free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

جنبه های بوم شناختی کاربرد کودهای زيستی و شیمیایی فسفره : رساله دکتری رشته زراعت

جنبه های بوم شناختی کاربرد کودهای زيستی و شیمیایی فسفره : رساله دکتری رشته زراعت

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته کشاورزی  گرایش زراعت و اصلاح نباتات   و با عنوان جنبه های بوم شناختی کاربرد کودهای زيستی و شیمیایی فسفره و اثرات آن بر ويژگی های رشدی و زراعی ذرت و خلــر در شرايط کشت مخلوط در  ۱۴۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع دکتری PH.d  تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب کشاورزی  قرار گیرد.

 

چکیده رساله جنبه های بوم شناختی کاربرد کودهای زيستی و شیمیایی فسفره و اثرات آن بر ويژگی های رشدی و زراعی ذرت و خلــر در شرايط کشت مخلوط:

به منظور بررسي اثرات کودهاي فسفري زيستي و شيميايي بر عملکرد و کيفيت علوفه در کشت مخلوط ذرت و خلر، در سال زراعي ۸۹-۱۳۸۸ به طور همزمان دو آزمايش در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهيد باهنر کرمان و مزرعه مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني (ره) دشتکار در بردسير کرمان به اجرا درآمد. آزمايش در هر دو محل، به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوك­هاي كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا شد. عوامل مورد بررسي شامل چهار سطح کود فسفري (فسفر زيستي، فسفر شيميايي، ۵۰ درصد فسفر زيستي +۵۰ درصد فسفر شيميايي و شاهد) و پنج الگوي کشت به روش جايگزيني (ذرت خالص و نسبت­هاي ۷۵:۲۵، ۵۰:۵۰ و ۲۵:۷۵ از ذرت و خلر و خلر خالص) بودند.

تجزيه مرکب داده­ ها نشان داد که اثر مکان بر عملکرد و اجزاي عملکرد به جز وزن هزار دانه ذرت و خلر معني­دار شد، به طوري­که وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت ذرت در کرمان به ترتيب ۱۰، ۱۹، ۱۷ و ۲۱ درصد بيشتر از بردسير بود. در مقابل، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک خلر در بردسير به ترتيب ۴۲، ۵ و ۷ درصد بيشتر از کرمان بود.

تاثير نسبت­هاي مختلف کشت مخلوط و کودهاي فسفري بر وزن هزار دانه، تعداد دانه در رديف، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت ذرت معني­دار شد. برهمکنش نسبت­هاي مختلف کشت مخلوط و کودهاي فسفري بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت خلر معني­دار گردید و حداکثر آنها از کشت مخلوط ۲۵:۷۵ ذرت و خلر، توام با مصرف۵۰ درصد فسفر زيستي +۵۰ درصد فسفر شيميايي حاصل گرديد. ارزيابي نسبت برابري زمين نشان داد که اجراي نسبت­هاي مختلف کشت مخلوط سبب افزايش نسبت برابري زمين به بيش از يک گردید و بيشترين آن (۱۵/۲) در کشت مخلوط ۲۵:۷۵ ذرت و خلر مشاهده شد.

کربوهيدرات­هاي محلول در آب، قابليت هضم ماده خشک، پروتئين خام، درصد خاکستر، الياف شوينده خنثي، الياف شوينده اسيدي به شدت تحت تاثير نسبت­هاي کشت قرار گرفتند و اعمال کودهاي فسفري نيز بر آنها به جز درصد خاکستر تاثير معني­داري داشت. قابليت هضم ماده خشک، کربوهيدرات­هاي محلول در آب و پروتئين خام علوفه تحت تاثير برهمکنش نسبت­هاي کاشت و کود فسفري قرار گرفت. نسبت­هاي مختلف کشت مخلوط ذرت و خلر نسبت به کشت خالص آن­ها داراي کيفيت علوفه بالاتري بودند که کيفيت برتر به دليل قابليت هضم ماده خشک، پروتئين خام، کربوهيدرات­هاي محلول در آب و درصد خاکستر بالاتر و الياف شوينده خنثي و الياف شوينده اسيدي پايين­تر در کشت مخلوط ذرت و خلر بود. کاربرد کود زيستي فسفر توام با فسفر شيميايي، بهبود کيفيت علوفه را به همراه داشت.

 

واژه ­هاي کليدي: الگوی کشت، پروتئين خام، قابلیت هضم ماده خشک، نسبت برابری زمين.

 

مقدمه

       افزايش جمعيت جهان، تخريب منابع طبيعي و به دنبال آن نياز مبرم به افزايش توليدات غذايي، منجر به ايجاد فشار بر منابع طبيعي شده و پايداري سيستم­هاي كشاورزي را تهديد مي­كند (Liebman and Davis, 2000). بنابراین نياز به طراحي و اجراي سيستم­هاي برخوردار از پايداري و عملكرد بالا يک ضرورت محسوب مي­شود (Agegnnehu et al., 2006). از اين رو علاوه بر افزايش توليدات كشاورزي از طريق افزايش سطح زير كشت و عملكرد در واحد سطح، بايد از عامل زمان و مكان در توليد محصولات زراعي، يعني اجراي كشت مخلوط نيز استفاده گردد (Banik et al., 2006). نظام کشت مخلوط، با افزايش تعداد گونه­ در واحد سطح، به عنوان يک راه حل براي افزايش توليد در کشاورزي پيشرفته، پيشنهاد شده است (Brummer, 1998). در اين راستا انتخاب گياهاني كه كمترين رقابت را در يك موضع رشد با هم داشته باشند، گام عمده­اي محسوب مي­شود. بهره ­برداري بيشتر از عوامل محيطي نيازمند تيپ ايده­آل گياه زراعي است، که قادر باشد در كمترين زمان تمام موضع رشد ممكن را به طور كامل اشغال كند و از منابع و امكانات محيطي استفاده بيشتري ببرد (Banik et al., 2006).

يكي از دلايل اصلي برتري كشت مخلوط بر كشت خالص اين است كه در اغلب موارد توليد بيشتري از آن در مقايسه با كشت خالص، از همان مقدار زمين بدست مي­آيد (Brummer, 1998). افزايش توليد در كشت مخلوط را مي­توان به كاهش رشد علف­هاي هرز، كاهش خسارت آفات و بيماري­ها و استفاده بهينه­ تر از منابع نسبت داد (Liebman and Davis, 2000). در كشت مخلوط گرامينه­ها با لگوم­ها، گرامينه ­ها با برخورداري از ريشه­ هاي افشان، ساختمان خاك را اصلاح نموده و از اين طريق از فرسايش آبي خاک جلوگيري مي­كنند (Lazanyi, 2000) و لگوم­ها نيز با برخورداري از ريشه عمودي گرايش به نفوذ در اعماق خاك دارند. بنابراين وجود يك گراس همراه با يك لگوم، در حفاظت خاك نقش مهمي ايفا مي­كند.

ذرت (Zea mayse L.) به دليل قدرت سازگاري بالا مي­تواند با گياهان زيادي به صورت مخلوط کشت گردد (Yazdani et al., 2009)، به طوري که در مناطق گرمسيري آمريکاي لاتين ٦٠ درصد کشت ذرت به صورت زراعت مخلوط انجام مي­شود (Francis and Decoteau, 1993). در چند دهه اخير افزايش کاربرد کودهاي شيميايي نيتروژني موجب شده است بقولات علوفه­اي نظير خلر (Lathryrus sativas L.) که با تثبيت بيولوژيک نيتروژن به حاصلخيزي خاک کمک مي­کنند، فراموش شوند. در حالي که، اين گياه از پتانسيل بالاي توليد علوفه، توان رشد در خاک­هاي غير بارور و فرسايش يافته برخوردار است و بدليل دوره رشد کوتاه، براي توليد علوفه و مديريت واحد زراعي مناسب مي­باشد (Lazanyi, 2000).

در نيم قرن گذشته مصرف كودهاي شيميايي عملكرد بسياري از محصولات زراعي را افزايش داده، ولي ثبات زيست محيطي ناشي از مصرف بيش از حد اين كودها و عدم واكنش اغلب اين محصولات به مصرف مقادير بيشتر كودها، توليدات مواد غذايي را در دهه ­هاي آينده با مشكل مواجه خواهد ساخت. توجه به كودهاي زيستي به عنوان جايگزيني براي كودهاي شيميايي، به منظور افزايش حاصلخيزي خاك در كشاورزي پايدار به عنوان يک رويکرد جديد مطرح شده است (Alikhan et al., 2009). كودهاي بيولوژيكي شامل انواع ريز موجودات آزادزي هستند كه توانايي تبديل عناصر غذايي اصلي را از فرم غير قابل جذب به فرم قابل جذب طي فرايندهاي بيولوژيكي دارند و منجر به توسعه سيستم ريشه­اي و جوانه­ زني بهتر بذور مي­گردند (Arpana et al., 2002). آسيب­هاي زيست محيطي، تغيير ساختار شيميايي، ‌فيزيكي و زيستي خاك و مشكلات بهداشتي سبب بازگشت به كودهاي آلي با تغييراتي در قالب كشاورزي ارگانيك گرديد. استفاده از كودهاي زيستي را بايد احياي فلور طبيعي خاك و مسيري براي رسيدن به كشاورزي پايدار دانست (Baqual and Das, 2006).

در استان كرمان بيشتر زمين­هاي زراعي به كاشت درختان باغي بويژه پسته اختصاص يافته است. بنابراین تامين علوفه براي دامداران مشكل مي­باشد و ارائه يك راهكار مناسب جهت استفاده از كودهاي زيستي براي توليد علوفه با كميت و كيفيت مناسب از اهميت بالايي برخوردار است. کشت گندميان گرمسيري مانند ذرت، سورگوم و ارزن به عنوان کشت دوم و زراعت مخلوط يکي از راه­هاي بهره ­برداري بهينه از نهاد­هاي توليدي و تحقق اهداف کشاورزي پايدار است که يکي از روش­هاي همسو با طبيعت محسوب مي­شود. با توجه به مزاياي متعددي كه براي كشت مخلوط و کودهاي زيستي بر شمرده شده است، انجام چنين تحقيقي در استان کرمان که از کم آبي رنج مي­برد، حائز اهميت مي­باشد.

انگيزه اصلي از اجراي اين آزمايش ارائه شيوهاي نويني در کشاورزي مي­باشد که بتواند علاوه بر استفاده مؤثر از عناصر غذايي موجود در خاک از طريق تاثير کودهاي زيستي باعث بالا بردن کيفيت علوفه برداشتي در کشت مخلوط نیز شود. از آنجا که تا به حال تحقيقي پيرامون تأثير کودهاي زيستي  بر کميت و کيفيت علوفه حاصل از کشت مخلوط ذرت و خلر در استان کرمان صورت نگرفته است، به نظر مي­رسد نتايج اين تحقيق بتواند در کاهش اثرات منفي کود شيميايي فسفر، برقراري تعادل اکولوژيکي خاک، افزايش عملکرد کمي و کيفي علوفه و نيز تحقق اهداف کشاورزي پايدار، مؤثر باشد. اين آزمايش با هدف بررسي تأثير کود زيستي (به عنوان جانشيني براي كود فسفر معدني در راستاي برنامه كشاورزي پايدار و كم نهاده) بر کميت و کيفيت علوفه در کشت مخلوط ذرت و خلر نسبت به کشت خالص به اجرا درآمد.

 

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱- مقدمه            ۲

فصل دوم: بررسی منابع

۲- ۱- کشاورزی پایدار        ۵

۲-۲- کشت مخلوط            ۷

۲-۲ -۲ مزایای کشت مخلوط            ۸

۲-۲ -۲-۱ افزایش عملکرد   ۸

۲-۲ -۲-۲کاهش خسارت ناشی از آفات و بیماری­ها          ۹

۲-۲-۲-۳ حفاظت خاک      ۹

۲-۲ -۲-۴ کنترل علف های هرز        ۱۰

۲-۲-۲-۵ بهبود حاصلخيزي و افزايش نيتروژن خاك        ۱۱

۲-۲-۳ معايب کشت مخلوط ۱۱

۲-۲-۳-۱ تفاوت نيازهاي غذايي         ۱۱

۲-۲-۳-۲ تفاوت عملیات زراعی         ۱۲

۲-۲-۳-۳ محدودیت استفاده از ماشین آلات کشاورزی      ۱۲

۲-۲-۳- ۴ ايجاد رقابت بين گونه­اي    ۱۲

۲-۲-۴ ارزیابی کشت مخلوط ۱۳

۲-۲-۴-۱ نسبت برابری زمین            ۱۴

۲-۲-۵ اهمیت کشت مخلوط لگوم و گراس        ۱۴

۲-۳-۱ کاربرد کودهای شیمیایی و بیولوژیک در کشاورزی  ۱۵

۲-۳-۲ کودهای بیولوژیک    ۱۷

۲-۳-۳ باکتری های حل کننده فسفات ۱۹

۲-۳-۴ کود فسفر زیستی     ۲۰

۲-۳-۵ اهمیت و نقش کود زیستی فسفر           ۲۱

۲-۳-۶ مکانیسم عمل باکتری­های محرک رشد گیاه         ۲۲

۲-۳-۶-۱ تثبیت بیولوژیکی نیتروژن   ۲۳

۲-۳-۶-۲  افزایش فراهمی عناصر غذایی           ۲۳

۲-۳-۶-۳ حلالیت فسفر      ۲۴

۲-۳-۶-۴ اثرات باکتری­های محرک بر رشد و مورفولوژی ریشه        ۲۵

۲-۳-۶-۵  تولید هورمون های گیاهی  ۲۵

۲-۳-۶-۶ تحریک همزیستی بین گیاه و قارچ     ۲۶

۲-۴ ذرت            ۲۶

۲-۴-۱ گستردگی گیاه ذرت  ۲۷

۲-۴-۲ دلایل اهمیت ذرت در بین گیاهان زراعی .۲۸

اکولوژی ذرت        ۲۸

۲-۵ خلر…           ۲۹

۲-۵-۱ اکولوژی خلر           ۳۰

۲-۵-۲ ارزش غذایی و ترکیب شیمیایی گیاه خلر ۳۱

۲-۶ تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد      ۳۲

۲-۷ تأثیر کشت مخلوط بر کیفیت علوفه           ۳۸

۲-۸ ارزیابی کشت مخلوط    ۴۲

۲-۹ تأثیر کود فسفر زیستی بر عملکرد و کیفیت علوفه      ۴۳

فصل سوم: مواد و روش ها

۳- ۱ مشخصات محل انجام آزمایش    ۵۲

۳-۱-۱ موقعیت جغرافیایی   ۵۲

۳-۱-۲ اقلیم        ۵۲

۳-۲-۲ مشخصات خاک محل آزمایش  ۵۳

۳-۳ طرح و تیمارهای آزمایشی           ۵۳

۳-۴ ارقام مورد استفاده        ۵۴

۳-۵ مراحل انجام آزمایش     ۵۵

۳-۵-۱ تهیه زمین  ۵۵

۳-۵-۲ کاشت       ۵۵

۳- ۵-۳ تنک و وجین کردن  ۵۶

۳-۵-۴ عملکرد و اجزای عملکرد دانه   ۵۶

۳-۵-۵ ارزیابی کیفیت علوفه ۵۶

۳-۵-۶ ارزیابی کشت مخلوط ۵۷

۳-۶ تجزیه آماری  ۵۸

فصل چهارم : نتايج و بحث

۴-۱ ذرت            ۶۰

۴-۱-۱ وزن هزار دانه          ۶۰

۴-۱-۲ تعداد ردیف در بلال ذرت        ۶۲

۴-۱-۳ تعداد دانه در ردیف ذرت        ۶۲

۴-۱-۴ عملکرد دانه ذرت     ۶۴

۴-۱-۵ عملکرد بیولوژیک ذرت          ۶۸

۴-۱-۶ شاخص برداشت       ۶۰

۴-۲ خلر ۷۳

۴-۲-۱ تعداد غلاف در بوته خلر         ۷۳

۴-۲-۲ تعداد دانه در غلاف خلر          ۷۵

۴-۲-۳ وزن هزار دانه خلر     ۷۷

۴-۲-۴ عملکرد دانه خلر      .۷۸

۴-۲-۵ عملکرد بیولوژیک خلر           ۸۱

۴-۲-۶ شاخص برداشت خلر…           ۸۳

۴-۳ ارزیابی کشت مخلوط    ۸۴

۴-۴ ویژگی های کیفی علوفه ۸۵

۴-۴-۱ درصد ماده خشک قابل هضم (DMD)  ۸۵

۴-۴-۲ الیاف نامحلول در شوینده های خنثی (NDF)     ۸۹

۴-۴-۳ الیاف نامحلول در شوینده های اسیدی (ADF)    ۹۳

۴-۴-۴ کربوهیدراتهای محلول در آب (WSC)   ۹۴

۴-۴-۵  پروتئین خام (CP)  ۹۷

۴-۴-۶ در صد خاکستر (Ash)          ۱۰۱

۴-۵- نتیجه گیری ۱۰۲

پیشنهادات           ۱۰۴

فصل پنجم : منابع

۵-۱ منابع           ۱۰۶

 فهرست نمودار ها

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱ منحنی آمبروترميک ۵۰ ساله بارندگي و دما در ماه­هاي مختلف سال به ترتيب  بر حسب ميليمتر و

سانتيگراد در شهر کرمان (سايت هواشناسي کشور)           ۵۲

فصل چهارم : نتايج و بحث

۴-۱: وزن هزار دانه ذرت تحت تاثير مکان کاشت ۶۰

۴-۲: وزن هزار دانه ذرت تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت          ۶۱

۴-۳: وزن هزار دانه ذرت تحت تاثير تيمارهاي کود فسفري  ۶۲

۴-۴: تعداد دانه در رديف ذرت تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت   ۶۳

۴-۵: تعداد دانه در رديف ذرت تحت تاثير تيمارهاي کود فسفري       ۶۴

۴-۶: عملکرد دانه ذرت تحت تاثير مکان کاشت   ۶۵

۴-۷: عملکرد دانه ذرت تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت            ۶۷

۴-۸: عملکرد دانه ذرت تحت تاثير تيمارهاي کود فسفري    ۶۸

۴-۹: عملکرد بيولوژيک ذرت تحت تاثير مکان کاشت        ۶۹

۴-۱۰: عملکرد بيولوژيک ذرت تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت   ۶۹

۴-۱۱: عملکرد بيولوژيک ذرت تحت تاثير تيمارهاي کود فسفري       ۷۰

۴-۱۲: شاخص برداشت ذرت تحت تاثير مکان کاشت        ۷۱

۴-۱۳: شاخص برداشت ذرت تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت     ۷۲

۴-۱۴: شاخص برداشت ذرت تحت تاثير تيمارهاي کود فسفري         ۷۳

۴-۱۵: تعداد دانه در غلاف خلر تحت تاثير مکان کاشت     ۷۶

۴-۱۶: وزن هزار دانه خلر تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت         ۷۸

۴-۱۷: عملکرد دانه خلر تحت تاثير مکان کاشت  ۷۹

۴-۱۸: عملکرد بيولوژيک خلر تحت تاثير مکان کاشت       ۸۲

۴-۱۹: درصد قابليت هضم ماده خشک تحت تاثير مکان کاشت        ۸۶

۴-۲۰: درصد قابليت هضم ماده خشک تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت     ۸۷

۴-۲۱: قابليت هضم ماده خشک تحت تاثير تيمارهاي کود فسفري     ۸۸

۴-۲۲: الياف حاصل از شوينده خنثي تحت تاثير مکان کاشت          ۹۰

۴-۲۳: الياف حاصل از شوينده خنثي تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت       ۹۱

۴-۲۴: الیاف حاصل از شوینده خنثی تحت تاثير تيمارهاي کود فسفري           ۹۱

۴-۲۵: الياف حاصل از شوينده اسيدي تحت تاثير مکان کاشت         ۹۲

۴-۲۶: الياف حاصل از شوينده اسيدي تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت      ۹۳

۴-۲۷: الياف حاصل از شوينده اسيدي تحت تاثير تيمارهاي کود فسفري          ۹۴

۴-۲۸: کربوهيدراتهاي کربن محلول در آب تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت ۹۵

۴-۲۹: کربوهيدراتهاي کربن محلول در آب تحت تاثير تيمارهاي کود فسفري    ۹۶

پروتئين خام  تحت تاثير مکان کاشت   ۹۸

 فهرست نمودار ها

۴-۳۱: ميزان پروتئين خام تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت        ۹۹

۴-۳۲: ميزان پروتئين خام تحت تاثير تيمارهاي کود فسفري            ۱۰۰

۴-۳۳: درصد خاکستر تحت تاثير مکان کاشت    ۱۰۱

۴-۳۴: درصد خاکستر تحت تاثير نسبت­هاي مختلف کشت ۱۰۲

 

  فهرست جداول

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱  مشخصات آب و هوايي بردسير در طول دوره تحقيق در سال ۸۹-۱۳۸۸  ۵۲

۳-۲  مشخصات آب و هوايي بردسير در طول دوره تحقيق در سال ۸۹-۱۳۸۸  ۵۲

۳-۳ ويژگي­هاي فيزيكي و شيميايي خاك مزرعه تحقيقاتي دانشگاه باهنر کرمان (۱۳۸۹) ۵۳

۳-۴ ويژگي­هاي فيزيكي و شيميايي خاك مزرعه کميته امداد امام خميني (ره) بردسير (۱۳۸۹)    ۵۳

۳-۵ تيمارهاي مورد آزمايش  ۵۴

فصل چهارم : نتايج و بحث

۴-۱: ميانگين مربعات وزن هزار دانه، تعداد ردیف در بلال و تعداد دانه در ردیف بلال ذرت تحت تاثير مکان،

نسبت­هاي کاشت و کود فسفري          ۶۰

۴-۲:  ميانگين مربعات عملکرد دانه، بيولوژيک و شاخص برداشت ذرت تحت تاثير مکان، نسبت­هاي کاشت

و کود فسفري        ۶۵

۴-۳:  ميانگين مربعات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه خلر تحت تاثير مکان،

نسبت­هاي کاشت و کود فسفري          ۷۴

۴-۴: برهمکنش نسبت­هاي مختلف کشت و کودهاي فسفري بر تعداد غلاف در بوته        ۷۵

۴-۵: برهمکنش نسبت­هاي مختلف کشت و کودهاي فسفري بر تعداد دانه درغلاف         ۷۷

۴-۶ :  ميانگين مربعات عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت خلر تحت تاثير مکان، نسبت­هاي کاشت

و کود فسفري        ۷۸

۴-۷: برهمکنش نسبت­هاي مختلف کشت و کودهاي فسفري بر عملکرد دانه خلر           ۸۱

۴-۸: برهمکنش نسبت­هاي مختلف کشت و کودهاي فسفري بر عملکرد بيولوژيک خلر    ۸۳

۴-۹: برهمکنش نسبت­هاي مختلف کشت و کودهاي فسفري بر شاخص برداشت ۸۴

۴-۱۰: تاثير نسبت­هاي مختلف كشت مخلوط ذرت و خلر بر نسبت برابري زمين            ۸۵

۴-۱۱: ميانگين مربعات درصد قابليت هضم ماده خشک، الیاف حاصل از شوینده خنثی و الیاف حاصل

از شوینده اسیدی تحت تاثير مکان، نسبت­هاي کاشت و کود فسفري  ۸۶

۴-۱۲: برهمکنش نسبت­هاي مختلف کشت و کودهاي فسفري بر درصد قابليت هضم ماده خشک    ۸۹

۴-۱۳: ميانگين مربعات کربوهيدرات­هاي کربن محلول در آب، پروتئین خام و خاکستر تحت تاثير مکان،

نسبت­هاي کاشت و کود فسفري          ۹۵

۴-۱۴: برهمکنش نسبت­هاي مختلف کشت و کودهاي فسفري بر کربوهيدراتهاي کربن محلول در آب           ۹۷

۴-۱۵: برهمکنش نسبت­هاي مختلف کشت و کودهاي فسفري بر ميزان پروتئين خام       ۱۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0