پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال ۱۳۹۲: دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال ۱۳۹۲: دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال ۱۳۹۲ از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در ۸۱ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال ۱۳۹۲:

 

مطالعه حاضر با هدف بررسی اضطراب امتحان و پیش بینی آن بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال ۱۳۹۲ بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی و روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۳ نفر محاسبه که جهت اطمینان ۲۵۰ نفر در مطالعه وارد شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی مشخصات دموگرافیک، مقیاس اضطراب ساراسون، پرسشنامه اضطراب جدایی و آزمون اختلال دلبستگی استفاده شد. با مراجعه به مدارس سطح شهر و انتخاب نمونه ها،  پرسشنامه های مورد نظر به دانش آموزان و والدین آن‌ها داده شده و پس از مهلت یک هفته ای از آنان درخواست گردید که پس از تکمیل به مدرسه محل تحصیل دانش آموز تحویل نمایند. داده‌ها پس از جمع آوری کدگزاری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و با آزمونهای آماری توصیفی شامل، فراوانی و میانگین و انحراف معیار و آزمونهای آماری استنباطی شامل همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مقایسه اضطراب امتحان در دو گروه جنسیتی، تفاوت اضطراب امتحان میان دو گروه جنسیتی دانش آموزان معنادار بود. در هر دو جنس اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن  در سطح ۰۵/۰> P رابطه معنادار و معکوس داشت. اما رابطه اضطراب امتحان با سبک دلبستگی دلبستگی دوسوگرا در گروه پسران نیز معنادار بود. اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن  در سطح ۰۵/>0 P نیز رابطه معنادار و معکوس داشت. بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت.  در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اضطراب جدایی با اضطراب امتحان ارتباط داشته و پیش بینی کننده معناداری برای آن میباشد. با تغییر سبک‌های فرزندپروری می‌توان اضطراب امتحان و اضطراب درسی دانش آموزان را کاهش داد.

واژه های کلیدی: اضطراب امتحان، اضطراب جدایی، سبک دلبستگی، دانش آموز، دوره ابتدایی

اهداف پژوهش

۱-۳-۱ -هدف کلی:

پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی

۱-۳-۲- اهداف جزئی:

۱-  پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیتی

۲-  پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیتی

 

سؤالات تحقیق:

۱-آیا اضطراب امتحان  بر حسب سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه قابل پیش بینی است؟

۲-آیا اضطراب امتحان  بر حسب اضطراب جدایی در نمونه های مورد مطالعه قابل پیش بینی است؟

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول : کلیات پژوهش صفحه
۱-۱ مقدمه ۱۳
۱-۲ ضرورت پژوهش ۱۵
۱-۳ اهداف پژوهش ۱۶
۱-۴ فرضیه ها و سؤالات پژوهش ۱۶
۱-۵ تعاریف اصطلاحات: ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  
۲-۱  اختلال اضطراب جدایی   ( separation anxiety) ۱۹
۲-۲ همه گیر شناسی ۱۹
۲-۳ سبب شناسی ۲۰
۲-۴  تشخیص و ویژگی‌های بالینی ۲۱
۲-۵- سیر و پیش آگهی ۲۴
۲-۶ درمان ۲۴
۲-۷ سبک‌های دلبستگی ۲۵
۲-۸  دلبستگی در بزرگسالان ۲۶
۲-۹ پیامد های دلبستگی ۳۰
۲-۱۰ اضطراب ۳۱
۲-۱۱  علائم اضطراب ۳۶
۲-۱۲ بيماري‌هايي كه در اثر اضطراب ايجاد مي‌شود: ۳۷
۲-۱۳ نظريه‌هاي روانكاوي ۴۰
۲-۱۴ اضطراب امتحان ۴۴
۲-۱۵ اضطراب امتحان و ویژگی‌های شخصیتی ۴۶
فصل سوم: روش اجرا  
۳-۱ روش و نوع پژوهش: ۵۰
۳-۲ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری: ۵۰
۳-۳       ابزار پژوهش و ویژگی‌های روان سنجی ۵۰
۳-۳       روش اجرای پژوهش: ۵۱
۳-۴       تجزیه و تحلیل داده‌ها: ۵۴
فصل چهارم: نتایج

و

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 
۵-۱ بحث ۶۹
۵-۲ نتیجه گیری ۷۰
۵-۳ پیشنهادها: ۷۰
منایع: ۷۱
چکیده انگلیسی ۷۵
پیوست‌ها ۷۸

 

فهرست جدول‌ها

 

۴-۱) ویژگی‌های جمعیت شناختی  
جدول۴-۲: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در نمونه های مورد مطالعه پسران  
جدول ۴-۳: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در نمونه های مورد مطالعه دختران  
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی اضطراب امتحان در دانش آموزان بر حسب جنسیت  
جدول۴-۵: میانگین و انحراف معیار سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت  
جدول۴-۶ : خلاصه نتایج آزمون تی مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان پسر و دختر  
جدول۴-۷: ضرایب همبستگی پیرسون بین اضطراب امتحان و سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت  
جدول۴-۸: ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب امتحان و سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه  
جدول ۴-۹ : شیوع اضطراب امتحان در گروه پسران بر حسب اضطراب جدایی  
بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت (۳۶/۰=X2، ۲=df، ۸۳/۰=P)  
جدول ۴-۱۰: شیوع اضطراب امتحان در گروه دختران بر حسب اضطراب جدایی  
جدول ۴-۱۱: خلاصه نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان بر حسب اضطراب جدایی پسران  
جدول ۴-۱۲: خلاصه نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان بر حسب اضطراب جدایی دختران  
جدول ۴-۱۳ ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرها  
 
   
   

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0