اثر دستورالعمل هاي کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

اثر دستورالعمل هاي کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع “ اثر دستورالعمل هاي کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده اثر دستورالعمل هاي کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف:

شرکت کنندگان سود بیشتری از تمرکز بیرونی در برابر تمرکز درونی می برند.هدف اصلی از این مطالعه مقایسه اثر انواع دستورالعمل های تمرکز توجهی بیرونی روی مهارت پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف می باشد.برای این تحقیق ۴۲ شرکت کننده پس از شرکت در پیش تست بصورت تصادفی در سه گروه تقسیم شدند(دستورالعمل های توجه بیرونی نزدیک، دستورالعمل های توجهی بیرونی دور و کنترل).

شرکت کنندگان بعد از شرکت در پیش تست در ۴ بلوک تکلیف پیگردی را تمرین کردند. بعد از ۴۸ ساعت، سپس آنها در یادداری تاخیری تحت شرایط تکلیف مضاعف(دیداری و شنیداری)شرکت کردند. میانگین زمان کل در تکلیف پیگردی به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. گروه تمرکز بیرونی نزدیک دستورالعمل هایی درباره حرکات جویستیک دریافت کردند. گروه تمرکز بیرونی دور دستورالعمل هایی درباره حرکات نقطه قرمز رنگ در بخش های مختلف مسیر حرکت دریافت کردند. گروه کنترل هیچ دستورالعملی دریافت نکردند.

برای مشخص شدن تفاوت در بین بلوک های تمرینی و همچنین بین گروه های توجهی در مرحله اکتساب از تحلیلی واریانس عاملی مرکب و برای مشخص شدن اثر متغیر مستغل بر دو متغیر وابسته در مرحله یادداری از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.

نتایج تفاوت معناداری بین گروه های مختلف توجهی در مراحل مختلف آزمایش نشان دادند. این نتایج با فرضیه های عمل محدود شده و پردازش آشکار همراستا بود که بیان می کردند تمرکز بیرونی تر سودمند تر است.همچنین نتایج تفاوت معناداری بین شرایط مختلف تکلیف مضاعف  نشان داد.این نتایج با مدل حافظه کاری بدلی و تئوری بار شناختی همراستا بود.

واژگان کلیدی: دستورالعمل های توجهی بیرونی، آزمون یادداری، تکلیف پیگردی، شرایط تکلیف مضاعف

 

 اهداف تحقيق:

۱-۴-۱ هدف كلي: هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر دستورالعمل های کانون توجه بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف می باشد.

۱-۴-۲ اهداف اختصاصي:

 1. مقایسه عملکرد تکلیف پیگردی در مرحله اکتساب بر اساس شرایط توجهی بیرونی نزدیک، بیرونی دور و کنترل
 2. مقایسه عملکرد تکلیف پیگردی در مرحله یادداری تحت شرایط تکلیف مضاعف بر اساس نوع شرایط توجهی بیرونی نزدیک، بیرونی دور و کنترل

 فرضيه­ هاي تحقيق:

 1. بین سه شرایط جلب توجه بیرونی نزدیک، بیرونی دور و کنترل بر عملکرد تکلیف پیگردی در مرحله اکتساب اختلاف معنی دار وجود دارد.
 2. بین عملکرد تکلیف پیگردی در مرحله یادداری تحت شرایط تکلیف مضاعف بر اساس نوع شرایط توجهی بیرونی نزدیک، بیرونی دور و کنترل اختلاف معنی دار وجود دارد.

 

۱-۶ پيش فرضهاي تحقيق:

 1. شرکت کنندگان به طور کامل توانایی درک دستورالعمل های توجهی ارائه شده را داشته و آنها را به درستی به کار می برند.
 2. شرکت کنندگان همه گروه ها در مراحل اکتساب و یادداری آزمون آمادگی لازم از لحاظ جسمی و ذهنی را دارا می باشند.
 3. شرکت کنندگان حداکثر تلاش خود را برای انجام آزمون در مراحل مختلف بکار می برند.
 1. مدت زمان ۴۸ ساعت فاصله یادداری برای رفع اثرات تمرینی کافی می باشد.

 

 محدوده تحقيق:

      ۱-۷-۱ قلمرو تحقیق:

 1. آزمون در ساعات مشخصي از روز انجام گرفت .
 2. شرکت کنندگان از بین دانشجویان پسر واحد تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲ انتخاب شدند.
 3. شرکت کنندگان دانشجویان با دامنه سنی بین ۱۹-۲۵ سال می باشند.

۱-۷-۲ محدوديت­هاي غير قابل کنترل:

 1. وجود تفاوت های فردی از لحاظ عواملی مانند انگیختگی، اضطراب و غیره بین شرکت کنندگان که می تواند در عملکرد تاثیر گذار باشد.
 2. عدم آگاهی از کافی بودن تعداد کوشش های آزمایشی برای همه شرکت کنندگان در جهت آشنایی با تکلیف و کفایت کردن به نتایج پایلوت گرفته شده.
 3. توجه ناخواسته شرکت کنندگان به علائمي که مدنظر محقق نبود.

 

فهرست اثر دستورالعمل هاي کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف

 • عنوان.صفحه
 • فصل اول: طرح تحقیق – اثر دستورالعمل هاي کانون
 • ۱-۱       مقدمه ۲
 • ۱-۲       بیان مسئله ۵
 • ۱-۳       اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
 • ۱-۴       اهداف تحقیق. ۹
 • ۱-۴-۱ هدف کلی. ۹
 • ۱-۴-۲ اهداف اختصاصی. ۹
 • ۱-۵       فرضیه های تحقیق ۹
 • ۱-۶       پیش فرض های تحقیق. ۹
 • ۱-۷       محدوده تحقیق. ۱۰
 • ۱-۷-۱ قلمرو تحقیق ۱۰
 • ۱-۷-۲ محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۰
 • ۱-۸       تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. ۱۰
 • ۱-۸-۱ تعریف نظری واژه های تحقیق ۱۰
 • ۱-۸-۲ تعریف عملیاتی وازه های تحقیق. ۱۱
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقاتی – اثر دستورالعمل هاي کانون
 • ۲-۱ مقدمه. ۱۳
 • ۲-۲ مفاهیم نظری تحقیق (بخش اول). ۱۳
 • ۲-۲-۱ یادگیری حرکتی. ۱۳
 • ۲-۲-۲ تمایز یادگیری و اجرا ۱۴
 • ۲-۲-۳ سنجش یادگیری ۱۴
 • ۲-۲-۴ طبقه بندی مهارت ها. ۱۵
 • ۲-۲-۵ آموزش ۱۶
 • ۲-۲-۵-۱ معرفی. ۱۶
 • ۲-۲-۵-۲ نمایش مهارت. ۱۷
 • ۲-۲-۵-۳ آموزش های کلامی. ۱۷
 • ۲-۲-۶ دستورالعمل های آموزشی و توجه. ۱۸
 • ۲-۲-۷ توجه. ۱۸
 • ۲-۲-۷-۱ ویژگی های توجه. ۱۹
 • ۲-۲-۷-۲ ظرفیت ۱۹
 • ۲-۲-۷-۳ ظرفیت و سطح اجرا. ۲۰
 • ۲-۲-۸ تئوری های توجه. ۲۰
 • ۲-۲-۸-۱ از دیدگاه زمان محدود. ۲۰
 • ۲-۲-۸-۲ از دیدگاه دسترسی به منابع محدود ۲۳
 • ۲-۲-۸-۲-۱ نظریه منابع مرکزی ۲۳
 • ۲-۲-۸-۲-۲ نظریه چند منبعی ۲۵
 • ۲-۲-۸-۳ ديدگاه انتخاب عمل مربوط به توجه ۲۷
 • ۲-۲-۸-۴ تئوری ها و نظریه های جدید ۲۷
 • ۲-۲-۸-۴-۱ مدل حافظه کاری بدلی ۲۸
 • ۲-۲-۸-۴-۲ تئوری بار شناختی. ۲۹
 • ۲-۲-۸-۴-۳ تئوری شناختی یادگیری چند رسانه ای ۳۰
 • ۲-۳ پیشینه تحقیق(بخش اول) ۳۳
 • ۲-۳-۱ پیشینه مربوط به حافظه کاری. ۳۳
 • ۲-۳-۲ پیشینه مربوط به تئوری بار شناختی و یادگیری چندرسانه ای. ۳۸
 • ۲-۴ مفاهیم نظری تحقیق (بخش دوم) ۴۰
 • ۲-۴-۱ توجه انتخابی. ۴۰
 • ۲-۴-۲ کانونی کردن توجه ۴۱
 • ۲-۴-۳ جهت دهی برتر توجه. ۴۲
 • ۲-۵ پیشینه تحقیق(بخش دوم). ۴۶
 • ۲-۵-۱ اولین شواهد تجربی ۴۶
 • ۲-۵-۲ فرضیات موجود در باب اتخاذ تمرکز توجهی. ۵۰
 • الف- فرضیه عمل محدود شده ۴۹
 • ب- نظریه ایده حرکتی جیمز. ۴۹
 • پ- فرضیه کدگذاری مشترک و فرضیه اثر-عمل پرینز ۵۰
 • ت- فرضیه اختلال در خودکاری. ۵۰
 • ث- فرضیه پردازش آشکار ۵۱
 • ۲-۵-۳ بحث فاصله ۵۴
 • ۲-۵-۴سطح خبرگی و پیچیدگی تکلیف ۵۷
 • ۲-۵-۵جنبه های دیگر. ۶۵
 • ۲-۶ جمع بندی ۶۷
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • ۳-۱ مقدمه. ۶۹
 • ۳-۲ روش تحقیق. ۶۹
 • ۳-۳ جامعه آماری ۶۹
 • ۳-۴ نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۶۹
 • ۳-۵ ابزار تحقیق. ۷۰
 • ۳-۶ تکلیف ۷۰
 • ۳-۶-۱ تکلیف پیگردی ۷۰
 • ۳-۶-۲ تکلیف ثانویه ۷۱
 • ۳-۷ شیوه اجرای تحقیق. ۷۲
 • ۳-۸ متغیر های تحقیق ۷۳
 • ۳-۸-۱ متغیر مستقل. ۷۳
 • ۳-۸-۲ متغیر وابسته ۷۳
 • ۳-۹ روش تجزیه و تحلیل آماری ۷۴
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها – اثر دستورالعمل هاي کانون
 • ۴-۱ مقدمه ۷۵
 • ۴-۲ آمار توصیفی. ۷۶
 • ۴-۲-۱ ویژگی های جمعیت شناختی. ۷۶
 • ۴-۲-۱ بررسی توصیفی داده ها. ۷۷
 • ۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیرها. ۷۸
 • ۴-۴ آمار استنباطی (آزمون فرضیه های تحقیق). ۷۸
 • ۴-۴-۱ فرضیه اول ۷۸
 • ۴-۴-۲ فرضیه دوم. ۷۹
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری – اثر دستورالعمل هاي کانون
 • ۵-۱ مقدمه. ۸۳
 • ۵-۲ خلاصه تحقیق. ۸۳
 • ۵-۳ بحث و بررسی ۸۴
 • ۵-۴ نتیجه گیری کلی. ۹۷
 • ۵-۵ پیشنهادات. ۹۷
 • ۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی برخواسته از تحقیق ۹۷
 • ۵-۵-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۹۸
 • منابع. ۹۹
 • پیوست ها ۱۰۵
 • فهرست جداول، شکل ها و نمودار ها
 • شکل(۱) مراحل پردازش اطلاعات ۲۱
 • شکل(۲) مکان وجود تنگراه در مدل های مختلف توجه. ۲۲
 • شکل(۳) مدل منابع مرکزی کانمن. ۲۵
 • شکل(۴) مدل پیشنهادی ویکنز. ۲۶
 • شکل(۵) مسیر کانال های دوگانه. ۳۱
 • شکل(۶) الگو سبک توجه ای ارائه شده توسط نیدفر ۴۱
 • شکل(۷) تصویر تکالیف پیگردی و ثانویه ۷۲
 • جدول(۱) متغیر های جامعه شناسی ۷۶
 • جدول(۲) میانگین و انحراف معیار مقادیر تکلیف پیگردی. ۷۷
 • جدول(۳) نتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب ۷۸
 • جدول(۴) نتایج آزمون تعقیبی توکی در مورد مقایسه گروه ها تحت شرایط دیداری.  ۸۱
 • جدول(۵) نتایج آزمون تعقیبی توکی در مورد مقایسه گروه ها تحت شرایط شنیداری ۸۱
 • نمودار(۱) میانگین مقادیر تکلیف پیگردی   ۷۷

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0