بررسي عملکرد،اجزاي عملکرد و شاخص هاي تحمل به تنش در ژنوتيپ هاي مختلف ارزن تحت رژيم هاي متفاوت آبياري: پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسي عملکرد،اجزاي عملکرد و شاخص هاي تحمل به تنش در ژنوتيپ هاي مختلف ارزن تحت رژيم هاي متفاوت آبياري: پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”بررسي عملکرد،اجزاي عملکرد و شاخص هاي تحمل به تنش در ژنوتيپ هاي مختلف ارزن تحت رژيم هاي متفاوت آبياري” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسي عملکرد،اجزاي عملکرد و شاخص هاي تحمل به تنش در ژنوتيپ هاي مختلف ارزن تحت رژيم هاي متفاوت آبياري:

با توجه به اينکه کمبود آب يکي از مهم ترين عوامل محدود کننده توليد محصولات زراعي در مناطق خشک و نيمه خشک مي باشد  لزوم شناسايي ارقام مقاوم به خشکي و همچنين معيارهاي مناسب براي انتخاب اين گونه ارقام ضروري است. لذا به منظور بررسي عملکرد، اجزاء عملکرد ژنوتيپ هاي مختلف ارزن و تعيين متحمل ترين ژنوتيپ براساس شاخص هاي تحمل به خشکي تحت رژيم هاي مختلف آبياري آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان، در بهار ۱۳۹۱ اجرا گرديد. سطوح آبياري براساس تبخير تجمعي از تشتک تبخير کلاس A شامل سطح اول آبياري، بدون تنش(۵۰ ميلي متر تبخير ) و سطح دوم آبياري، تنش(۱۰۰ ميلي متر تبخير) به عنوان فاکتور اصلي و ژنوتيپ هاي مختلف ارزن معمولي و ارزن دم روباهي به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند.  تنش خشکي موجب کاهش همه صفات اندازه گيري شده به جز نشت يوني و قندهاي احيا کننده گرديد.

مقايسه گروهي بين ژنوتيپ هاي مختلف ارزن بيانگر آن بود که ژنوتيپ هاي ارزن معمولي نسبت به ژنوتيپ هاي ارزن دم روباهي برتري داشتند.  از بين شاخص هاي تحمل به خشکي چهار شاخص ميانگين بهره وري(MP)، ميانگين هندسي بهره وري(GMP)، شاخص تحمل تنش (STI) و شاخص عملکرد (YI) همبستگي مثبت و معني داري با عملکرد در شرايط تنش و بدون تنش نشان دادند و به نظر مي رسد شاخص هاي مناسبي براي شناسايي ژنوتيپ هاي ارزن متحمل به تنش خشکي باشند. در اين آزمايش اکوتيپ گلباف پتانسيل عملکرد زيادتر و تحمل نسبي بيشتري نسبت به تنش خشکي نشان داد و مي تواند به عنوان اکوتيپ اميد بخش در معرفي ارقام جديد متحمل به خشکي به کار رود.

 

مقدمه بررسي عملکرد،اجزاي عملکرد و شاخص هاي تحمل به تنش در ژنوتيپ هاي مختلف ارزن تحت رژيم هاي متفاوت آبياري:

غلات در واقع گونه هاي مختلف گياهان خانواده گندميان هستند که دانه هاي ريز آن ها مصرف خوراکي دارد. کلمه غله به دانه حاصل از آن ها نيز گفته مي شود. هزاران سال است که اين گياهان در تامين معاش و ادامه زندگي بشر نقش بسيار مهمي ايفا کرده اند. گندم، برنج، جو، چاودار، ذرت، ذرت خوشه اي، يولاف و ارزن از جمله گونه هاي مختلف غلات به شمار         مي آيند(کاظمي اربط،۱۳۷۴). ارزن يكي از غلات سنتي در نواحي خشك و نيمه خشك مناطق گرمسيري محسوب مي شود  كه از تحمل بالائي نسبت به تنش خشكي و شوري برخوردار است. ارزن ها در بين غلات پس از گندم، برنج، ذرت، جو و سورگوم در رتبه ششم اهميت قرار دارند.

با توجه به اينکه در گذشته اين گياه به عنوان يک محصول در مناطق خشک از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است، اما امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است(Kusaka et al.,2005). منشاء اصلي ارزن غرب آفريقا است. ارزن غله اي چهار کربنه است که کارايي فتوسنتزي و کارايي استفاده از آب در آن در مقايسه با غلات سه کربنه اي چون گندم وجو بسيار زيادتر است(امام،۱۳۸۲ و راشد محصل،۱۳۷۶). اگرچه ارزن محصولي دو منظوره است، ولي در بيشتر موارد هدف از کشت آن توليد دانه است(امام،۱۳۸۲ و Arnon,1972).

 

اهميت غلات در تغذيه انسان

مقدار غله اي که در جيره غذايي انسان مورد استفاده قرار مي گيرد به روشني مي تواند ما را نسبت به اهميت غير قابل انکار آنها آگاه کند. در بسياري از کشورهاي آفريقايي و آسيايي بيش از ۸۰% جيره غذايي به طور مستقيم از غلات تامين مي شود. سهم غلات در جيره غذايي مردم اروپاي مرکزي و غربي بين ۴۵ تا ۵۵ درصد و ايالات متحده آمريکا تقريبا ۲۰ تا ۳۰ درصد است. بطوري که نزديک ۷۰ درصد سطح زير کشت يک ميليارد هکتاري جهان را غلات اشغال مي کنند و در درجه اول نزديک به نيمي از کل نيازهاي غذايي انسان، به ويژه آسيا مستقيما از غلات تامين      مي شود. غلات در توليد ساير فراورده هاي دامي مانند گوشت، تخم مرغ، شير و غيره ، نيز در مقايسه با ديگر محصولات زراعي سهم فوق العاده زيادي دارند(کاظمي اربط،۱۳۷۴). هم اکنون مصرف غلات بطور تقريب بر اساس سرانه مصرف در سال بالغ بر ۳۹۰-۳۷۰ کيلوگرم است، يعني ۱ کيلوگرم به ازاي هر فرد در روز و مصرف مستقيم روزانه انسان حدود   اين مقدار است. مصرف سالانه غلات در هندوستان ۱۷۰ کيلوگرم، در ايران حدود ۳۰۰ کيلوگرم و در آمريکا ۶۷۵

کيلوگرم برآورد شده است که عمدتا به صورت غير مستقيم  در تغذيه دام مصرف و پس از تبديل به پروتئين حيواني توسط انسان مصرف مي گردد(امام و همکاران،۱۳۸۴).

گياهان در طول دوره رشد خود پيوسته توسط عوامل نامساعد محيطي تحت تاثير قرار  مي گيرند. بعضي از اين عوامل نامساعد مانند تنش خشکي، رشد و نمو را در گياهان محدود مي کنند(Azizinia et al., 2005 ). تنش خشکي جزء تنش هاي عمومي مي باشد كه آثار بسيار نامطلوبي بر رشد و توليد گياهان زراعي مي گذارد(, ۲۰۰۵  Blum). شديدترين اثرات تنش خشكي موقعي مشاهده مي شوند كه كمبود آب در دوره گلدهي يا پر شدن دانه رخ دهد. در مرحله رشد زايشي گياه، تنش آب فرايند گلدهي و رسيدن ميوه را تسريع مي كند(et al.,2005 Sinaki ). تنش خشکي مهمترين عامل محدود کننده رشد و نمو گياهان در سرتاسر دنيا مي باشد، به طوري که کاهش رشد در اثر تنش خشکي به مراتب بيشتر از ساير تنش هاي محيطي ديگر است(Blum,2011). اقليم خشک و نيمه خشک، بيشتر مناطق ايران را تحت تأثير خود قرار داده و خشکسالي هاي اخير برمشکل کم آبي افزوده است. متوسط بارندگي در ايران ۲۴۱ ميليمتر است که کمتر از متوسط بارندگي جهان مي باشد(قمصري و همکاران،۱۳۸۸ ).

بر اساس آمار موجود بيش از ۹۵ درصد آبي که در کشور مصرف مي شود در بخش کشاورزي مورد استفاده قرار     مي گيرد. لذا بيشترين حجم تلفات آب نيز در اين بخش رخ مي دهد (غلامحسيني و همکاران، ۱۳۸۷). با اين حال با اعمال مديريت صحيح و بکارگيري تکنيک هاي پيشرفته به منظور حفظ ذخيره رطوبت خاک و افزايش ظرفيت نگهداري آب، مي توان راندمان آبياري را افزايش داد. از جمله راه هاي مقابله با تنش خشكي، اصلاح گياهان متحمل و زودرس است و شناخت اين موضوع كه هر يك از گياهان يا ژنوتيپ ها چگونه با تنش مقابله مي كنند، حائز اهميت مي باشد (., ۲۰۰۷ et al  Koocheki).

بنابراين اين مطالعه به منظور بررسي عملکرد، اجزاي عملکرد و شاخص هاي تحمل به تنش در ژنوتيپ هاي مختلف ارزن تحت رژيم هاي متفاوت آبياري در بهار ۱۳۹۱ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان اجراء شد.

نتيجه گيري و پيشنهادات:

در مطالعه حاضر با توجه به اثرات متفاوتي که واريته، تنش خشکي و اثر متقابل اين دو فاکتور بر روي پارامترهاي رشدي و بيوشيميايي ۹ واريته مورد مطالعه گذاشتند نتايج حاصل از مطالعه نشان داد که تنش خشکي باعث کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد شد بطوريکه اثر متقابل آبياري در واريته در صفات عملکردي مانند تعداد پانيکول، قطر پانيکول، شاخص برداشت، عملکرد علوفه تر، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه معني دار گرديد. رقم گلباف بيشترين عملکرد دانه را در شرايط تنش دارا بود. صفات مورفولوژيک اندازه گيري شده شامل ارتفاع گياه، تعداد برگ، تعداد شاخه فرعي و تعداد پنجه بودند که تنش خشکي باعث کاهش اين صفات شد. همچنين تنش خشکي باعث افزايش نشت يوني و قندهاي احيا کننده و کاهش محتواي آب نسبي برگ و مقدار رنگيزه هاي فتوسنتزي شد.

با توجه به نتايج حاصل از اين آزمايش به نظر مي رسد که کشت ژنوتيپ هاي ارزن معمولي نسبت به کشت ژنوتيپ هاي ارزن دم روباهي برتري دارد، چون در شرايط تنش خشکي ميزان عملکرد دانه بيشتري دارند. از بين شاخص هاي تحمل به خشکي چهار شاخص ميانگين بهره وري (MP)، ميانگين هندسي بهره وري(GMP)، شاخص تحمل تنش (STI) و شاخص عملکرد (YI) همبستگي مثبت و معني داري با عملکرد در شرايط تنش و بدون تنش نشان دادند و به نظر مي رسد شاخص هاي مناسبي براي شناسايي ژنوتيپ هاي ارزن متحمل به تنش خشکي باشند. در اين آزمايش اکوتيپ گلباف پتانسيل عملکرد زيادتر و تحمل نسبي بيشتري نسبت به تنش خشکي نشان داد و مي تواند به عنوان اکوتيپ اميد بخش در معرفي ارقام جديد متحمل به خشکي به کار رود. اکوتيپ گلباف با توجه به دارا بودن بالاترين ميران وزن هزار دانه، شاخص برداشت، ميزان قندهاي محلول، محتواي نسبي آب و عملکرد دانه و همچنين به دليل دارا بودن کمترين ميزان نشت يوني به عنوان رقم اميد بخش معرفي مي گردد و جهت کاشت در چنين شرايطي پيشنهاد مي گردد. اما لاين S79 به دليل دارا بودن پايين ترين عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و بيشترين ميزان نشت يوني به عنوان حساسترين رقم به خشکي در بين       ژنوتيپ هاي موجود در اين آزمايش معرفي مي گردد.

 

فهرست مطالب بررسي عملکرد،اجزاي عملکرد و شاخص هاي تحمل به تنش در ژنوتيپ هاي مختلف ارزن تحت رژيم هاي متفاوت آبياري:

۱-فصل اول مقدمه و کليات

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………۲

۱-۲ – اهميت غلات در تغذيه انسان ………………………………………………………..۲

۱-۳- معرفي ارزن …………………………………………………………………………………………۳

۱-۳-۱- دلايل اهميت ارزن در بين گياهان زراعي …………………………………………..۴

۱-۳-۲- ترکيبات شيميايي دانه ارزن ………………………………………………………………………..۶

۱-۳-۳- موارد مصرف ارزن ……………………………………………………………………………۶

۱-۳-۴- سطح زيرکشت و عملکرد ارزن ………………………………………………………………….۷

۱-۳-۵- خاستگاه تاريخچه ارزن ……………………………………………………………………………..۸

۱-۳-۵-۱- موطن اصلي ارزن ……………………………………………………………………………..۸

۱-۳-۵-۲- تاريخچه ورود ارزن به ايران ………………………………………………………………۸

۱-۳-۶- گياه شناسي ارزن …………………………………………………………………………………………..۹

۱-۳-۶-۱- جايگاه ارزن در رده بندي گياهي ……………………………………………………………۹

۱-۳-۷- مورفولوژي ارزن ……………………………………………………………………………………………۹

۱-۳-۷-۱- ريشه ……………………………………………………………………………………………………۹

۱-۳-۷-۲- ساقه …………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۳-۷-۳- برگ …………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۳-۷-۴- گل آذين ……………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۳-۷-۵- دانه ……………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۳-۸- طبقه بندي ارزن …………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۳-۸-۱- ارزن هاي جنس پانيکوم ……………………………………………………………………….۱۴

۱-۳-۹- اکولوژي ارزن ……………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۳-۹-۱- پراکندگي جغرافيايي ……………………………………………………………………………۱۶

۱-۳-۹-۲- گرما) درجه حرارت( …………………………………………………………………………..۱۶

۱-۳-۹-۳- رطوبت ……………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۳-۹-۴- نور …………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۳-۹-۵- خاک ……………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۳-۹-۶- مواد غذايي مورد نياز ارزن . ………………………………………………………………….۱۸

۱-۳-۹-۷- تناوب يا گردش زراعي ………………………………………………………………………..۱۸

۱-۳-۹-۸- آماده کردن زمين ………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۳-۹-۹- شرايط انتخاب بذر ………………………………………………………………………………۱۹

۱-۳-۹-۱۰-کاشت ……………………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۳-۹-۱۱- عمق بذر ………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۳-۹- ۱۲- دوره رشد و نمو ……………………………………………………………………………….۲۱

۱-۳-۹-۱۳- عمليات زمان داشت …………………………………………………………………………..۲۱

۱-۳-۹-۱۴- برداشت ارزن ……………………………………………………………………………………۲۲

۱-۳-۹-۱۴-۱- تعيين زمان برداشت ارزن دانه اي از نظر زراعي …………………………….۲۲

۱-۳-۹-۱۴-۲- رسيدن فيزيولوژيک دانه ارزن …………………………………………………….۲۳

۱-۳-۱۰- امراض وآفات ارزن …………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۳-۱۱- نقش آب در گياه ……………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۴- توزيع و گسترش مناطق خشک ……………………………………………………………………………….۲۴

۱-۵ -تنش …………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۱-۵-۱- تنش خشکي ……………………………………………………………………………………………….۲۶

۱-۵-۲- اثرات تنش خشکي بر روي گياه ……………………………………………………………………..۲۸

۱-۵-۳- علت پيدايش تنش آب …………………………………………………………………………………۲۹

۱-۵-۴-پاسخ گياه به خشکي …………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۵-۴-۱- سازگاري و تطابق ……………………………………………………………………………….۲۹

۱-۵-۴-۲- مقاومت به خشکي ………………………………………………………………………………۲۹

۱-۵-۴-۲- ۱- فرار از خشکي …………………………………………………………………………..۳۰

۱-۵-۴-۲-۲- مقاومت حقيقي به خشکي ……………………………………………………………۳۰

۱-۵-۴-۲-۲-۱- اجتناب از تنش و کمبود آب ………………………………………………۳۰

۱-۵-۴-۲-۲-۲- تحمل خشکي ……………………………………………………………………۳۰

۲-فصل دوم  بررسي منابع

۲-۱- اثر تنش خشکي بر ارتفاع گياه …………………………………………………………………………………۳۲

۲-۲- اثر تنش خشکي بر تعداد برگ ………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۳ -اثر تنش خشکي  بر تعداد پنجه ………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۴- اثر تنش خشکي بر تعداد شاخه فرعي ………………………………………………………………………..۳۴

۲-۵- اثر تنش خشکي بر تعداد پانيکول ……………………………………………………………………………..۳۴

۲-۶- اثر تنش خشکي بر طول و قطر پانيکول ……………………………………………………………………..۳۵

۲-۷- اثر تنش خشکي بر ميزان نشت يوني ………………………………………………………………………….۳۵

۲-۸- اثر تنش خشکي بر محتواي آب نسبي ( RWC ) ………………………………………………………..36

۲-۹- اثر تنش خشکي بر عملکرد علوفه تر …………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۰- اثر تنش خشکي بر عملکرد بيولوژيک …………………………………………………………………….۳۹

۲-۱۱- اثر تنش خشکي بر شاخص برداشت ……………………………………………………………………….۴۱

۲-۱۲- اثر تنش خشکي بر وزن هزار دانه …………………………………………………………………………..۴۲

۲-۱۳- اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه ……………………………………………………………………………..۴۳

۲-۱۴- اثر تنش خشکي بر قند هاي احياء کننده …………………………………………………………………..۴۵

۲-۱۵- اثر تنش خشکي بر رنگيزه هاي فتوسنتزي ………………………………………………………………..۴۸

۲-۱۶- اثر تنش خشکي بر شاخص کلروفيل ……………………………………………………………………….۵۰

۲-۱۷- شاخص  هاي مقاومت و حساسيت به تنش خشکي ……………………………………………………۵۰

۳- فصل سوم مواد و روش ها

۳-۱- مزرعه …………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۱-۱- مشخصات محل و زمان اجراي آزمايش ……………………………………………………………۵۵

۳-۱-۲- ويژگي هاي طرح مورد آزمايش …………………………………………………………………….۵۵

۳-۱-۳- مشخصات کرت ها ………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۱-۴- ژنوتيپ هاي ارزن ………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۱-۵- مراحل اجراي آزمايش …………………………………………………………………………………۵۶

۳-۱-۵-۱- عمليات تهيه زمين ……………………………………………………………………………….۵۶

۳-۱-۵-۲ – داشت ……………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۱-۵-۳- نحوه آبياري کرت هاي اصلي ……………………………………………………………….۵۶

۳-۱-۵-۴- برداشت ……………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۱-۶- اندازه گير ي صفات کمي مورد مطالعه …………………………………………………………..۵۹

۳-۱-۶-۱- اندازه گيري صفات مورفولوژيکي گياه ………………………………………………….۵۹

۳-۱-۷- اندازه گيري صفات فيزيولوژيکي گياه …………………………………………………………..  ۵۹

۳-۱-۷-۱- اندازه گيري محتواي نسبي آب  برگ ( RWC) ………………………………………59

۳-۱-۷-۲-اندازه گيري نشت يوني ………………………………………………………………………….۶۰

۳-۱-۷-۳- اندازه گيري رنگيزه هاي فتوسنتزي ………………………………………………………….۶۰

۳-۱-۷-۴- اندازه گيري شاخص کلروفيل(Spad) …………………………………………………….61

۳-۱-۷-۵- اندازه گيري قند هاي احيا کننده ……………………………………………………………..۶۱

۳-۱-۷-۵-۱ تهيه عصاره گياهي …………………………………………………………………………۶۱

۳-۱-۷-۵- ۲- تهيه محلولهاي مورد نياز ………………………………………………………………۶۲

۳-۱-۷-۵-۲- ۱ الف) تهيه محلول سولفات مس ………………………………………………۶۲

۳-۱-۷-۵-۲-۲ – ب) تهيه محلول اسيد فسفوموليبديک …………………………………….۶۲

۳-۱-۷-۵-۳- روش کار …………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۱-۷-۵-۴- رسم منحني استاندارد …………………………………………………………………..۶۲

۳-۱-۸- ارزيابي شاخص هاي مقاومت وحساسيت به خشکي ……………………………………………۶۳

۳-۱-۹- محاسبات آماري ……………………………………………………………………………………………..۶۴

۴- فصل چهارم نتايج و بحث

۴-۱- عملکرد دانه …………………………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۲- شاخص برداشت …………………………………………………………………………………………………..۶۷

۴-۳- وزن هزار دانه ……………………………………………………………………………………………………….۶۸

۴-۴- عملکرد بيولوژيک ………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۵- عملکرد علوفه تر …………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۶- تعداد پانيکول در هر گياه ……………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۷- قطر پانيکول در هر گياه ………………………………………………………………………………………….۷۴

۴-۸- طول پانيکول در هر گياه ………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۹- ارتفاع بوته …………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۱۰- تعداد برگ در هر گياه …………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۱۱- تعداد پنجه در هر گياه ………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۱۲- تعداد شاخه فرعي در هر گياه ………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۱۳- نشت يوني …………………………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۱۴- قندهاي احيا کننده ………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۱۵- محتواي آب نسبي ……………………………………………………………………………………………….۸۴

۴-۱۶- شاخص کلروفيل (Spad) ……………………………………………………………………………………..86

۴-۱۷- کاروتنوئيد …………………………………………………………………………………………………………۸۸

۴-۱۸- کلروفيل a …………………………………………………………………………………………………………88

۴-۱۹- کلروفيل b …………………………………………………………………………………………………………89

۴-۲۰- کلروفيل کل ………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۲۱-ارزيابي ۹ ژنوتيپ مورد بررسي از لحاظ تحمل به تنش خشکي …………………………………….۹۲

۴-۲۲- نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………..۹۵

منابع ……………………………………………………………………………………………………….. ……………..۱۰۳

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱- توليد جهاني غلات دانه اي در سال ۲۰۰۷ ميلادي …………………………………………….۷

جدول ۱-۲- زمان کاشت ارزن در پاره اي از نقاط ايران ……………………………………………………۲۰

جدول ۱-۳- زمان برداشت ارزن در پاره اي از نقاط کشور ………………………………………………..۲۲

جدول۴-۱- نتايج تجزيه واريانس صفات مورفولوژيکي و عملکرد ارزن …………………………………۹۷

جدول۴-۱- نتايج تجزيه واريانس صفات فيزيولوژيکي ارزن …………………………………………………۹۸

جدول ۴- ۲-  مقايسه ميانگين هاي اثر متقابل آبياري × واريته به روش دانکن در سطح احتمال ۵ درصد ….۹۹

جدول ۴- ۳- مقايسات گروهي ميانگين صفات رويشي، عملکرد و اجزاي عملکرد براي ژنوتيپ هاي ارزن معمولي و دم روباهي تحت رژيم هاي متفاوت آبياري  ۱۰۰

جدول ۴-۴- مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف آبياري بر روي صفات مورد بررسي ارزن …………۱۰۱

جدول ۴-۵- مقايسه ميانگين اثر واريته بر روي صفات مورد بررسي ژنوتيپ هاي مختلف ارزن …..۱۰۱

جدول۴-۶- شاخص هاي تحمل به خشکي و عملکرد دانه در شرايط نرمال و تنش خشکي در ارزن  ۱۰۲

جدول۴-۷- ضرايب همبستگي شاخص هاي تحمل به خشکي و عملکرد دانه در شرايط تنش و عدم تنش  ۱۰۲

 

فهرست شکل­ها

شکل ۳-۱- نمايي از تشتک تبخير در مزرعه ………………………………………………………………………۵۷

شکل ۳-۲- نمايي از مزرعه قبل از برداشت ………………………………………………………………………..۵۸

شکل ۳-۳- نمايي از مزرعه قبل از برداشت ………………………………………………………………………..۵۸

شکل ۴-۱- اثر متقابل آبياري در واريته بر عملکرد دانه …………………………………………………………۶۷

شکل۴-۲- اثر متقابل آبياري در واريته بر شاخص برداشت ……………………………………………………۶۸

شکل۴-۳- اثر واريته بر وزن هزار دانه ارزن ………………………………………………………………………..۷۰

شکل۴-۴- اثر متقابل آبياري در واريته بر عملکرد بيولوژيک ………………………………………………..۷۱

شکل۴-۵- اثر متقابل آبياري در واريته بر عملکرد علوفه تر …………………………………………………..۷۳

شکل۴-۶- اثر متقابل آبياري در واريته بر تعداد پانيکول در هر گياه ………………………………………..۷۴

شکل۴-۷- اثر متقابل آبياري در واريته بر قطر پانيکول در هر گياه ………………………………………….۷۵

شکل ۴-۸- اثر آبياري بر طول پانيکول ارزن ………………………………………………………………………۷۶

شکل ۴-۹- اثر واريته بر طول پانيکول ارزن ………………………………………………………………………..۷۶

شکل ۴-۱۰- اثر آبياري بر ارتفاع بوته ارزن ……………………………………………………………………….۷۸

شکل ۴-۱۱- اثر واريته بر ارتفاع بوته ارزن …………………………………………………………………………۷۸

شکل۴-۱۲- اثر متقابل آبياري در واريته بر تعداد برگ در هر گياه ………………………………………….۷۹

شکل۴-۱۳- اثر متقابل آبياري در واريته بر تعداد پنجه در هر گياه …………………………………………..۸۰

شکل۴-۱۴- اثر متقابل آبياري در واريته بر تعداد شاخه فرعي در هر گياه …………………………………۸۱

شکل۴-۱۵- اثر متقابل آبياري در واريته بر نشت يوني ………………………………………………………….۸۲

شکل ۴-۱۶- اثر متقابل آبياري در واريته بر قندهاي احيا کننده ………………………………………………۸۴

شکل ۴-۱۷- اثر آبياري بر محتواي آب نسبي ارزن ……………………………………………………………..۸۵

شکل ۴-۱۸- اثر واريته بر محتواي آب نسبي ارزن ……………………………………………………………….۸۶

شکل ۴-۱۹- اثر آبياري بر شاخص کلروفيل (Spad ) ارزن …………………………………………………..۸۷

شکل ۴-۲۰- اثر واريته بر شاخص کلروفيل (Spad ) ارزن ……………………………………………………۸۷

شکل۴-۲۱- اثر واريته بر کلروفيل a ارزن ………………………………………………………………………….۸۸

شکل ۴-۲۲- اثر آبياري بر کلروفيل b ارزن ………………………………………………………………………..۸۹

شکل ۴-۲۳- اثر واريته بر کلروفيل b ارزن …………………………………………………………………………۹۰

شکل ۴-۲۴- اثر واريته بر کلروفيل کل ارزن ………………………………………………………………………۹۱

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0