پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت  مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در ۷۱ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است.  مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان:

 

اميدواری از جمله سازه های مطرح شده در روانشناسی مثبت گرا است که بر اساس پيشينه پژوهش با مفاهيم زیادی در روانشناسی همبسته است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی بر اساس رابطه امیدواری و معنویت بر اساس واسطه گری سلامت روان است. پژوهش های دیگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده اند. در حالیکه بررسی حاضر به دنبال بررسی سلامت روان به عنوان متغیر واسطه است. همین امر موجب ارتقای ادبیات نظری در این حوزه خواهد بود.

جامعه آماري دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه  علامه طباطبايي بودند كه ۳۰۰ نفر نمونه با نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزارها شامل ۱٫ پرسش نامه سنجش معنويت، ۲٫ پرسشنامه اميد به زندگي و ۳٫ پرسشنامه سلامت روان (GHQ) بود. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود که در آن اميدواري متغير وابسته، معنويت متغير مستقل و سلامت روان، متغير ميانجي  و داده ها با تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج نشان داد که معنويت و سلامت روان پيش بينی کننده اميدواری اند، و سلامت روان نقش واسطه ای نسبی برای پيش بينی اميدواری عاملی دارد. سلامت روان نيز توسط معنويت پيش بينی شد.

 کلید واژه­ها: معنویت،امیدواری و سلامت روان

 

اهداف تحقیق

  1. بررسي نقش پيش بيني کننده معنويت بر امیدواری
  2. بررسي نقش پيش بيني کننده معنويت بر سلامت روان
  3. بررسي نقش پيش بيني کننده سلامت روان بر اميدواري
  4. بررسي نقش واسطه اي سلامت روان بين مولفه هاي معنويت و اميدواري

سوالها و فرضيه ها

  1. مولفه هاي معنويت امیدواری را در دانشجويان پيش بيني مي کنند.
  2. مولفه هاي معنويت سلامت روان را در دانشجويان پيش بيني مي کنند.
  3. مولفه هاي سلامت روان اميدواري را در دانشجويان پيش بيني مي کنند.
  4. آيا سلامت روان رابطه بين مولفه هاي معنويت و اميدواري را واسطه­گري مي­کند؟

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱-بیان مساله…………………………. ۲

۱-۲-اهداف تحقیق………………………… ۴

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………. ۴

۱-۴-سوال ها و فرضیه ها………………….. ۵

۱-۵-تعاریف متغیرها……………………… ۵

۱-۵-۱-معنویت………………………….. ۵

۱-۵-۱-۱-تعاریف مفهومی معنویت………….. ۶

۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی معنویت………….. ۶

۱-۵-۱-۳- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های معنویت…. ۶

۱-۵-۲-سلامت روان ……………………… ۶

۱-۵-۲-۱-تعریف مفهومی سلامت روان ……….. ۷

۱-۵-۲-۲-تعریف عملیاتی سلامت روان ………. ۷

۱-۵-۲-۳- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های سلامت­روان.. ۷

۱-۵-۳-امید…………………………….. ۷

۱-۵-۳-۱-تعریف مفهومی امید………………. ۷

۱-۵-۳-۲-تعریف عملیاتی امید ………….. ۷

۱-۵-۳-۳- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های امید…… ۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱-مبانی نظری متغیرهای تحقیق……………. ۹

۲-۱-۱-معنویت…………………………. ۱۱

۲-۱-۱-۱- همپوشی بین معنویت و مذهب…….. ۱۳

۲-۱-۱-۲- تعالی……………………… ۱۴

۲-۱-۱-۳- تعالی تجربی………………… ۱۴

۲-۱-۱-۴- مدل مقابله ای سنجش………….. ۱۵

۲-۱-۱-۵- مدل مقابله در اصطلاح بالینی…… ۱۶

۲-۱-۱-۶- کاربردهای مدل مقابله ای در کار بالینی ۱۷

۲-۱-۱- ۷- سنجش مذهب در بافت دیگر روش های مقابله ………………………………….. ۱۸

۲-۱-۱- ۸- مقابله مذهبی مثبت و منفی …… ۱۹

۲-۲-سلامت روان ………………………… ۲۰

۲-۲-۱-اهمیت سلامت روان ………………… ۲۱

۲-۲-۲-عوامل موثر بر سلامت روان …………. ۲۲

۲-۲-۲-۱-وراثت ……………………… ۲۲

۲-۲-۲-۲-شخصیت………………………. ۲۳

۲-۲-۲-۳-شرایط زندگی و موقعیت های اجتماعی. ۲۶

۲-۲-۲-۴-درآمد ……………………… ۲۶

۲-۲-۲-۵-ازدواج …………………….. ۲۷

۲-۲-۲-۶-تحصیل………………………. ۲۷

۲-۲-۲-۷-سلامت جسمانی ………………… ۲۸

۲-۳- امیدواری………………………….. ۲۸

۲-۳-۱-رشد امیدواری…………………… ۳۱

۲-۳-۲-امید درمانی …………………… ۳۳

۲-۳-۳-خوش بینی………………………. ۳۳

۲-۳-۴- خوش بینی سرشتی یا گرایشی ………. ۳۴

۲-۳-۵- سبک تبیینی خوش بینانه …………. ۳۴

۲-۳-۶-رشد خوش بینی ………………….. ۳۵

۲-۳-۷-باز آموزی اسنادی ………………. ۳۷

۲-۳-۸- خطاهای ادراکی مثبت ……………. ۳۹

۲-۳-۹-خود فریبی………………………. ۴۰

۲-۳-۱۰-انکار و واپس رانی …………….. ۴۰

۲-۳-۱۱-توجه انتخابی و فراموشی مطلوب …… ۴۱

۲-۳-۱۲- نادیده گرفتن ناتوانی …………. ۴۱

۲-۳-۱۳-خود انگاره منفی ………………. ۴۱

۲-۳-۱۴-رشد خطاهای ادراکی مثبت ………… ۴۲

۲-۳-۱۵-اصلاح خطاهای ادراکی مثبت ……….. ۴۳

۲-۳-۱۶-خوش بینی،امیدواری و سلامت روان ….. ۴۴

۲-۳-۱۷-پایه­های عصبی زیستی خوش­بینی و امیدواری    ۴۴

۲-۳-۱۸-عصب زیست شناسی بدبینی …………. ۴۴

۲-۳-۱۹- عصب زیست شناسی رفتار هدفمند خوش بینانه   ۴۵

۲-۳-۲۰- عصب زیست شناسی تعامل اجتماعی خوش بینانه  ۴۶

۲-۴-رابطه معنویت و امید واری …………… ۴۷

۲-۵- رابطه معنویت و سلامت روان ………….. ۴۷

۲-۶-رابطه امید واری و سلامت روان ………… ۵۱

خلاصه…………………………………. ۵۶

فصل سوم: روش

۳-۱-روش تحقیق ………………………… ۵۹

۳-۲-جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه . ۵۹

۳-۳-ابزارهای تحقیق ……………………. ۶۰

۳-۳-۱-پرسش نامه سنجش معنویت …………… ۶۰

۳-۳-۲-پرسش نامه امید به زندگی …………. ۶۰

۳-۳-۳-پرسش نامه سلامت روان …………….. ۶۱

۳-۴-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………. ۶۲

فصل چهارم:یافته­ها

۴-۱-مقدمه …………………………….. ۶۴

۴-۲-توصیف آماری ……………………….. ۶۴

۴-۳-استنباط آماری ……………………… ۶۶

۴-۳-۱-فرضیه های پژوهش…………………… ۶۶

۴-۳-۲-سوال پژوهش ………………………. ۶۶

فصل پنجم :بحث و نتیجه­گیری

۵-۱-مقدمه……………………………… ۷۹

۵-۲-بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و امید واری…………………………… ۸۰

۵-۳- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و سلامت روان…………………………… ۸۱

۵-۴- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه سلامت روان و امید واری………………………. ۸۳

۵-۵- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با نقش واسطه گری

سلامت روان بین معنویت وامیدواری…………. ۸۴

۵-۶-محدودیت های پژوهش ………………….. ۸۶

۵-۷-پیشنهادهای پژوهش……………………. ۸۷

۵-۷-۱-پیشنهادهای کاربردی………………. ۸۷

۵-۷-۲-پیشنهادهای پژوهشی……………….. ۸۷

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی ………………………….. ۸۸

منابع انگلیسی…………………………. ۹۱

پیوست

پیوست ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۵

پیوست ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۸

پیوست ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۹

 

فهرست جدول­ها

جدول ۱-۳:تعداد و توزیع نمونه ۀماری پژوهش…… ۵۹

جدول ۲-۳: آلفاي کرونباخ مولفه هاي معنويت در پژوهش حاضر………………………………………. ۶۰

جدول ۳-۳: آلفاي کرونباخ پرسشنامه اميدواري در پژوهش حاضر………………………………………. ۶۱

جدول ۳-۴: آلفاي کرونباخ پرسشنامه سلامت عمومي در پژوهش حاضر………………………………………. ۶۲

جدول ۱-۴: اطلاعات توصيفي آزمودني هاي پژوهش….. ۶۵

جدول ۲-۴: ضرايب همبستگي بين مولفه هاي معنويت و سلامت روان با اميدواري…………………………….. ۶۷

جدول ۳-۴: نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني اميد عاملي بر اساس

مولفه هاي معنويت………………………… ۶۹

جدول ۴-۴: : نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني اميد راهبردي

بر اساس مولفه هاي معنويت………………… ۶۹

جدول ۵-۴: نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني افسردگي

بر اساس مولفه هاي معنويت………………… ۷۰

جدول ۶-۴: نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني اضطراب

بر اساس مولفه هاي معنويت………………… ۷۱

جدول ۷-۴: : نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني علايم جسماني

بر اساس مولفه هاي معنويت………………… ۷۱

جدول ۸-۴: نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني عملکرد اجتماعي

بر اساس مولفه­هاي معنويت…………………. ۷۲

جدول ۹-۴: : نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني اميد عاملي بر اساس

مولفه هاي سلامت روان…………………….. ۷۳

جدول ۱۰-۴: : نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني اميد راهبردي

بر اساس مولفه هاي سلامت روان……………… ۷۳

جدول ۱۱-۴: نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني اميد عاملي

بر اساس مولفه هاي معنويت و سلامت روان……… ۷۴

جدول ۱۲-۴: نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني اميد راهبردي

بر اساس مولفه هاي معنويت و سلامت روان………. ۷۶

 

 فهرست شکل­ها

شکل ۱-۴: پيش بيني مولفه هاي اميدواري بر اساس مولفه هاي معنويت…….. ۷۰

شکل ۲-۴: پيش بيني مولفه هاي سلامت روان بر اساس مولفه هاي معنويت…… ۷۲

شکل ۳-۴: پيش بيني مولفه هاي اميدواري بر اساس مولفه هاي سلامت روان….. ۷۴

شکل ۴-۴: پيش بيني اميدواري عاملي بر اساس مولفه هاي معنويت

و واسطه گري سلامت­روان……….. ۷۵

شکل ۵-۴: : پيش بيني اميدواري راهبردي بر اساس مولفه هاي معنويت

(مديريت برداشت و بزرگنمايي)و واسطه گري مولفه هاي سلامت روان

(مولفه اجتماعي)…….. ۷۷

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0