بررسی اثر کاربرد کود زیستی نیتروکسین در سطوح متفاوت کود شیمیائی نیتروژنه بر عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای در شهر سمنان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی اثر کاربرد کود زیستی نیتروکسین در سطوح متفاوت کود شیمیائی نیتروژنه بر عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای در شهر سمنان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”   بررسی اثر کاربرد کود زیستی نیتروکسین در سطوح متفاوت کود شیمیائی نیتروژنه بر عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای در شهر سمنان” با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی اثر کاربرد کود زیستی نیتروکسین در سطوح متفاوت کود شیمیائی نیتروژنه بر عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای در شهر سمنان:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود ازت در تلفیق با کود زیستی نيتروكسين بر عملکرد دو رقم ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ و۶۴۰ در مزرعه اي در شهر سمنان آزمايش انجام شد.آزمایش بصورت اسپیلیت – فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در۳ تکرار انجام شد فاکتور اصلی رقم زراعی فاکتور فرعی تیمار کود نیتروژن وکود زیستی نیتروکسین به بصورت فاکتوریل اجرا گرديد.تیمارهای آزمایش مشتمل بر دو رقم ذرت۷۰۴ و۶۴۰ به عنوان فاکتور اصلی و۳ سطح کود ازت(۵۰،۱۰۰،۱۵۰،کیلوگرم در هکتار) ودو سطح کود زیستی نیتروکسین (مصرف و عدم مصرف)به عنوان فاکتور فرعی به صورت فاكتوريل بوده است.

بر اساس نتایج حاصله از این آزمایش، تیمارهای آزمایشی ارتفاع گياه ،تعداد دانه در رديف،رديف در بلال،وزن هزار دانه،درصد كچلي،عملكرد دانه،وزن خشك كل،شاخص برداشت،وزن خشك برگ،درصد پروتئين ،درصد جذب نور، شاخص سطح برگ ،محدوديت منبع ،انتقال مجدد مواد فتوسنتزي تاثیر معنی داری داشت و تجزیه واریانس برای صفات، نشان داد مصرف کود ازت و کود زیستی نيتروكسين بر صفات روز تا تاسل دهي ،روز تا كاكل دهي، روز تا رسيدگي فيزيولوژيك ،قطر بلال ، تعداد بلال ،وزن خشك بلال،طول بلال تاثیر معنی داری ندارد. بررسی نتایج بر عملکرد دانه تیمارهای مختلف این آزمایش نشان داد که اثرات متقابل کود ازته در کودزیستی بیشترین عملکرد را درسطح کود ازته ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار با مصرف كود زيستي نيتروكسين براي هردو رقم ۷۰۴ و۶۴۰ حاصل شد. براساس نتایج این آزمایش همراه کردن کود زیستی نيتروكسين با کود شیمیائی ازته می تواند عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت را افزایش دهد و موجب تاثیر بیشتر و بهتر کود شیمیائی در گیاه ذرت شود.

 

 

مقدمه

مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، انرژی وهزینه های تولید و مصرف آنها از مهمترین مسائل جهان امروز است.مدیریت حاصلخیزی خاک از طریق استفاده از کودهای زیستی یکی از اجزای حیاتی در سیستم های پایدار کشاورزی می باشد. اگر چه کاربرد کودهای زیستی به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به وجود آورده است، استفاده از آنها به عنوان یک رکن اساسی در توسعه پایدار کشاورزی مجددا مطرح شده است.با توجه به مسایل ذکر شده تجدید نظر در استفاده از کودهای ازته شیمیایی و کار بردن روش های نوین، مانند استفاده از کودهای بیولوژیک ضروری به نظر می رسد.

در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب، افت کیفیت محصولات کشاورزی، كاهش تنوع زيستي و فرسايش ژنتيكي، ايجاد مقاومت در امراض و آفات گياهی و کاهش میزان حاصلخیزی و فرسايش خاک ها شده است. کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای آلی و بیولوژیک با هدف حذف یا تقلیل چشمگیر در مصرف نهاده های شیمیایی، یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکلات به شمار می آید استفاده از كودهاي بیولوژیک یکی از اركان اصلي در كشاورزي در اكوسيستم‌هاي زراعي است. كودهاي بیولوژیک، شامل مواد نگهدارنده‌اي با جمعیت متراكم يك يا چند نوع ارگانيسم مفيد خاكزي و يا بصورت فرآورده متابوليك اين موجودات مي‌باشند كه به منظور تأمين عناصر غذايي موردنياز گياه دراكوسيستم زراعي بكار مي‌روند بطور معمول، ارگانيسم‌هاي مورد استفاده براي توليد كودهاي بیولوژیک از خاك منشأ گرفته و در اغلب خاك‌ها حضور فعال دارند.  معهذا در بسياري از موارد، كميت و كيفيت آنها در حد مطلوب نيست و به همين دليل استفاده از مايه تلقيح آنها، ضرورت پيدا مي‌كند. بنابراين بكارگيري کودهای آلی و بیولوژیک، گامي اساسي و مطمئن در جهت دستيابي به اهداف كشاورزي پايدار مي‌باشد. حفظ محيط زيست و دستيابي به توسعه پايدار يكي ازمباحث اصلي است كه در سرلوحه برنامه كشورهاي مختلف جهان ازجمله كشور ما قرار گرفته است با توجه به اثرات نامطلوب مصرف بي رويه كودهاي شيميايي كه سبب به هم خوردن تعادل عناصر غذايي، كاهش عملكرد،كاهش كيفيت محصولات و آلودگي منابع آب و خاك گرديده است، پيدا كردن روشي كه بتواند از مصرف اين كودها بكاهد ضروري به نظر مي رسد.

كودهاي زيستي،موادي جامد، نيمه جامد يا مايع حاوي ريزجانداران زنده يا فرآورده هاي آنها هستند كه در ارتباط با تأمين زيستي نيتروژن يا فراهم كردن فسفر، گوگرد و ساير عناصرغذايي به ويژه ريزمغذي ها در خاك فعاليت مي كنند غلات یکی از منابع مهم تامین کننده غذاي انسان می باشد و بیشترین نیاز را به کودهاي شیمیایی دارند ذرت به عنوان یکی از مهم ترین غلات پرتوقع و استراتژیک در جهان محسوب می شود. این گیاه به منظور تولید عملکرد کمی و کیفی بالا، باید ترکیب مناسبی از مواد غذایی را دراختیار داشته باشد. استفاده از فرآورده هاي بیولوژیک در جهت تغذیه غلات یکی از راه حل هاي مفید دردستیابی به بخشی از اهداف کشاورزي پایدار به شمار می رود. به همین منظور تحقیق صورت گرفته به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود ازت و کود زیستی بررشد و عملکرد ذرت و بررسی تاثیر سطوح مختلف کود ازت و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت ویافتن مناسبترین سطح کودی ازت و مصرف کود زیستی بر ذرت در مزرعه اي در شهر سمنان انجام شده است.

 

 

ذرت و اهميت آن

ذرت بانام علمي zea mays  از خانواده گندميان[۱] متعلق به تك لپه ايها یکی از غلات مهم و پر محصول و دارای اهمیت در تغذیه می باشد. از نظر سطح زير کشت بعد از گندم و برنج سومین غله به حساب می اید و بیش از ۴۵ درصد ذرت دنیا در كشور امریکا تولید می شود. مهمترین مناطق کشت ذرت در ایران شهر هاي مغان ، اردبیل ، مازندران ، گرگان و اطراف تهران می باشد. ذرت به عنوان گیاه دنیای جدید شناخته شده که حدود ۳ هزار سال قبل از میلاد در امریکای جنوبی وجود داشته و بعد از سفر کریستف کلومب یعنی در ۱۴۹۴ میلادی از کوبا به اروپا و از انجا به اسیا منتقل شد. منشأ اولیه ذرت آمریکا است . ذرت اصلی ترین زراعت جهت تأمین مواد غذایی در مکزیک ، آمریکای مرکزی و جنوبی قبل از کشف قاره جدید بوده است سه مبداء اولیه برای ذرت ذکر می نمایند که این سه مبداء منطبق با سه تمدن بزرگ در آمریکای جنوبی و مرکزی بوده ( inca در پرو Aztec در مکزیک ، Maya در گواتمالا)‌ پس از کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب در سال ۱۴۹۳ ذرت وارد اسپانیا گردید و از آنجا به ایتالیا و پرتغال و سایر کشورهای اروپائی گسترش یافت.

ذرت به دلیل خصوصیات خیلی زیاد خود مخصوصاً بدلیل قدرت سازگاری به شرایط اقلیمی گوناگونی که دارد خیلی زود در تمام دنیا گسترش یافت و مکان سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر کشت به خود اختصاص داده . گیاه ذرت مواد قندی و نشاسته زیادی دارد و عملکرد محصول ذرت علوفه ای بیش از ۸۰ تن در هکتار است. این گیاه یکی از بهترین گیاهان برای تولید علوفه سبز ، سیلو و دانه است.

ذرت علوفه ای ، علوفه بسیار خوشخوراکی جهت گاو و گوسفند است و شرایط مکانیزاسیون را بخوبی می پذیرد این نوع ذرت دارای مــــقادیر خیلی زیادی مواد معدنی مخصوصاً N.P.K  در مقایسه با موقعی است که بصورت دانه مصرف می گردد. در یک ســـــری آزمایش مشخص شده است که حدود ۵۰% ماده خشک در برگ و ساقه ذخیره می گردد، همچنین حدود ۳۷% ازت ، ۲۶% فسفر و ۶۱% پتاس و ۷۹% کلسیم در برگ و ساقه موجود می باشد. علوفه این نوع ذرت غنی از مواد گلوسیدی و انرژی زا و فقیر از پروتئین است به همین دلیل این نوع علوفه را باید همراه با علوفه هائی که غنی از پروتئین هستند.بطور مخلوط در جیره غذایی دام وارد نمود. درضمن ذرت فوق العاده سهل الهضم بوده و سیلوی آن برای دامهای پرواری عالیترین غذا است.

عوامل دیگری که باعث گردید این گیاه به مقدار خیلی زیاد گسترش یابد عبارتند از :

  1. مقاومت خیلی زیاد نسبت به خشکی وورس

۲٫عملکرد زیاد آن در هکتار

۳٫قدرت پذیرش مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت

۴٫پذیرش کشتهای متوالی به مدت چند سال

  1. سهم عمده و نقش روز افزون ذرت در تأمین مواد غذایی مورد نیاز انسانها ، دام و طیور

۶٫ارزش علوفه ای دانه و کاه تر

با توجه به اهميت ذرت در دنيا ساليانه حدود يكصد ميليون هكتار از اراضي زير كشت را به بخود اختصاص ميدهد .

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: مقدمه وکلیات

۱-۱-ذرت واهمیت آن ۴

۱-۲-گیاهشناسی ذرت ۶

۱-۳-انواع ذرت ۶

۱-۳-۱-ذرت دندان اسبي ۶

۱-۳-۲- ذرت بلوري ۷

۱-۳-۳- ذرت آجيلي ۷

۱-۳-۴- ذرت آردي ۷

۱-۳-۵- ذرت شيرين ۷

۱-۳-۶-  ذرت غلاف دار ۸

۱-۳-۷- ذرت وومومی ۸

۱-۴- ارقام ذرت ۸

۱-۴-۱- سينگل كراس ۷۰۴ ۸

۱-۴-۲-سينگل كراس ۷۱۱ ۹

۱-۴-۳- سينگل كراس ۶۰۴ ۹

۱-۴-۴- سينگل كراس ۳۰۱ ۹

۱-۴-۵- سينگل كراس ۱۰۸ ۱۰

۱-۴-۶-سينگل كراس ۶۴۰ ۱۰

۱-۵- شرايط محيطي واكولوژيكي ذرت ۱۰

۱-۵-۱-پراكندگي ذرت ۱۰

۱-۵-۲-گرما ۱۰

۱-۵-۳- رطوبت ۱۱

۱-۵-۴- خاك مناسب ذرت ۱۱

۱-۶-تغذيه ۱۲

۱-۶-۱-نقش كود ازت ۱۳

۱-۶-۲-نقش كود فسفر ۱۳

۱-۶-۳-نقش كود پتاس ۱۳

۱-۶-۴-روي ۱۴

۱-۶-۵-آهن ۱۴

۱-۷- آماده سازي زمين جهت كشت ذرت ۱۵

۱-۷-۱-ماخار ۱۵

۱-۷-۲-شخم با گاو آهن ۱۵

۱-۷-۳-ديسك ۱۶

۱-۷-۴-لولر ۱۶

۱-۷-۵-كود پاشي ۱۶

۱-۷-۶-عمليات كاشت بذر ذرت ۱۶

۱-۷-۷- تراكم ۱۸

۱-۷-۸- عمق كاشت ۱۹

۱-۷-۹-طريقه كاشت ۱۹

۱-۸-آبياري ۲۰

۱-۸-۱-نوبت آبياري ۲۰

۱-۸-۲-مهمترين مراحل آبياري ۲۰

۱-۹-كود سرك ۲۰

۱-۱۰- مرحله داشت ذرت ۲۱

۱-۱۰-۱- عمليات كولتيواتور ۲۱

۱-۱۰-۲- علفهاي هرز ذرت ومبارزه با آن ۲۲

۱-۱۰-۳-آفات ذرت ۲۳

۱-۱۰-۴-بيماري ذرت ۲۳

۱-۱۱-برداشت ذرت ۲۴

۱-۱۱-۱-ماشين هاي برداشت ذرت ۲۵

۱-۱۲-خصوصيات مورفولوژيكي ذرت ۲۵

۱-۱۲-۱-ريشه ۲۵

۱-۱۲-۲-ساقه ۲۶

۱-۱۲-۳-برگ ۲۶

۱-۱۲-۴-گل آذين ۲۷

۱-۱۳-موارد استفاده از ذرت ۲۸

۱-۱۴-سطح زير كشت ومقدار توليد ۲۸

۱-۱۵- بذرذرت ۲۹

۱-۱۵-۱-مشخصات بذر ذرت ۳۰

۱-۱۶-مراحل پرشدن دانه ذرت ۳۱

۱-۱۷-مرحله دانه هاي تاول مانند ۳۲

۱-۱۸-مرحله شيري شدن دانه ۳۲

۱-۱۹-مرحله خميري شدن دانه ۳۲

۱-۲۰- مرحله دندانه اي شدن دانه ۳۳

۱-۲۱-مرحله رسيدن فيزيولوژيك ۳۳

۱-۲۲-توليد بذر در ارقام آزاد گرده افشان ۳۳

۱-۲۲-۱-توليد بذر پايه ۳۳

۱-۲۲-۲-توليد بذر گواهي شده ۳۳

۱-۲۳-آزمون هاي تعيين كيفيت بذر ۳۴

۱-۲۳- ۱-تجزيه خلوص ژنتيكي ۳۴

۱-۲۴-آزمون سلامت بذر ۳۵

۱-۲۵- آزمون تعيين قدرت ناميه ۳۵

۱-۲۶- آزمون پيري تسريع شده ۳۵

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱-كود زيستي نيتروكسين ۳۷

۲-۲- مقدار ونحوه مصرف ۴۰

۲-۳-عناصرموردنيازگياه ذرت ۴۲

۲-۴-مقدارمصرف كودبيولوژيك نيتروكسين ۴۳

۲-۵-تاثيركودزيستي نيتروكسين بر عملكرد واجزاي عملكرد ۴۳

۲-۵-۱-اثر كود زيستي نيتروكسين بر ارتفاع گياه ۴۴

۲-۵-۲- اثر كود زيستي نيتروكسين  بر شاخص سطح برگ ۴۵

۲-۵-۳- اثر كود زيستي نيتروكسين بر عملكرد دانه ۴۵

۲-۵-۴-اثر كود زيستي نيتروكسين بر وزن خشك كل ۴۶

۲-۵-۵- اثركود زيستي نيتروكسين بر شاخص برداشت ۴۷

۲-۵-۶- اثر كود زيستي نيتروكسين بر وزن هزار دانه ۴۷

۲-۵-۷-اثر كود زيستي نيتروكسين بر درصد پروتئين  ۴۷

۲-۵-۸- اثر كود زيستي نيتروكسين بر تعداد رديف در بلال ۴۸

۲-۶-كود نيتروژن ۴۸

۲-۶-۱-تاثير كود نيتروژن بر صفات فيزيولوژيك ذرت ۴۸

۲-۶-۲-تاثير كود نيتروژن برارتفاع گياه ۴۹

۲-۶-۳-تاثير كود نيتروژن برشاخص سطح برگ ۴۹

۲-۶-۴-تاثير كود نيتروژن برانتقال مجددمواد فتوسنتزي ۵۰

۲-۶-۵-تاثير كود نيتروژنبر عملكرد دانه ۵۰

۲-۶-۶-تاثير كود نيتروژن برشاخص برداشت ۵۱

۲-۶-۷-تاثير كود نيتروژن بر وزن هزار دانه ۵۱

۲-۶-۸-تاثير كود نيتروژن بر درصد پروتئين ۵۲

۲-۶- ۹-تاثير كود نيتروژن بر تعداد دانه در بلال ۵۲

۲-۶- ۱۰-تاثير كود نيتروژن بر تعداد رديف در بلال ۵۲

۲-۶- ۱۱-تاثير كود نيتروژن بر تعداد دانه در رديف ۵۳

۲-۶-۱۲-تاثير كود نيتروژن بر وزن خشك ذرت ۵۳

فصل سوم:مواد وروش ها

۳-۱- محل انجام تحقيق ۵۴

۳-۲- مشخصات جغرافيايي واقليم محل اجراي طرح ۵۴

۳-۳- مشخصات خاك وآب محل آزمايش ۵۴

۳-۴-طرح آزمايش ۵۵

۳-۵-آماده سازي زمين ۵۵

۳-۶- عمليات كاشت ۵۶

۳-۷- عمليات داشت ۵۶

۳-۸- روشهاي اندازه گيري ۵۶

۳-۸-۱- درصد جذب نور در زمان تاسل دهي ۵۶

۳-۸- ۲-شاخص سطح برگ در زمان تاسل دهي ۵۷

۳-۸- ۳-انتقال مجدد مواد فتوسنتزي ۵۷

۳-۸- ۴-روش اندازه گيري درصد پروتئين ۵۸

۳-۸- ۵-عملكرد دانه ۵۸

۳-۸- ۶-وزن هزار دانه ۵۸

۳-۸-۷-وزن خشك كل ۵۸

۳-۸- ۸-شاخص برداشت ۵۸

۳-۸- ۹-محدوديت منبع ۵۸

۳-۸- ۱۰-تعداد بلال در بوته ……..۵۹

۳-۸- ۱۱-تعداد رديف در بلال ……..۵۹

۳-۸-۱۲-ارتفاع گياه ……..۵۹

۳-۸-۱۳-وزن خشك چوب بلال ۵۹

۳-۸- ۱۴-روز تا تاسل دهي ……..۵۹

۳-۸-۱۵-روز تا كاكل دهي ۵۹

۳-۸-۱۶-روز تا رسيدگي فيزيولوژيك ۵۹

فصل چهارم:نتایج وبحث

۴-۱-تعدادروز تا تاسل دهي ۶۰

۴-۲-.تعداد روز تا كاكل دهي ۶۱

۴-۳-.تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيك ۶۲

۴-۴-ارتفاع گياه ۶۴

۴-۵-.درصد جذب نور ۶۵

۴-۶-شاخص سطح برگ ۶۷

۴-۷-انتقال مجدد فتوسنتزي ۶۸

۴-۸-محدوديت منبع ۶۹

۴-۹-.تعداد دانه در رديف ۷۱

۴-۱۰-.تعداد رديف دربلال ۷۲

۴-۱۱-وزن هزار دانه  ۷۴

۴-۱۲-.درصد كچلي ۷۵

۴-۱۳-.عملكرد دانه ۷۷

۴-۱۴-عملكرد وزن خشك كل ۷۸

۴-۱۵-شاخص برداشت ۸۰

۴-۱۶-وزن خشك برگ ۸۱

۴-۱۷درصد پروتئين ۸۲

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

۵-۱-تعداد روز تا تاسل دهي ، كاكل دهي ورسيدگي فيزيولوژيك  ۸۴

۵-۲-ارتفاع گياه ۸۴

۵-۳-درصد جذب نور  ۸۵

۵-۴-شاخص سطح برگ ۸۵

۵-۵-انتقال مجدد فتوسنتزي ۸۵

۵-۶-محدوديت منبع  ۸۶

۵-۷-تعداد دانه در رديف ۸۷

۵-۸-تعداد رديف در بلال وتعداد بلال در بوته ۸۸

۵-۹-وزن هزار دانه ۸۸

۵-۱۰-درصد كچلي بلال ۸۹

۵-۱۱-عملكرد دانه ۸۹

۵-۱۲-عملكرد وزن خشك  ۹۰

۵-۱۳-شاخص برداشت ۹۰

۵-۱۴-وزن حشك برگ ۹۱

۵-۱۵-درصد پروتئین دانه ۹۱

فهرست منابع ۹۲

چکیده انگلیسی ۹۹

 

فهرست جداول                                                                                                            

جدول(۲-۱)ميزان ونوع مصرف نيتروكسين ۴۱

جدول(۳-۱)خصوصيات فيزيکی وشيميائی خاک محل انجام آزمايش ۵۴

جدول(۳-۲) ميزان کود نيتروژن مصرفی ۵۵

جدول (۴-۱) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهای آزمايشي برتعداد روز تا تاسل دهي ۶۰

جدول (۴-۲) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي برتعداد روز تا کاکل دهی ۶۲

جدول (۴-۳) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايش برتعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک ۶۳

جدول (۴-۴) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي برارتفاع گیاه ۶۴

جدول (۴-۵) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بردرصد جذب نور ۶۶

جدول (۴-۶) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي برشاخص سطح برگ ۶۷

جدول (۴-۷) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بر انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ۶۹

جدول (۴-۸) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي برمحدودیت منبع ۷۰

جدول (۴-۹) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بر تعداد دانه در ردیف ۷۲

جدول (۴-۱۰) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بر تعداد ردیف در بلال ۷۳

جدول (۴-۱۱) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بروزن هزار دانه ۷۴

جدول (۴-۱۲) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بردرصد کچلی ۷۶

جدول (۴-۱۳) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بر عملکرد دانه ۷۷

جدول (۴-۱۴) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بروزن خشک کل ۷۹

جدول (۴-۱۵) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بر شاخص برداشت ۸۰

جدول (۴-۱۵) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بروزن خشک برگ ۸۱

جدول (۴-۱۵) نتايج تجزيه واريانس اثرتيمارهاي آزمايشي بر درصد پرونئین ۸۳

 

فهرست شکل ها                                                                                                 

شکل(۴-۱) اثرمتقابل کودازت وکود زيستي برتعداد روز تاسلدهی ۶۱

شکل(۴-۲) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي برتعداد روز کاكلدهی ۶۲

شکل(۴-۳) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي برتعداد روزتارسيدگي فيزيولوژيک ۶۳

شکل (۴-۴) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي برارتفاع گياه ۶۵

شکل (۴-۵) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي بردرصد جذب نور ۶۶

شکل(۴-۶) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي برشاخص سطح برگ ۶۸

شکل(۴-۷) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي برانتقال مجدد فتوسنتزي ۶۹

شکل(۴-۸) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي برمحدوديت منبع ۷۱

شکل(۴-۹) اثرمتقابل کودازت درکودزيستي برتعداد دانه در رديف بلال ۷۲

شکل(۴-۱۰) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي برتعداد رديف دربلال ۷۳

شکل(۴-۱۱) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي بروزن هزار دانه ۷۵

شکل(۴-۱۲) اثرمتقابل کودازت درکود زيستي بردرصد کچلی ۷۶

شکل(۴-۱۳) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي بر عملکرد دانه ۷۸

شکل(۴-۱۴) اثرمتقابل کود ازت وکودزيستي برعملکرد وزن خشک ۷۹

شکل(۴-۱۶) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي بروزن خشک برگ ۸۲

شکل(۴-۱۷) اثرمتقابل کودازت وکودزيستي بردرصد پروتئين دانه ۸۳

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0