دانلود مجموعه گزارشات کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت

دانلود مجموعه گزارشات کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت

این گزارشات در ۳۵۲ صفحه  با فرمت وورد کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت ،تحلیل حقوقی کارآموز در دفاتر حقوقی و دادگاه های مختلف کیفری، اطفال، خانواده ، تجدید نظر و حقوقی را شامل می شود.

عناوین اصلی گزارشات کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت به شرح یر است:

– دفتر دادگاه

– دادگاه حقوقی

– اجرای احکام مدنی

– دادگاه کیفری

– اجرای احکام کیفری

– دادگاه خانواده

– دادگاه اطفال

– دادگاه تجدیدنظر استان

 

نمونه یک گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت :

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: مینا

خوانده: صمد، فیروزه، فرزاد

خواسته: مطالبه سهم الارث

کلاسه پرونده: ۱۸۸/۸۸ ح ۳

دلایل: فتوکپی گواهی حصر وراثت، فتوکپی شناسنامه وراث، گواهی مالیاتی

با ارجاع دادخواست توسط رئیس دادگستری به شعبه سوم حقوقی و تکمیل بودن مدارک و اوراق دادخواست مدیر دفتر پس از ثبت فوري تشکیل پرونده می دهد ، که در این پرونده خواهان خانم مینا و آفای صمد یکی از خواندگان می باشد ولی اوراق از نظر ضمائم و تعداد دادخواست کم می باشد که ظرف یک هفته پس ازابلاغ نسبت به تکمیل ان اقدام نماید و خواهان در ظرف مهلت در دفتر دادگاه حاضر شده و اعلام می نماید که خوانده ردیف اول پدر شوهر بنده بوده و بعنوان ولی قهری فرزندان صغیر بنده محسوب می گردند.

به علت صغر فرزندانم وولایت جدپدری ضمائم دادخواست را فقط در دو نسخه تنظیم نموده و چون مهریه را از ما ترک مرحوم آقای مرتضی می خواستم می بایست بطرفیت تمام می نوشتم ولی چون فرزندانم صغیر بوده و نمی تواند در دادگاه حاضر شوند و جد پدری ولایت دارد در یک نسخه تنظیم نموده پس از این دفتر پس دستور وقت رسیدگی تعیین می نماید.یکی از وظایف مدیر دفتر اینست که به محض گرفتن دادخواست و ضمائم این است پس از بررسی دادخواست از نظر خواهان وخوانده و آدرس ها و مستندات و ضمائم به این توجه می کند که دادخواست مالی یا غیر مالی است و پس از ان براساس اینکه مالی یا غیر مالی است چه مقدار تمبر باطل نموده است و در صورت کم بودن باید نسبت به بقیه ان ابطال نماید ؛

 

تحليل حقوقي كارآموز:

در اين پرونده كه تمامي موازين قانوني توسط مدير دفتر صورت گرفته و دادگاه مبادرت به صدور راي نموده كه مدير دفتر با تهيه رونوشت راي به تعداد اصحاب دعوا پس از امضاء دادرس و ابلاغ آن به نحو مقتضي وفق ماده۳۰۰ از قانون آيين دادرسي مدني و همچنين با توجه به تكليف سلبي كه قانون بر اساس ماده ۳۰۱ آيين دادرسي مدني كه قبل از امضاء قاضي از تسليم راي و اصحاب دعوا و يا ديگران صراحتا اجتناب نموده كه در اين پرونده پس از ابلاغ قانوني راي كه با تجديد نظر خواهي خوانده مدير دفتر با ارسال اخطاريه تبادل لوايح  و فرصت ۱۰ روزه به تجديد نظر خوانده نموده نسبت به ارسال لايحه دفاعيه  كه با وصول لايحه در موعد قانوني  مدير دفتر بر اساس تكليف قانوني تبصره ۱ ماده ۳۳۹ قانون ايين دادرسي مدني اقدام به ارسال پرونده ظرف ۲روز به دادگاه تجديد نظر استان  و با انجام مراحل قانوني و تاييد راي دادگاه بدوي پرونده مختومه گردد.

 

 • « فهرست مطالب
 •  دفتر دادگاه
 • ۱- تحویل و استرداد سند مالکیت خودرو………………………. ۱۳
 • ۲- تقسیم ماترک………………………………………………. ۱۵
 • ۳- الزام به تنظیم سند رسمی ملک………………………. ۱۷
 • ۴- اثبات بیع……………………………………………….. ۲۰
 • ۵- مطالبه سهم الارث………………………………… ۲۲
 •  
 • دادگاه حقوقی
 • ۱- اصلاح شناسنامه…………………………………. ۲۵
 • ۲- الزام به تنظیم سند رسمی……………………………. ۲۸
 • ۳- تخلیه اماکن تجاری………………………………………. ۳۳
 • ۴- اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی……………………. ۳۸
 • ۵- ابطال رأي هيأت ثبتي موضوع مادة ۱۴۰ قانون برنامه توسعة اقتصادي…………….. ۳۳
 • ۶- مطالبه وجه چک……………………………………….. ۴۷
 • ۷- الزام به تنظیم سند رسمی………………………………. ۵۰
 • ۸- رفع مزاحمت و تجاوز و الزام به احداث دیوار……………………. ۵۳
 • ۹- فسخ معامله…………………………………….. ۶۱
 • ۱۰- اصلاح شناسنامه…………………………… ۶۴
 • ۱۱- خلع ید………………………………………….. ۵۷
 • ۱۲- فسخ معامله و مطالبه ثمن………………………………. ۶۰
 • ۱۳- مطالبه اجور معوقه…………………………………. ۷۳
 • ۱۴- تعدیل اجاره بهاء………………………………… ۷۵
 • ۱۵- دستور فروش املاک مشاع……………………….. ۸۱
 • ۱۶- مطالبه حق کسب و پیشه……………………… ۸۴
 • ۱۷- تخلیه واحد مسکونی…………………………… ۸۸
 • ۱۸- اعسار از محکوم به………………………….. ۹۲
 • ۱۹- ابطال شناسنامه………………………………. ۹۵
 • ۲۰- صدور گزارش اصلاحی……………………………. ۹۸
 • ۲۱- اثبات رابطه استیجاری……………………………. ۱۰۲
 • اجرای احکام مدنی
 • ۱- اعمال ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه………………. ۱۰۶
 • ۲- مطالبه مهریه………………………………………. ۱۰۹
 • ۳- تقسیم ترکه………………………………………….. ۱۱۱
 • ۴- مطالبه مهریه…………………………………. ۱۱۹
 • ۵- مطالبه وجه………………………………………… ۱۲۱
 • ۶- اعمال ماده ۲ محکومیت‌های مالی………………………… ۱۳۲
 • ۷- تعیین تکلیف………………………………………. ۱۳۵
 • ۸- تهیه مسکن در حد شئونات………………………….. ۱۴۰
 • ۹- تخلیه عین مستأجره………………………………… ۱۴۳
 • ۱۰- تخلیه یک باب آپارتمان………………………….. ۱۴۶
 • ۱۱- مطالبه اجور معوقه…………………………………. ۱۴۸
 • ۱۲- صدور حکم به استرداد جهیزیه………………………… ۱۵۱
 • ۱۳- خلع ید………………………………………….. ۱۵۳
 • ۱۴- تمکین و ایفای وظایف زناشویی……………………….. ۱۵۸
 • ۱۵- ابطال سند…………………………………….. ۱۶۱
 •  
 • دادگاه کیفری
 • ۱- قماربازی……………………………………… ۱۶۵
 • ۲- ایراد صدمه بدنی………………………………. ۱۶۹
 • ۳- تظاهر به فعل حرام………………………………. ۱۷۵
 • ۴- قتل شبه عمد…………………………………….. ۱۷۷
 • ۵- دایر نمودن مرکز فساد…………………………. ۱۸۰
 • ۶- ورود به عنف…………………………………….. ۱۸۲
 • ۷- ترک انفاق……………………………….. ۱۸۴
 • ۸- تخریب………………………………………… ۱۸۸
 • ۹- استفاده غیرمجاز از نیروی برق……………………… ۱۹۲
 • ۱۰- قرار منع تعقیب……………………………… ۱۹۶
 • ۱۱- فحاشی……………………………………… ۲۰۱
 • ۱۲- تهدید علیه بهداشت عمومی………………………. ۲۰۵
 • ۱۳- قماربازی……………………………………………… ۲۰۸
 • ۱۴- قرار موقوفی تعقیب………………………………… ۲۱۲
 • ۱۵- غیبت از زندان……………………………………. ۲۱۵
 •  
 • اجرای احکام کیفری
 • ۱- ارتشاء و رانندگی بدون پروانه……………………… ۲۱۸
 • ۲- خیانت در امانت…………………………………………. ۲۲۱
 • ۳- اخلال نظم در زندان……………………………… ۲۲۳
 • ۴- تعویض سیلندر……………………………… ۲۲۵
 • ۵- رابطه نامشروع……………………………… ۲۲۷
 • ۶- رابطه نامشروع…………………………….. ۲۳۰
 • ۷- صید غیرمجاز………………………………….. ۲۳۳
 • ۸- تصرف عدوانی………………………………. ۲۳۵
 • ۹- کشف مواد………………………………….. ۲۳۷
 • ۱۰- اعتیاد و نگهداری مواد………………………… ۲۳۹
 • ۱۱- فحاشی………………………………………. ۲۴۱
 • ۱۲- توهین به مأمور……………………………….. ۲۴۳
 • ۱۳- غیبت از خدمت وظیفه عمومی………………… ۲۴۵
 • ۱۴- توهین……………………………………… ۲۴۷
 • ۱۵- رابطه نامشروع………………………………. ۲۴۹
 • ۱۶- تغییر کاربری غیرمجاز………………………….. ۲۵۱
 • ۱۷- غیبت از زندان…………………………………. ۲۵۳
 • دادگاه اطفال
 • ۱- ایراد ضرب و جرح منتهی به صدمه ……………………….. ۲۵۶
 • ۲- صدمه عمدی……………………………………………… ۲۵۸
 • ۳- سرقت…………………………………………… ۲۶۰
 • ۴- ایراد صدمه بدنی غیر عمدی…………………………… ۲۶۲
 • ۵- ولگردی……………………………………………….. ۲۶۴
 •  
 • دادگاه خانواده
 • ۱- اجازه ازدواج……………………………………. ۲۶۸
 • ۲- اثبات نسب…………………………………………. ۲۷۰
 • ۳- حضانت………………………………………….. ۲۷۲
 • ۴- طلاق……………………………………………. ۲۷۴
 • ۵- تمکین……………………………………………… ۲۷۷
 • ۶- مطالبه نفقه معوقه…………………………….. ۲۷۹
 • ۷- تقاضای ملاقات فرزند………………………………… ۲۸۲
 • ۸- مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته…………………………… ۲۸۴
 • ۹- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق)………………. ۲۸۷
 • ۱۰- مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته………………………………. ۲۸۹
 •  
 • دادگاه تجدید نظر
 • ۱- تجویز تغییر شغل………………………………….. ۲۹۳
 • ۲- مطالبه وجه…………………………………….. ۲۹۷
 • ۳- مطالبه خسارت……………………………….. ۳۰۲
 • ۴- خلع ید……………………………………… ۳۰۶
 • ۵- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره……………………. ۳۱۰
 • ۶- اثبات عقد بیع…………………………………….. ۳۱۴
 • ۷- مطالبه مهریه……………………………………… ۳۱۸
 • ۸- افراز و تقسیم ملک……………………………. ۳۲۱
 • ۹- اصلاح شناسنامه……………………………….. ۳۲۵
 • ۱۰- اعتراض ثالث…………………………………. ۳۲۸
 • ۱۱- تحصیل مال نامشروع…………………………. ۳۳۱
 • ۱۲- تخلیه منزل……………………………………… ۳۳۵
 • ۱۳- تخلیه و تحویل مورد اجاره……………………. ۳۳۸
 • ۱۴- تغییر نام کوچک……………………………. ۳۴۲
 • ۱۵- تقسیم ماترک…………………………….. ۳۴۵
 • ۱۶- تنفیذ مبایعه نامه عادی………………….. ۳۵۰

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0