رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

 

چکیده پایان نامه رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

دراین تحقیق رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی موردبررسی قرارگرفته است.

این تحقیق ازلحاظ هدف جزتحقیقات کاربردی بوده وازلحاظ روش شناسی ازنوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد.دراین تحقیق ۷۴شرکت به عنوان نمونه ازبین شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی سه ساله انتخاب شده است.داده های مورد نیازپژوهش ازصورتهای مالی استخراج شده است وبرای انجام پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است.

نتایج پژوهش  نشان می دهدکه میان فرضیه های:

۱-مدیریت سود وتغییرات سود

۲-سوددوره ی آتی وتغییرات سود

۳-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی اختیاری

۴-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی غیراختیاری

درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه معناداری وجود دارد

اهمیت و ضرورت تحقیق رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی

بسياري از موارد بحران هاي مالي مربوط به شركت هاي سهامي عام بوده كه در حال افزايش است. شمار زيادي از سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در مورد پيش بيني بحران مالي به خصوص زماني كه مديريت سود رخ مي دهد مشكلاتي دارند . تحقيقات اخير به شناسايي عوامل و فاكتورهاي مرتبط با مديريت سود مي پردازد. بنابراين از طريق آن ما قادر به تعيين ارتباط ميان اين عوامل و دستكاري سود هستيم. به منظور كاهش ريسك بحران هاي مالي ناشي از آن و كمك به سرمايه گذاران براي اجتناب از زيان هاي بزرگ در بازار سهام لازم است تا مدلي براي يش بيني مديريت سود توسعه يابد. علاوه بر اين براي تكنولوژي هاي سنتي حسابرسي نيز مشكل است كه زمان، منابع انساني، مخارج و تأثير رفتارهاي غير عادي بر اطلاعات مالي پيچيده و بزرگ را محدود نمايند. لذا توسعه مدل پيش بيني براي مديريت سود براي حسابرسان به منظور شناسايي درجه دستكاري در صورت هاي مالي مفيد است.

این پژوهش در جلوگیری از ایجاد بحرانهای مالی که در اثر پیدایش روابط میان متغیرهای مطرح شده است میتواند مفید باشد. نتایج کاربردی پژوهش در بکارگیری مدیریت سود و تبعات آن می تواند برای مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران مورد استفاده باشد. در پژوهش های دانشگاهی نیز می تواند نتایج ارائه شده و مورد بحث و بررسی های بیشتر قرار گیرد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

تبیین ارتباط میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف جزیی

تبیین ارتباط میان مدیریت سود وتغیرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و تغییرات سود  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 فهرست رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن

 • فصل اول: ۱
 • ۱- ۲
 • ۱-۱- بیان مساله. ۳
 • ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴
 • ۱-۳- اهداف تحقیق.. ۵
 • ۱-۴- سوالات پژوهش…. ۶
 • ۱-۵- فرضیه‌های تحقیق: ۷
 • ۱-۶- روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش…. ۹
 • ۱-۷- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. ۱۰
 • ۱-۸- ساختار تحقیق.. ۱۴
 • فصل دوم: ۱۵
 • ۲- ۱۶
 • ۲-۱- مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن : ۱۷
 • ۲-۲- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاريف) ۱۹
 • ۲-۳- مفهوم سود در سطح معاني ( ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي ) ۱۹
 • ۲-۴- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان): ۲۰
 • ۲-۵- ثبات و پايداري سود : ۲۱
 • ۲-۵-۱- ثبات سود (سود دائمی) ۲۱
 • ۲-۵-۲- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود. ۲۳
 • ۲-۶- نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداري.. ۲۵
 • ۲-۶-۱- نقاط قوت سود حسابداري.. ۲۵
 • ۲-۶-۲- انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری.. ۲۶
 • ۲-۷- مديريت سود و راهكارهاي مربوط به آن.. ۲۷
 • ۲-۸- وجود يا عدم وجود يكنواخت سازي سود. ۳۳
 • ۲-۹- معاني و تعاريف مدیریت سود سود. ۳۴
 • ۲-۱۰- انواع مدیریت سود. ۴۲
 • ۲-۱۰-۱- مدیریت سود طبيعي: ۴۲
 • ۲-۱۰-۲- سودهايي كه به طور طبيعي هموار نيستند و تعمداً توسط مديريت هموار شده‌اند: ۴۳
 • ۲-۱۰-۳- مدیریت سود واقعي( مدیریت سود معاملاتي يا اقتصادي): ۴۳
 • ۲-۱۰-۴- مدیریت سود مصنوعی ( مدیریت سود حسابداري): ۴۳
 • ۲-۱۱- دستكاري حسابها ۴۴
 • ۲-۱۲- ابعاد و جوانب و تئوري هاي مربوط به مدیریت سود: ۴۵
 • ۲-۱۳- انگيزه‌ها و اهداف مدیریت سود سود. ۴۸
 • ۲-۱۳-۱- افزايش رفاه سهامداران: ۴۹
 • ۲-۱۳-۲- تسهيل قابليت پيش بيني سود: ۵۰
 • ۲-۱۳-۳- افرايش رفاه مديريت: ۵۱
 • ۲-۱۴- معيارهاي شناخت مدیریت سود. ۵۹
 • ۲-۱۵- ابزارها و روش هاي مورد استفاده در مدیریت سود ( مصنوعي) ۶۲
 • ۲-۱۵-۱- ۱ زمان بندي رويدادها ۶۲
 • ۲-۱۵-۲- مدیریت سود از طريق انتخاب روش‌هاي تخصيص…. ۶۳
 • ۲-۱۵-۳- مدیریت سود از طريق طبقه بندي.. ۶۳
 • ۲-۱۶- عوامل موثر بر مدیریت سود سود. ۶۵
 • ۲-۱۷- موافقین و مخالفین هموار سازی سود. ۶۶
 • ۲-۱۸- دشواري هاي كار تحقيق در زمينه مدیریت سود سود : ۶۸
 • ۲-۱۹- روش‌هاي مطالعه مدیریت سود. ۷۰
 • ۲-۱۹-۱- مدل سنتي: ۷۱
 • ۲-۱۹-۲- مدل ايمهاف: ۷۲
 • ۲-۱۹-۳- مدل ايكل: ۷۳
 • ۲-۲۰- تحقيقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای.. ۷۶
 • ۲-۲۱- تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود. ۸۱
 • فصل سوم: ۸۶
 • ۳- ۸۷
 • ۳-۱- اهداف تحقیق.. ۸۹
 • ۳-۲- سوالات پژوهش…. ۹۰
 • ۳-۳- فرضیه‌های تحقیق: ۹۱
 • ۳-۴- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. ۹۲
 • ۳-۵- نمونه آماري(n) 93
 • ۳-۶- روش تحقیق.. ۹۳
 • ۳-۷- روش گردآوری اطلاعات.. ۹۵
 • ۳-۸- روش آزمون فرضیه. ۹۵
 • ۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داه ها ۹۵
 • ۳-۱۰- تحلیل عاملی..
 • ۳-۱۱- تحليل رگرسيون چندگانه. ۹۶
 • ۳-۱۲- آزمون معني دار بودن ضرايب كلي (f) 98
 • ۳-۱۳- آزمون معني دار بودن ضرايب جزئي رگرسيون(t) 98
 • پیوست

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0