بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا:

به منظور بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در بهار سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ در شهرستان سپیدان اجرا گردید. فاکتورهای آزمايش شامل ۳ تیمار مصرف علف‌کش گالانت (۱ لیتر در هکتار)، بنتازون (۲ تا ۳ لیتر در هکتار)، و تریفلورالین (۵/۲ لیتر در هکتار) بود. تیمارها شامل (مصرف گالانت به تنهایی، ترفلان به تنهایی، بنتازون به تنهایی، گالانت + ترفلان، گالانت + بنتازون، بنتازون + ترفلان، گالانت + ترفلان + بنتازون و شاهد بدون مصرف علف‌کش)، بود. نتایج نشان داد که کاربرد علف‌کش‌ها به صورت مخلوط با هم تاثیر بیشتری نسبت به کاربرد آنها به صورت تنهایی داشت.

همچنین با ترکیب هر سه علف‌کش با هم تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه لوبیا افزایش معنی‌داری داشتند. تیمار علف‌کش گالانت + ترفلان + بنتازون بیشترین تاثیر را بر کنترل تراکم و وزن خشک علف‌های هرز رایج در مزرعه داشت. در نهایت استفاده از تیمار  گالانت + ترفلان + بنتازون با داشتن بیشترین (۳۲/۱۴۴۹ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه لوبیا، به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.

 

 

اهداف پژوهش بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا:

با توجه به گسترش روزافزون علف‌های هرز در مزارع حبوباتی از قبیل لوبیا اهداف این تحقیق عبارت از:

  1. ارزيابي هریک از علفكش ها در کنترل علف های هرز به منظور یافتن بهترین علف‌کش
  2. استفاده اقتصادي مطلوب از علفكش ها در مزارع لوبیا با توجه به افزايش عملكرد ناشي از كاهش رقابت

نتیجه‌گیری

  1. در رابطه با مصرف علف‌کش‌ها مشاهده شد که اعمال آنها به صورت تنهایی کارایی چندانی بر کنترل علف‌های هرز نداشت و به محض ترکیب شدن علف‌کش‌ها کارایی آنها دوچندان شده و تاثیرات ضعیف علف‌کش‌ها به صورت تکی را پوشش داد.
  2. تیمار علف‌کش بنتازون + گالانت + ترفلان در این پژوهش به عنوان بهترین تیمار مشخص شد که با شدت هر چه بیشتر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز رایج در سطح مزرعه را کاهش داد.
  3. استفاده از علف‌کش ترفلان در این پژوهش کارایی چندان مناسبی بر کنترل علف‌های هرز نداشت و به نظر می‌رسد که با پدیده مقاومت علف‌های هرز با این علف‌کش رو به رو باشیم هر چند که باید صحت این حرف مورد پژوهش قرار گیرد.
  4. زمانی که علف‌کش‌ها به صورت دوتایی با هم ترکیب شدند کارایی آنها نسبت به مصرف تنهایی آنها دارای اختلاف معنی‌داری بود اما به محض ترکیب هر سه علف‌کش با هم شدت تاثیرگذاری آنها بیشتر شد.

 

فهرست مطالب بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا:

چکیده ۱

فصل اول مقدمه

۱-۱- لوبیا  ۳

۱-۲- خصوصیات اکولوژیکی   ۴

۱-۳- تناوب  ۵

۱-۴- مرحله کاشت  ۵

۱-۴-۱- آماده سازی زمین  ۵

۱-۴-۲- تهیه زمین  ۶

۱-۴-۳- تراکم بوته و میزان بذر  ۶

۱-۵- تاریخ کاشت  ۷

۱-۶- آبیاری  ۸

۱-۷- تغذیه  ۸

۱-۸- برداشت  ۹

۱-۹- علف‌های هرز  ۹

۱-۱۰- مبارزه با علف‌هاي هرز لوبیا  ۱۰

۱-۱۱- علف‌های هرز در حبوبات  ۱۲

۱-۱۲- مصرف علف‌کش‌ها در حبوبات و غلات  ۱۳

۱-۱۳- اهداف این پژوهش  ۱۶

۲-۱- واکنش حبوبات و غلات به هجوم علف‌های هرز  ۱۸

۲-۲- تاثیر مصرف علف‌کش ها در مزارع لوبیا  ۲۰

۲-۳- مصرف علف‌کش‌ها به صورت تلفیقی  ۲۱

۲-۴- اثرات علف‌کش بر عملکرد و اجزای آن  ۲۴

۲-۵- تراکم علف هرز  ۲۸

۲-۶- وزن خشک علف‌های هرز  ۲۹

۲-۷- اثرات علف‌کش ها بر سایر حبوبات  ۳۰

۲-۸- نتیجه‌گیری  ۳۲

فصل سوم مواد و روش‌ها

۳-۱ شرايط اقليمي و مشخصات محل آزمايش  ۳۴

۳-۲- مشخصات و شرایط آب و هوایی محل آزمایش  ۳۴

۳-۳- خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش  ۳۵

۳-۴- طرح آزمايش  ۳۶

۳-۵- علف‌های هرز  ۳۷

۳-۶- علف‌کش  ۳۷

۳-۷- تهیه بستر و کاشت  ۳۸

۳-۸- عمليات برداشت  ۳۸

۳-۹- نمونه برداري‌ها  ۳۹

۳-۹-۱- نمونه برداری از علف‌های هرز  ۳۹

۳-۱۰- نمونه برداري صفات عملکرد نهايي  ۳۹

۳-۱۰-۱- عملکرد بيولوژيک  ۳۹

۳-۱۰-۲- تعداد غلاف در بوته  ۴۰

۳-۱۰-۳- تعداد دانه در غلاف  ۴۰

۳-۱۰-۴- وزن هزار دانه  ۴۰

۳-۱۰-۵- عملکرد دانه  ۴۰

۳-۱۰-۶- شاخص برداشت  ۴۱

۳-۱۰-۷- ارتفاع گياه  ۴۱

۳-۱۰-۸- تعداد شاخه جانبی   ۴۱

۳-۱۰-۹- وزن خشک غلاف در هر بوته  ۴۱

۳-۱۰-۱۰- شاخص سطح برگ  ۴۲

۳-۱۱- تجزيه و تحليل آماري  ۴۲

فصل چهارم نتایج و بحث

۴-۱- نتایج جدول تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آن  ۴۴

۴-۱-۱- ارتفاع بوته  ۴۵

۴-۱-۲- شاخص سطح برگ لوبیا  ۴۷

۴-۱-۳- تعداد شاخه جانبی   ۴۸

۴-۱-۴- تعداد غلاف در بوته  ۵۰

۴-۱-۵- تعداد دانه در غلاف  ۵۲

۴-۱-۶- وزن هزار دانه  ۵۳

۴-۱-۷- وزن خشک غلاف  ۵۵

۴-۱-۸- عملکرد دانه  ۵۶

۴-۱-۹- عملکرد بیولوژیک  ۵۸

۴-۱-۱۰- شاخص برداشت  ۶۰

۴-۲- نتایج جدول تجزیه واریانس تراکم و وزن خشک علف‌های هرز  ۶۱

۴-۲-۱- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز تاج خروس  ۶۲

۴-۲-۲- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز پیچک صحرایی  ۶۵

۴-۲-۳- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز سلمه‌تره  ۶۷

۴-۲-۴- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز خرفه  ۷۰

۴-۲-۵- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز پنیرک  ۷۲

۴-۲-۶- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز گل‌گندم  ۷۴

۴-۳- نتیجه‌گیری   ۷۶

۴-۴- پیشنهادات  ۷۷

منابع فارسی  ۷۸

منابع انگلیسی  ۸۱

چکیده انگلیسی ۸۶

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱- مقایسه درصد پروتئین موجود در غذاهای گیاهی و حیوانی   ۴

جدول ۱-۲- میزان مواد در ۱۰۰ گرم لوبیای سبز  ۴

جدول ۳-۱- آمار هواشناسی منطقه مورد آزمایش  ۳۵

جدول ۳-۲- خواص شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش  ۳۵

جدول ۳ ـ۳ : میزان مواد تشکیل دهنده بافت خاک  ۳۶

جدول ۳-۴- فلور علف‌های هرز موجود در سطح مزارع منطقه مورد تحقیق  ۳۷

جدول ۴-۱- تجزيه واريانس اثر علف‌کش‌ها بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لوبیا  ۴۴

جدول ۴-۲- تجزيه واريانس اثر علف‌کش‌ها بر تراکم علف های هرز مزرعه لوبیا  ۶۱

جدول ۴-۳- تجزيه واريانس اثر علف‌کش‌ها بر وزن خشک علف های هرز مزرعه لوبیا  ۶۲

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۴-۱- تاثیر نوع علف‌کش بر ارتفاع بوته لوبیا  ۴۶

شکل ۴-۲- تاثیر نوع علف‌کش بر شاخص سطح برگ لوبیا  ۴۸

شکل ۴-۳- تاثیر نوع علف‌کش بر تعداد شاخه جانبی در بوته لوبیا  ۵۰

شکل ۴-۴- تاثیر نوع علف‌کش بر تعداد غلاف در بوته لوبیا  ۵۱

شکل ۴-۵- تاثیر نوع علف‌کش بر تعداد دانه در غلاف لوبیا  ۵۳

شکل ۴-۶- تاثیر نوع علف‌کش بر وزن هزار دانه لوبیا  ۵۴

شکل ۴-۷- تاثیر نوع علف‌کش بر وزن خشک غلاف لوبیا  ۵۶

شکل ۴-۸- تاثیر نوع علف‌کش بر عملکرد دانه لوبیا  ۵۸

شکل ۴-۹- تاثیر نوع علف‌کش بر عملکرد بیولوژیک لوبیا  ۵۹

شکل ۴-۱۰- تاثیر نوع علف‌کش بر شاخص برداشت لوبیا  ۶۱

شکل ۴-۱۱- تاثیر نوع علف‌کش بر تعداد علف‌هرز تاج خروس  ۶۴

شکل ۴-۱۲- تاثیر نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز تاج خروس  ۶۴

شکل ۴-۱۳- تاثیر نوع علف‌کش بر تعداد علف‌هرز پیچک صحرایی  ۶۶

شکل ۴-۱۴- تاثیر نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز پیچک صحرایی  ۶۷

شکل ۴-۱۵- تاثیر نوع علف‌کش بر تراکم علف‌هرز سلمه‌تره  ۶۹

شکل ۴-۱۶- تاثیر نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز سلمه‌تره  ۶۹

شکل ۴-۱۷- تاثیر نوع علف‌کش بر تراکم علف‌هرز خرفه  ۷۱

شکل ۴-۱۸- تاثیر نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز خرفه  ۷۱

شکل ۴-۱۹- تاثیر نوع علف‌کش بر تراکم علف‌هرز پنیرک  ۷۳

شکل ۴-۲۰- تاثیر نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز پنیرک  ۷۳

شکل ۴-۲۱- تاثیر نوع علف‌کش بر تراکم علف‌هرز گل‌گندم  ۷۵

شکل ۴-۲۲- تاثیر نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز گل‌گندم  ۷۵

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0