مدلی جهت پیش بینی رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران : رساله دکتری رشته مدیریت گرایش مالی

مدلی جهت پیش بینی رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران : رساله دکتری رشته مدیریت گرایش مالی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت مالی و با عنوان مدلی جهت پیش بینی رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (رویکرد مبتنی بر تئوری چشم‌انداز)  در  ۱۱۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع دکتری PH.d  تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده رساله مدلی جهت پیش بینی رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (رویکرد مبتنی بر تئوری چشم‌انداز):

مطابق با تئوری چشم‌انداز، سرمایه‌گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند. در این تحقیق با به‌کارگیری رویکرد مطالعات پس رویدادی در حوزه علوم مالی، ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون چارکی، بتای ۱۹۲ شرکت برآورد شد. نتایج نشان داد که اولاً ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک‌های بالاتر افزایش می‌یابد، ثانیاً بتای سهام در چارک‌های مختلف تغییر می‌کند و با حرکت از چارک ۰٫۲۵ به چارک ۰٫۷۵، به‌طور معناداری افزایش می‌یابد. به منظور اطمینان از اینکه بتاهای برآوردی، معیار مناسبی از ریسک است، رگرسیون مرحله دوم مطابق با روش‌شناسی فاما و مکبث (۱۹۷۳) برازش شد و نتایج نشان داد که بتا نمی‌‎‌تواند بازده مازاد را توضیح دهد.

همچنین، مشاهده شد که شاخص کل، نماینده مناسب برای سبد  بازار نیست و در نتیجه نمی‌توان به برآوردهای بتا اتکاء کرد، اگرچه رابطه بین ریسک مورد انتظار و غیرمنتظره با بازده شاخص در چارک‌های مختلف، شواهدی از تئوری چشم‌انداز ارائه کرد.  بنابراین، به منظور آزمون مستقیم‌ تئوری چشم‌انداز، از قیمت خرید سهام به عنوان نقطه مرجع استفاده شد و رابطه بین سود-‌زیان معاملاتی و لگاریتم قیمت به مثابه معیاری از مطلوبیت در تئوری چشم‌انداز، برآورد شد. نتایج نشان داد سرمایه‌گذاران مطابق با پیش‌بینی تئوری چشم‌انداز، زمانی که در سود هستند، سؤگیری ریسک‌گریزی و زمانی که در زیان هستند، سؤگیری زیان‌گریزی دارند.

 

نتایج مورد انتظار و اهداف تحقیق:

 1. انتظار می­رود نتایج تحقیق با توجه به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیقات خارجی، رفتار متفاوت در سرمایه‌گذاران را نشان دهد.
 2. ارائه شواهد تجربی مبتنی بر داده‌های مشاهده شده درباره سؤگیری­های مرتبط با رفتار سرمایه‌گذاران که به ثروت سرمایه‌گذاران آسیب می­­رساند.
 3. ارائه مدلی جهت پیش­بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران.
 4. ارائه توضیح اقتصادی در رابطه با رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران که از سؤگیری­های رفتاری ناشی می‌شود.

 

 پرسش‌ها، فرضیه‌های تحقیق و مدل مفهومی

پرسش ۱: آیا رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط متفاوت بازار (شرایط صعودی و نزولی) متفاوت است؟

پرسش ۲: آیا رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران، بتای سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

پرسش ۳: آیا مطابق با تئوری چشم­انداز، رفتار سرمایه‌گذاران پیرامون نقطۀ مرجع (منطقه سود و زیان) متفاوت است؟

مطابق با پرسش‌های تحقیق، فرضیه‌های آزمون‌پذیر تحقیق به صورت ذیل ارائه می‌شود:

فرضیه ۱: رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط متفاوت بازار (شرایط صعودی و نزولی) متفاوت است.

فرضیه ۲: رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران، بتای سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

فرضیه۳: مطابق با تئوری چشم­انداز، رفتار سرمایه‌گذاران پیرامون نقطۀ مرجع (منطقه سود و زیان) متفاوت است.

 

فهرست مطالب رساله مدلی جهت پیش بینی رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

 • فصل اول: طرح وکلیات تحقیق  ۱
 • مقدمه  ۲
 • ۲-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله  ۲
 • ۳-۱- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق  ۴
 • ۴-۱- نتایج مورد انتظار و اهداف تحقیق: ۶
 • ۵-۱- پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق، و مدل مفهومی  ۶
 • ۶-۱- پیشینه تحقیق  ۸
 • ۷-۱- قلمرو تحقیق  ۱۰
 • ۸-۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق  ۱۱
 • ۹-۱-  طرح تحقیق  ۱۲
 • جمع‌بندی فصل اول  ۱۵
 • فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین  ۱۷
 • مقدمه  ۱۸
 • ۱-۲- مبانی نظری   ۱۹
 • ۱-۱-۲- دیدگاه تاریخی در رابطه روانشناسی و اقتصاد ۱۹
 • ۲-۱-۲- تئوری مطلوبیت سنتی و تئوری چشم‌انداز  ۳۳
 • ۲-۲- پیشینه تحقیق  ۳۹
 • جمع‌بندی فصل دوم ۴۶
 • فصل سوم: روش اجرای تحقیق  ۴۷
 • مقدمه  ۴۸
 • ۱-۳- طرح تحقیق  ۴۸
 • ۲-۳- قلمرو تحقیق  ۵۴
 • ۳-۳- نمونه  ۵۴
 • ۴-۳- داده‌های مورد نیاز و روش جمع‌آوری   ۵۵
 • ۵-۳- فرضیه‌های تحقیق  ۵۵
 • ۶-۳-  روش‌های آماری مورد استفاده ۵۵
 • جمع‌بندی فصل سوم ۵۶
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های تحقیق  ۵۷
 • مقدمه  ۵۸
 • ۱-۴- آمار توصیفی  ۵۸
 • ۲-۴- تجزیه  و تحلیل نتایج  ۶۱
 • جمع‌بندی فصل چهارم ۸۰
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری   ۸۳
 • مقدمه  ۸۴
 • ۱-۵- خلاصه و نتایج تحقیق  ۸۴
 • ۲-۵- بررسی نتایج با پیشینه تحقیقات   ۸۷
 • ۳-۵- محدودیت‌های تحقیق  ۸۹
 • ۴-۵- پیشنهادات برای استفاده کنندگان از نتایج تحقیق  ۹۱
 • ۴-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ۹۱
 • منابع  ۹۳

فهرست جداول:

 • جدول (۲-۱): خلاصه پیشینه تحقیقات در حوزه تئوری چشم‌انداز  ۴۵
 • جدول (۴-۱): آمار توصیفی بازده مازاد شرکت‌ها ۵۸
 • جدول (۴-۲): آمار توصیفی بازده مازاد روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران  ۵۹
 • جدول (۴-۳): آمار توصیفی متغیرهای تحقیق  ۶۰
 • جدول (۴-۴): نتایج مدل‌های  رگرسیونی  ۶۲
 • جدول (۴-۵): ضرایب تعیین (R2) مدل‌های رگرسیون. ۶۳
 • جدول (۴-۶): نتایج به دست آمده از مدل‌های رگرسیون مرحله دوم ۶۵
 • جدول (۴-۷): آماره‌های توصیفی مربوط به بازده مازاد شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران  ۶۶
 • جدول (۴-۸): آماره‌های توصیفی نوسان‌پذیری بازدهی شاخص‌ها ۶۶
 • جدول (۴-۹): نتایج حاصل از برازش رگرسیون خطی بازده مازاد بر واریانس مورد انتظار  ۷۰
 • جدول (۴-۱۰): نتایج مدل رگرسیون چارکی برای شش شاخص بورس اوراق بهادار تهران  ۷۲
 • جدول (۴-۱۱): نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی (حداقل مربعات معمولی) ۷۷
 • جدول (۵-۱): مقایسه پیشینه تحقیقات با یافته‌های تحقیق  ۹۰

 

فهرست شکل‌ها:

 • شکل (۱-۱): رفتار سرمایه‌گذاران در قالب تئوری چشم‌انداز  ۵
 • شکل (۱-۲): مدل مفهومی تحقیق  ۷
 • شکل (۲-۱): منحني بي تفاوتي  ۲۵
 • شکل (۲-۲):  تابع ارزش- مبنای فکری تئوری چشم‌انداز  ۳۲
 • شکل (۲-۳). مطلوبیت ثروت با تابع مطلوبیت لگاریتم ۳۶
 • شکل (۲-۴). نظریۀ‌ چشم‌انداز  ۳۷
 • شکل (۴-۱): انحراف معیار بازدهی شرکت‌ها به عنوان تابعی از تعداد مشاهدات (در دامنه توزیع) ۵۹
 • شکل (۴-۲): انحراف معیار بازدهی شاخص کل بورس به عنوان تابعی از تعداد مشاهدات   ۵۹
 • شکل (۴-۳): واریانس واقعی شاخص کل در طول زمان  ۶۸
 • شکل (۴-۴): واریانس مورد انتظار و واریانس غیرمنتظره شاخص کل  ۶۸
 • شکل (۴-۵): ضرایب ریسک مورد انتظار و غیرمنتظره در چارک‌های مختلف   ۷۳
 • شکل (۴-۶): نرمالیتی پسماندها در مدل‌های رگرسیونی خطی کلاسیک    ۷۸
 • شکل (۴-۷): رابطه غیر خطی لگاریتم قیمت با سود/زیان معاملاتی  ۷۹

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0