۲: اماکن اقامتی و پذیرایی در حال بهره برداری …….. ۷۴

 

فهـرست نقشه‌ها

نقشه شماره ۳-۱ موقعیت محدوده مطالعاتی ……  ۲۹

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0