بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان :

قاچاق انسان كه امروزه با تعابيري هم چون تجارت سفيد، مافياي انسان و بردگي مدرن نيز شناخته مي شود، از جمله بزرگترين جرايم سازمان يافته ملي مي باشد كه به دليل سود سرشار از يك سو و خطرات كم از سوي ديگر شديداً مورد توجه گروه هاي جنايتكار بين المللي قرار گرفته است.

با عنايت به اين مهم كه قاچاق انسان به كرامت انساني لطمه وارد مي سازد و از ديگر سو، كليه ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها به ويژه كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهديد قرار مي دهد، لزوم مقابله همه جانبه با اين پديده نوين بيش از پيش خودنمايي مي كند. در اين ميان قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز كشور را از خطرات اين جرايم مصون نديده و اقدام به تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاريخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ نموده است. اين قانون از يك سو از لحاظ جرم انگاري عمل قاچاقچيان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در اين جرم و تدابير پيشگيرانه عمومي نظير مصادرة اموال ناشي از جرم را تا حدودي رعايت نموده است و از سوي ديگر مصادرة اموال به عنوان تدبير پيشگيرانه عمومي و در جهت از بين بردن پايگاه اقتصادي مرتكبين اين جرايم در قانون موصوف پيش بيني گرديده است كه به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا،  در اين تحقیق به ابعاد اين جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری از جمله تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مصوب ۲۰۰۰، کنوانسیون ۱۹۲۶ و ۱۹۵۶ و همچنین کنوانسیون پالرمو و شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل و بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگان قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان پرداخته مي شود. روش تحقیق این مجموعه تحلیلی –توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.

كليد واژه گان: سياست جنايي، جرم قاچاق انسان ، جرايم سازمان يافته فراملي، بزه ديدگان جرايم قاچاق انسان، تدابير پيشگيرانه.

 

اهداف تحقیق

هدف این تحقیق پرداختن به معضل جرم قاچاق انسان و بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان در قالب یک جنایت سازمان یافته فراملی می باشد. علاوه بر آن مبارزه با قاچاق انسان جز در یک چهارچوب هماهنگ و اقدام منسجم ممکن نیست. به عبارت دیگر مسئله قاچاق انسان بسیار مهمتر از آن است که با یک یا چند کنوانسیون بین المللی به مبارزه با آن برخاست .

۱-تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری و مبارزه با پدیده جرم قاچاق انسان  و ارائه راهکاری مناسب در این باره.

۲-شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل قاچاق انسان و نقش قوانین داخلی در پیشگیری ازآن.

۳-بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگاه قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان.

 

فهرست مطالب تحقیق پیشگیری از جرم قاچاق انسان

مقدمه  ۱

پیشینه تحقیق  ۴

فرضیات تحقیق  ۶

اهداف تحقیق  ۶

روش تحقیق  ۶

محدودیت تحقیق: ۷

ساختار تحقیق: ۷

فصل اول: کلیات   ۸

۱-۱- معناي لغوي قاچاق  ۹

۱-۲- جرايم سازمان يافته  ۱۱

۱-۳- مهاجرت غيرقانوني و بين المللي  ۱۲

۱-۴- فروش كودكان  ۱۳

۱-۵- فساد و انحطاط اجتماعي  ۱۳

۱-۶- تجاوز  ۱۳

۱-۶-۱- تجاوز با قدرت………. ۱۳

۱-۶-۲- تجاوز با خشم…………. ۱۴

۱-۶-۳- تجاوز همراه با دگرآزاري…………. ۱۴

۱-۶-۴- آزار جنسي:……….۱۴

۱-۷- فحشا یا روسپي‌گري   ۱۴

۱-۷-۱- تبيين فحشاء ناشي از قاچاق انسان  ۱۵

۱-۷-۲- فحشاء و عوامل تشكيل دهنده آن…………… ۱۷

۱-۷-۳- وجوه افتراق فحشاء و زنا ۱۹

۱-۷-۳-۱- از نظر كيفيت رفتار عوامل انساني………… ۱۹

۱-۷-۳-۲- از نظر زمان انجام عمليات………… ۱۹

۱-۷-۳-۳- از نظر انگيزه ارتكاب جرم……… ۱۹

۱-۷-۳-۴- از نظر وجود شخص ثالث (قواد)………… ۱۹

۱-۷-۳-۵- از نظر بزه ديده………… ۲۰

۱-۷-۳-۶- از نظر حق انتخاب در زنا…………. ۲۰

۱-۷-۳-۷- از نظر كاركرد اجتماعي روسپي گري……….. ۲۰

۱-۸- توريسم جنسي  ۲۰

۱-۱۰- قاچاق انسان  ۲۱

۱-۱۱- انواع قاچاق  ۲۵

۱-۱۱-۱- قاچاق كالا………….. ۲۵

۱-۱۱-۱-۱- موضوع عايدات دولت……… ۲۵

۱-۱۱-۱-۲- غير موضوع عايدات دولت……. ۲۵

۱-۱۱-۲- قاچاق خدمات………. ۲۶

۱-۱۱-۲-۱- امور گمركي…….. ۲۶

۱-۱۱-۲-۲- مالكيت معنوي………… ۲۶

۱-۱۱-۳- قاچاق اشخاص……………. ۲۶

۱-۱۱-۳-۱- قاچاق مهاجران……….. ۲۶

۱-۱۱-۳-۲- قاچاق انسان…………….. ۲۸

۱-۱۲- ويژگي هاي پديده قاچاق انسان  ۳۱

۱-۱۲-۱- سازمان يافته بودن……… ۳۲

۱-۱۲-۲- فراملي بودن……….. ۳۴

فصل دوم: عناصر تشكيل دهنده بزه قاچاق انسان  ۳۶

۲-۱- عنصر قانوني  ۳۷

۲-۲- عنصر مادي   ۳۸

۲-۲-۱- جرم تام……….. ۳۸

۲-۲-۱-۱- رفتار مادي مثبت……….. ۳۸

۲-۲-۱-۱-۱- اجبار و اكراه………….. ۳۹

۲-۲-۱-۱-۲- تهديد………….. ۴۰

۲-۲-۱-۱-۳- خدعه و نيرنگ………….. ۴۲

۲-۲-۱-۱-۴- سوءاستفاده از موقعيت خود………. ۴۲

۲-۲-۱-۱-۵- سوءاستفاده از وضعيت و موقعيت مجني عليه (بزه ديده)…………. ۴۳

۲-۲-۱-۲- نتيجه مجرمانه………….. ۴۳

۲-۲-۲- جرم ناقص……… ۴۴

۲-۲-۳- شروع به جرم………… ۴۵

۲-۲-۳-۱- عنصر قانوني….. ۴۶

۲-۲-۳-۲- عنصر مادي…………… ۴۶

۲-۲-۳-۳- عنصر رواني…………. ۴۷

۲-۲-۴- جرم محال…………. ۴۷

۲-۲-۵- جرم عقيم………….. ۴۸

۲-۳- عنصر رواني  ۴۸

۲-۴- اعمال در حكم قاچاق انسان  ۵۰

۲-۴-۱- عنصر قانوني……………. ۵۰

۲-۴-۲- عنصر مادي……………. ۵۱

۲-۴-۳- عنصر رواني………… ۵۲

۲-۵- صور مختلف طرق ارتكاب جرم قاچاق انسان…………. ۵۳

۲-۵-۱- قاچاق انسان به مباشرت…………. ۵۳

۲-۵-۲- قاچاق انسان به معاونت………….. ۵۳

۲-۵-۳- قاچاق انسان به تسبيب…… ۵۴

فصل سوم: قاچاق زنان  ۵۵

۳-۱- پيشينه قاچاق زنان  ۵۶

۳-۲- مفهوم قاچاق زنان  ۶۳

۳-۳- ركن شناسي قاچاق زنان  ۶۵

۳-۳-۱- ركن قانوني……… ۶۵

۳-۳-۲- ركن مادي……….. ۶۶

۳-۳-۲-۱- فعل مثبت مادي…………… ۶۶

۳-۳-۲-۲- شروع به جرم…………. ۶۷

۳-۳-۳- ركن معنوي   ۶۸

۳-۳-۳-۱- سوءنيت عام……… ۶۸

۳-۴- انگيزه ۷۰

۳-۴-۱- قصد بهره برداري جنسي………… ۷۱

۳-۴-۲- قصد بهره برداري مالي…………. ۷۳

۳-۵- موقعيت بزه ديده در پديده قاچاق زنان  ۷۵

۳-۵-۱- وضعيت عمومي قربانيان………………. ۷۵

۳-۵-۱-۱- سن……………….. ۷۵

۳-۵-۱-۲- ميزان تحصيلات…………. ۷۶

۳-۵-۱-۳- خانواده……. ۷۶

۳-۵-۲- نحوه قاچاق زنان…………….. ۷۷

۳-۵-۲-۱- سوءاستفاده از عملكرد نهادهاي عدالت كيفري………… ۷۷

۳-۵-۲-۲- حيله هاي اغفال قربانيان……… ۷۷

فصل چهارم: پيامدها، تدابير و پيشگيري هاي بين المللي در قبال قاچاق انسان  ۸۱

۴-۱- پيامدهاي قاچاق انسان  ۸۲

۴-۱-۱- آثار شخصي………………. ۸۲

۴-۱-۱-۱- خدشه دار شدن كرامت انساني……………. ۸۲

۴-۱-۱-۲- بهره كشي جنسي………………..۸۲

۴-۱-۱-۳- ابتلا به بيماري……………. ۸۳

۴-۱-۲- آثار مخرب خانوادگي…………… ۸۴

۴-۱-۳- آثار مخرب اجتماعي منفي……….. ۸۵

۴-۱-۴- آثار اقتصادي و سياسي…….. ۸۵

۴-۱-۴-۱- پولشويي…………………. ۸۵

۴-۱-۴-۲- آثار پولشويي…………….. ۸۶

۴-۲- نگاهي به تدابير فراملي در قبال پديده قاچاق انسان و قربانيان اين بزه ۸۹

۴-۲-۱- حمايت از هويت خصوصي قربانيان………… ۸۹

۴-۲-۲- تأمين سلامتي جاني بزه ديدگان…………. ۹۱

۴-۲-۳- جبران سلامت……… ۹۴

۴-۲-۳-۱- فرايند دادرسي مدني……………. ۹۵

۴-۲-۳-۲- فرايند دادرسي كيفري………… ۹۵

۴-۲-۳-۳- فرايند اداري و پيش بيني صندوق خاص………… ۹۵

۴-۲-۳-۴- مذاكره و توافق بين بزه ديده و مرتكب………….. ۹۶

۴-۲-۴- حمايت براي بازگشت بزه ديده………… ۹۸

۴-۳- سياست هاي جنايي بين المللي در قبال پديده قاچاق انسان  ۱۰۱

۴-۳-۱- اقدامات آگاهي بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان…….. ۱۰۱

۴-۳-۱-۱- برگزاري كنفرانس هاي بين المللي درباره زنان………………. ۱۰۱

۴-۳-۱-۲- برگزاري كنفرانس هاي بين المللي درباره كودكان………….. ۱۰۲

۴-۴- قاچاق انسان در پرتو اسناد بين المللي  ۱۰۴

۴-۴-۱- كنوانسيون ها………………… ۱۰۴

۴-۴-۱-۱- كنوانسيون منع برده داري………………. ۱۰۵

۴-۴-۱-۲- كنوانسيون پالرمو و پروتكل دوم الحاقي به آن…………… ۱۰۷

۴-۴-۱-۳- كنوانسيون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشي از روسپيگري ديگران مصوب ۲ دسامبر ۱۹۴۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۰

۴-۴-۱-۴- كنوانسيون هر نوع تبعيض عليه زنان……… ۱۱۲

۴-۴-۲- كنفرانس ها……….. ۱۱۳

۴-۴-۲-۱- كنفرانس نايروبي……………….. ۱۱۳

۴-۴-۲-۲- كنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت عليه زنان…………… ۱۱۵

۴-۴-۲-۳- كنفرانس بالي…………… ۱۱۷

۴-۴-۳- عهدنامه ها……………….. ۱۱۸

۴-۴-۳-۱- مقاوله نامه بين المللي ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تأمين يك حمايت مؤثر عليه معاملات جنايتكارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان……. ۱۱۸

۴-۴-۳-۳- مقاوله نامه بين المللي ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيدپوستان………. ۱۲۰

۴-۴-۳-۱- قرارداد بين المللي ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ الغاي خريد و فروش نسوان و كودكان………. ۱۲۰

نتيجه گيري   ۱۲۱

۵-۱- نتيجه گيري   ۱۲۲

۵-۲- پيشنهادات   ۱۲۵

منابع و مآخذ ۱۲۸

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0