پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت دیجی لود گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در ۱۲۷ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. دیجی لود ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

چکیده پایان نامه پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان :

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان بود. ۶۰۰ نفر ) ۱۵۰ پسر پایه دوم، ۱۵۰ پسر پایه سوم، ۱۵۰ دختر پایه دوم و ۱۵۰ دختر پایه سوم(از دانش آموزان دوره راهنمایی شهر محمودآباد که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ تحصیل می کردند،به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه  انتخاب شدند.گردآوری داده ها،به کمک پرسشنامه های نگرش ناکار آمد ،فراشناخت کودکان  و خودسنجی افسردگی انجام شد.داده های آماری با بهره گیری از تحلیل عوامل و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی ساختار و اعتبار پرسشنامه ،ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت در موردسنجش اعتبار و روایی  پرسشنامه فراشناخت نتایج نشان داد پرسشنامه فرا شناخت از روایی برخوردار و  ثبات درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ ۶۹/۰ محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه در حد متوسط است.

در مورد اعتبار و روایی  پرسشنامه افکار ناکارآمد  نتایج نشان داد پرسشنامه افکار ناکارآمد  از روایی برخوردار و  ثبات درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ ۷۴/۰ محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه در حد بالایی است . نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد عوامل فراشناختی ،پیش بینی کننده افسردگی می باشند .در زمینه پیش بینی افسردگی توسط فراشناخت و افکار ناکارآمد نتایج نشان داد افکار ناکارامد و فراشناخت توانایی پیش بینی افسردگی در فرد را دارند .

کلید واژه ها:افکارناکارآمد، فراشناخت،افسردگی

اهداف تحقیق

 هدف کلی

پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان.

اهداف جزئی

۱) بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه فراشناخت در نوجوانان.

۲) بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه افکار ناکارآمد در نوجوانان.

۳) پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت.

۴) پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت.

سؤالات تحقیق

  1. آیا پرسشنامه افکار ناکارآمد از قابلیت اعتبار و روایی لازم در نوجوانان ایرانی برخوردار است؟
  2. آیا پرسشنامه فراشناخت از قابلیت اعتبار و روایی لازم در نوجوانان ایرانی برخوردار است؟

فرضیه های  تحقیق

۱- عوامل فراشناخت افسردگی نوجوانان را پیش بینی می کند.

۲- فراشناخت و افکار ناکارآمد افسردگی نوجوانان را پیش بینی می کند.

فهرست مطالب:

-۱- کلیات …………………………….. ۲

۱-۲- بیان مساله………………………… ۴

۱-۳-اهداف تحقیق………………………… ۶

۱-۳-۱- هدف کلی……………………….. ۶

۱-۳-۲- اهداف جزئی…………………….. ۶

۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق………………… ۶

۱-۵- سؤالات تحقیق……………………….. ۹

۱-۶- فرضیه های  تحقیق…………………… ۱۰

۱-۷- تعاریف  متغیرها……………………. ۱۰

۱-۷-۱-  تعاريف نظري متغيرها……………. ۱۰

۱-۷-۲- تعاريف عملياتي متغيرها………….. ۱۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱-  مباني نظري تحقيق…………………… ۱۳

۲-۱-۱- مقدمه…………………………. ۱۳

۲-۱-۲- افسردگی……………………….. ۱۳

۲-۱-۲-۱- افسردگي چيست……………….. ۱۳

۲-۱-۲-۲- اصطلاح افسردگي………………. ۱۴

۲-۱-۲-۳- ملاكهاي تشخيصي حملةافسردگي اساسي DSMIV  ۱۵

۲-۱-۲-۴- نشانه هاي افسردگي …………… ۱۶

۲-۱-۲-۵- طبقه بندي …………………. ۱۹

۲-۱-۲-۶- شيوع ………………………. ۲۰

۲-۱-۲-۷- نظريه هاي افسردگي……………. ۲۱

۲-۱-۲-۷-۱- عوامل بيولوژيك ………….. ۲۲

۲-۱-۲-۷-۲- نظريه هاي روانكاوي ………. ۲۴

۲-۱-۲-۷-۳- رويكرد شناختي بك ………… ۲۵

۲-۱-۲-۷-۴- نظرية درمان عقلاني ـ عاطفي (اليس)   ۲۸

۲-۱-۲-۷-۵ـ نظريه هاي يادگيري ……….. ۲۸

۲-۱-۲-۷-۶ـ رويكرد پردازش اطلاعات …….. ۲۹

۲-۱-۲-۷-۷ـ نظرية اسناد……………… ۳۰

۲-۱-۲-۷-۸-تفاوت افسردگی کودکان و بزرگسالان ۳۰

۲-۱-۳- فراشناخت………………………. ۳۳

۲-۱-۳-۱- تعریف فراشناخت……………… ۳۴

۲-۱-۳-۲- مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی: ۳۴

۲-۱-۳-۳- متغیرهای فراشناخت از دیدگاه ولز. ۳۶

۲-۱-۳-۴- نظریه بروئر………………… ۴۲

۲-۱-۴- افکار ناکارآمد…………………. ۴۳

۲-۲- پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان ۴۹

۲-۲-۱- پیشینه پژوهش ها در داخل کشور………. ۴۹

۲-۲-۲- پیشینه پژوهش ها در خارج کشور………. ۵۴

۲-۳- جمع بندی …………………………. ۵۸

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه…………………………….. ۶۴

۳-۲- نوع تحقیق…………………………. ۶۴

۳-۳-  قلمرو تحقیق………………………. ۶۵

۳-۴- جامعه آماری……………………….. ۶۵

۳-۵- نمونه و روش نمونه گیری……………… ۶۵

۳-۶- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و روایی و پایایی آنها    ۶۶

۳-۶-۱- مقیاس نگرش های ناکارآمد…………. ۶۶

۳-۶-۲- مقیاس فراشناخت کودکان…………… ۶۶

۳-۶-۳- مقیاس خودسنجی افسردگی…………… ۶۷

۳-۷- روش جمع­آوری داده­ها…………………. ۶۸

۳-۸- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده­ها ………… ۶۸

فصل چهارم: نتایج

۴-۱- مقدمه…………………………….. ۷۰

۴-۲- داده‌هاي جمعيت شناختي………………. ۷۱

۴-۳- تحلیل روانسنجی پرسشنامه فراشناخت نوجوانان ۷۶

۴-۳-۱- بررسی روایی پرسشنامه فرا شناخت ….. ۷۶

۴-۳-۲- بررسی اعتبار پرسشنامه فرا شناخت …. ۸۰

۴-۴- بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه افکارناکارآمد در نوجوانان…………………………………….. ۸۲

۴-۵- پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت.. ۸۶

۴-۶- پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت ۸۸

فصل پنجم: بحث و نتيجه­گيري

۵-۱- مقدمه…………………………….. ۹۰

۵-۲- یافته ها …………………………. ۹۰

۵-۳- محدودیت­های تحقیق…………………… ۹۳

۵-۴-پیشنهاد ها ………………………… ۹۴

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………….. ۹۵

منابع انگلیسی…………………………. ۱۰۰

پیوست …………………………………. ۱۰۴

فهرست جداول

جدول ۴-۱- جنس آزمودنی ها…………………. ۷۱

جدول ۴-۲- شغل پدر  آزمودنی ها…………….. ۷۲

جدول ۴-۳- شغل مادر آزمودنی ها…………….. ۷۳

جدول۴ -۴- تحصیلات پدر  آزمودنی ها………….. ۷۴

جدول ۴-۵- تحصیلات مادر آزمودنی ها………….. ۷۵

جدول ۴-۶- جدول واریانس تشریح شده………….. ۷۷

جدول۴-۷- ماتریس ساختار عاملی چرخش یافته……. ۷۹

جدول  ۴-۸- پایایی پرسشنامه فراشناخت……….. ۸۰

جدول  ۴-۹- پایایی پرسشنامه فراشناخت به ازای حذف هر یک از سوالات………………………………………. ۸۱

جدول  ۴-۱۰- پایایی هر یک از عامل های  فراشناخت ۸۱

جدول ۴-۱۱- جدول واریانس تشریح شده…………. ۸۲

جدول۴-۱۲- ماتریس ساختار عاملی چرخش یافته…… ۸۴

جدول ۴-۱۳- پایایی پرسشنامه فکار ناکار آمد….. ۸۵

جدول ۴-۱۴- پایایی پرسشنامه افکار ناکار آمد  به ازای حذف هر یک از سوالات………………………………….. ۸۵

جدول شماره ۴-۱۵ بررسي رابطه  افسردگی با باورهای فراشناختی و افکارناکارآمد…………………………… ۸۶

جدول شماره ۴-۱۶- پیش بینی  افسردگی بر اساس عوامل فراشناخت    ۸۷

جدول شماره ۴-۱۷- پیش بینی  افسردگی بر اساس افکارناکارآمد و فراشناخت………………………………………. ۸۸

فهرست نمودارها

نمودار(۴-۱) جنسیت آزمودنی ها……………… ۷۱

نمودار(۴-۲) شغل پدر آزمودنی ها……………. ۷۲

نمودار(۴-۳) شغل مادر آزمودنی ها…………… ۷۳

نمودار (۴-۴) تحصیلات پدر  آزمودنی ها……….. ۷۴

نمودار (۴-۵) تحصیلات مادر آزمودنی ها……….. ۷۵

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0