پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی در ۱۱۵ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

چکیده پایان نامه پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس:

هدف اصلي اين پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش  در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. بدين منظور از بين کارکنان  اداره کل بیمه سلامت استان فارس در سال ۱۳۹۳ ، تعداد ۱۱۷نفر به روش نمونه گیری تصادفی  ساده انتخاب شدند. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه توانمند سازی شورت و راینهارت, ساختار سازمانی رابینز و مدیریت دانش جوزف حداد مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي بدست آمده با استفاده ازروش رگرسیون مورد ­ارزيابي قرارگرفتند. نتایج نشان داد که : ابعاد ساختار سازمانی ، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.ابعاد مدیریت دانش، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.

کلید واژه ها : توانمند سازی، ساختار سازمانی،  مدیریت دانش

 

 

اهداف تحقیق

اهدف اصلی پژوهش :
– تبیین میزان پیش بینی توانمند سازی بر اساس ابعاد ساختار سازمانی در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس.

-تبیین میزان پیش بینی توانمندسازی براساس ابعاد مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس.

 

فرضیه های پژوهش:

ابعاد ساختار سازمانی ، توانمند سازی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس رابه طور معنی داری پیش بینی می کند.

ابعاد مدیریت دانش، توانمند سازی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس رابه طور معنی داری پیش بینی می کند.

 

فهرست مطالب:

چکیده : ۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه : ۳

۱-۲ بیان مساله : ۵

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش : ۷

۱-۴ اهداف تحقیق ۹

۱-۵ فرضیه های پژوهش: ۹

۱-۶ تعاریف مفهومی و  عملیاتی متغیر ها : ۱۰

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱ مبانی نظری توانمندسازی ۱۴

۲-۲ تعاریف توانمندسازی: ۱۶

۲-۳ الگوها و مدل های توانمندسازی ۱۷

۲-۴ پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان ۲۱

۲-۵ عوامل مؤثربر فرایند توانمندسازی کارکنان ۲۳

۲-۶ موانع توانمندسازی : ۲۵

۲-۷ اهداف توانمند سازی کارکنان ۲۷

۲-۸ ابعاد توانمندسازی از دیدگاه های مختلف ۳۲

۲-۹ فواید توانمند سازی ۳۴

۲-۱۰ مبانی نظری ساختار سازمانی : ۳۵

۲-۱۰-۱ مفهوم ساختار ۳۵

۲-۱۰-۲ ابعاد ساختار سازمانی: ۳۹

۲-۱۰-۳ عناصر مشترک در سازمان ها: ۴۰

۲-۱۰-۴ انواع ساختارهای سازمانی: ۴۱

۲-۱۱ مبانی نظری مدیریت دانش : ۴۴

۲-۱۱-۱ تاريخچه دانش ۴۴

۲-۱۱-۲ مديريت دانش ۴۵

۲-۱۱-۳ تعاريف مديريت دانش ۴۶

۲-۱۱-۴ مولفه هاي مديريت دانش ۴۷

۲-۱۱-۵ مفاهيم مرتبط با مديريت دانش ۵۱

۲-۱۱-۶ انواع مدل هاي مديريت دانش ۵۲

۲-۱۱-۷  عناصر اصلی مدیریت دانش ۵۷

۲-۱۲ تحقیقات  پیشین : ۶۰

۲-۱۳ جمع بندی : ۶۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق: ۶۷

۳-۲ جامعه آماری ۶۷

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری ۶۷

۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات ۶۹

۳-۵ روش اجرا ۷۴

۳-۶ ملاحظات اخلاقی ۷۴

۳-۷ روشهای تجزیه وتحلیل ۷۵

فصل چهارم : یافته های پژوهش

۴-۱ یافته های توصیفی ۷۷

۴-۲ یافته های استنباطی : ۸۰

۴-۳ نتیجه گیری: ۸۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه : ۸۹

۵-۲ خلاصه پژوهش ۸۹

۵-۳ بحث و نتیجه گیری ۹۰

۵-۴ محدودیتها و موانع  پژوهش ۹۶

۵-۵ پيشنهادات ۹۶

۵-۵-۱  پیشنهادات پژوهشی ۹۶

۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی. ۹۷

پیوستها

پرسشنامه ساختار سازمانی ………………………. …۹۹

پرسشنامه مدیریت دانش………………………….. ۱۰۰

پرسشنامه توانمند سازی ………………………… ۱۰۲

منابع و مأخذ

الف) منابع فارسی……………………………… ۱۰۶

ب) منابع انگلیسی……………………………… ۱۱۲

چكيده به زبان انگليسي…………………………. ۱۱۳

فهرست جداول

جدول ۲-۱ رویکرد توانمندسازی را به طور خلاصه نشان می دهد ( عبداللهی و نوه ابراهیم ، ۱۳۸۶). ۳۴

جدول ۳-۱ درصد فراوانی وتعداد کارکنان براساس جنسیت ۷۱

جدول ۳-۲ درصد فراوانی وتعداد کارکنان بر اساس تحصیلات ۷۲

جدول ۳-۳ درصد فراوانی و تعداد کارکنان براساس سابقه کار ۷۲

جدول ۳-۴ پایایی پرسش نامه ساختار سازمانی و ابعاد آن توسط میرشاهی ۱۳۹۱ ۷۴

جدول ۳-۵ نتایج آلفای کرونباخ پرسش نامه ساختار سازمانی در نمونه مورد مطالعه ۷۴

جدول۳-۶ ابعاد و گویه های مدیریت دانش ۷۵

جدول ۳-۷ پایایی پرسش نامه مدیریت دانش وابعاد آن توسط دیندارلو ۱۳۹۰ ۷۵

جدول ۳-۸ نتایج آلفای کرونباخ پرسش نامه مدیریت دانش در نمونه مورد مطالعه ۷۶

جدول ۳-۹ ابعاد توانمندسازی و گویه های مربوط به آن ۷۶

جدول ۳-۱۰ ضریب آلفای کرونباخ توانمندسازی و ابعادآن توسط مرتضایی ۱۳۹۰ ۷۷

جدول ۳-۱۱ نتایج آلفای کرونباخ پرسش نامه توانمندسازی در نمونه مورد مطالعه ۷۸

جدول ۴-۱ تعداد کارکنان،کمترین مقدار،بیشترین مقدار،میانگین،بیشترین امتیاز ممکن و انحراف استاندارد خرده مقیاس های توانمندسازی ساختار سازمانی و مدیریت دانش کل آزمودنی ها ۸۲

جدول ۴-۲ :ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون جهت بررسي رابطه متغيرهاي پژوهش ۸۳

جدول۴-۳ : آزمون رگرسیون خطی تک متغیره ۸۴

جدول ۴-۴ :آزمون رگرسیون خطی چند متغیره ۸۶

فهرست نمودار

نمودار ۲-۱ : مدل توانمندسازی( بیل هارلی، ۱۹۹۵  به نقل از ابطحی و عابسی ، ۱۳۸۶) ۱۹

نمودار ۲-۲ : الگوی توانمند سازی چهار عاملی( ملهم ،۲۰۰۴ به نقل از طالبیان و وفایی ، ۱۳۸۸) ۲۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0