free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر برخی فعالیت های فیزیولوژیکی : پایان نامه ارشد زیست شناسی تکوین

اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر برخی فعالیت های فیزیولوژیکی : پایان نامه ارشد زیست شناسی تکوین

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر برخی فعالیت های فیزیولوژیکی جدا کشت های گیاه اطلسی Petunia hybrida L. در شرایط کشت بافت در گرایش زیست شناسی تکوین  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر برخی فعالیت های فیزیولوژیکی :

در این تحقیق اثر غلظت های مختلف کادمیوم و کلرید کبالت بر روی گیاه اطلسی بررسی شد .گیاه اطلسی (Petunia hybrida L.  ) ، عضوی از خانواده ی Solanaceae  محسوب می شود که بومی آمریکای جنوبی بوده و به عنوان یک محصول پرورشی گل زینتی و صادراتی با ارزش شناخته می شود .

ابتدا گیاهان اطلسی در محیط های کشت آگار (محیط کشت MS) کشت داده شدند و بعد جدا کشت های ساقه ای اطلسی به محیط های حاوی غلظت های مختلف کلرید کادمیوم ( mmol/L 049/0 ، ۰۲۱/۰ ، ۰۱/۰ ، ۰) و کلرید کبالت mmol/L) 38/0 ، ۱۹/۰ ، ۱۲/۰ ، ۰۹۶/۰ ، ۰ )  منتقل شده و بعد از ۳۵ روز تاثیرهای این عناصر ، از نظر مرفولوژی و فیزیولوژی بررسی شد .

در مورد کادمیوم ، مشاهده شد که با افزایش غلظت های  CdCl2، مقدار کلروفیل کاهش چشمگیری را نشان داد . هم چنین با افزایش غلظت CdCl2 شاهد افزایش مقدار پرولین ، پروتئین و قندهای محلول و نامحلول بودیم . با افزایش غلظت این فلز ، آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز هم فزایش یافتند .  هم چنین غلظت های بالای کادمیوم ( مخصوصا ۰۲۱/۰ و ۰۴۹/۰ میلی مول بر لیتر ) باعث بی رنگی برگ هاو کاهش وزن تر و خشک و اندازه سطح برگ شد . گیاهانی که در معرض غلظت های بالای CdCl2 بودند ، رشد بسیار کمتری داشتند نسبت به گیاهان فاقد CdCl2 . ( گیاه های اطلسی در محیط های فاقد CdCl2  ، حدود ۳/۹ سانتی متر رشد کرده بودند ، در حالی که اطلسی های حاضر در  mmol/L049/0  کادمیوم ، رشدی در حدود ۳/۱ سانتی متر را نشان دادند ).

کبالت در غلظت های پایین (۰۹۶/۰میلی مول بر لیتر) باعث افزایش کلروفیل شده ولی در غلظت های بالاتر ( ۳۸/۰ میلی مول بر لیتر ) ، شاهد کاهش کلروفیل بودیم . با افزایش غلظت های کبالت ، آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز افزایش یافتند و مقدار پرولین ابتدا کاهش و بعد افزایش چشمگیری را نشان داد ( مقدار پرولین در غلظت ۰۹۶/۰ میلی مول بر لیتر کاهش یافت ولی بعد از آن شاهد افزایش پرولین بودیم ) . علاوه بر این موارد ، افزایش غلظت های CoCl2 ، باعث کاهش مقدار پروتئین و قندهای نا محلول شده ولی مقدار قندهای محلول افزایش یافت . هم چنین با افزایش غلظت کبالت شاهد کاهش رشد و کاهش تعداد شاخه ها بودیم ، به طوری که نمونه های فاقد CoCl2 ، تعداد شاخه های بیشتری را نشان می دادند و سطح برگ هم نسبت به افزایش کبالت رشد منفی را نشان می داد . علاوه بر این موارد با افزایش غلظت CoCl2  شاهد کاهش وزن تر و خشک اطلسی بودیم.

کلید واژه : CdCl2 ، CoCl2 ، اطلسی ، کشت بافت

 

اهداف پژوهش

اطلسي تنوع ارقام بيشماري داشته و هر ساله انواع جديدتري به بازار مي‌آيد كه دوست‌داران ويژه خود را دارند. يكي از جنبه‌هايي كه مي‌تواند به افزودن آگاهي پژوهشگران كمك كند شرايط رشد اين گياه مي‌باشد. فلزهاي سنگين نظير كادميوم و كبالت مي‌توانند بر روي رشد اين گياه تاثيرگذار باشند. بنابراين هدف از اين پژوهش دو جنبه داشت:

الف: جنبه علمي: انجام يكسري آزمايش‌ها در مورد اثر فلزهاي كادميوم و كبالت بر روي رشد گياه و بررسي پاسخ‌هاي فيزيولوژيكي گياه در شرايط كاهش يا افزايش اين دو فلز.

ب: جنبه كاربردي: دستيابي به تعداد زيادي پايه‌هاي گياهي مشابه از طريق فنون كشت بافت، جهت انتقال به گلخانه و القاء گل‌زايي در شرايط گلخانه‌اي و ارائه به موسسات پرورش گل‌هاي زينتي، همچنين توليد گياهان زينتي با ويژگي‌هاي ظاهري مطلوب‌تر و بازار پسندتر.

 

فهرست مطالب تحقیق اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ اهداف پژوهش    ۳

۱-۳ مشخصات گياهشناسي اطلسي  ۳

۱-۴ شرايط كاشت اطلسي  ۵

۱-۵ فلزهای سنگین  ۵

۱-۵-۱ کادمیوم ۵

۱-۵-۱-۱ اثرات کادمیوم بر روی سلامتی  ۶

۱-۵-۱-۲ اثرات زیست محیطی کادمیوم ۷

۱-۵-۲ کبالت   ۸

۱-۵-۲-۱ اثرات کبالت بر سلامتي انسان  ۹

۱-۵-۲-۲ تاثيرات زيست محيطي کبالت   ……..۱۱

۱-۶ کشت بافت   ۱۲

۱-۷ ریزازدیادی  ۱۳

۱-۸ کاربرد‌های تجاری ریزازدیادی  ۱۴

۱-۹ کشت بافت و مهندسی ژنتیک گیاهی  ۱۵

 

فصل دوم: مروری بر منابع

 

۲-۱- فلزهای سنگین  ۱۷

۲-۱-۱ تأثیر فلزهای سنگین بر روی گیاهان  ۱۷

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

 

۳-۱- تهیه ی محلول های ذخیره و محیط کشت   ۳۵

۳-۱-۱- محلول های مادری نمک های پرمصرف با غلظت ۱۰ برابر (۱۰×) ۳۵

۳-۱-۲- محلول های مادری نمک های کم مصرف با غلظت ۱۰۰۰ برابر (۱۰۰۰×) ۳۶

۳-۱-۳- محلول مادری Error! Objects cannot be created from editing field codes.و Error! Objects cannot be created from editing field codes. با غلظت ۱۰ برابر (۱۰×) ۳۷

۳-۱-۴- محلول مادری Error! Objects cannot be created from editing field codes.با غلظت ۱۰۰۰ برابر (۱۰۰۰×) ۳۷

۳-۱-۵- محلول مادری ویتامین ها و گلایسین ۱۰۰ برابر (۱۰۰×): ۳۸

۳-۱-۶ محلول مادری هورمون ها ۳۸

۳-۱-۶-۱ اکسین‌ها ۳۸

۳-۱-۶-۲ سیتوکینین‌ها ۳۸

۳-۱-۷- تهیه CdCl2برای تیمار ۳۹

۳-۱-۸ تهیه یک لیتر محیط کشت پایه MS از محلول های مادری  ۳۹

۳-۱-۹ عامل ژله ای …………………………………….۴۰

۳-۲ روش تهیه گیاه پایه استریل  ۴۰

۳-۲-۱مراحل سترون سازی  ۴۰

۳-۲-۱-۱ سترون سازی بذرها ۴۰

۳-۲-۱-۲- سترون سازی محیط وسایل کار ۴۰

۳-۳ تولید گیاهان سترون جهت تیمارهای مختلف   ۴۱

۳-۴ کشت گیاه در محیط های تیماری  ۴۱

۳-۵ آنالیز رشد  ۴۲

۳-۶ سنجش رنگيزه هاي فتوسنتزي (۱۹۵۷ Arnon,): 44

۳-۷ سنجش كربوهيدراتها (۱۹۷۸ Kochert,): 45

۳-۷-۱ اندازه گيري قندهاي محلول  ۴۵

۳-۷-۲ اندازه گيري قندهاي نامحلول (نشاسته) ۴۶

۳-۸ سنجش پرولین ( Bates  et al , 1973) 47

۳-۹ سنجش فعاليتهاي آنزيمي  ۴۸

۳-۹-۱ سنجش آنزيم پراكسيداز (۱۹۸۹ Koroi, ) 48

۳-۹-۲ سنجش آنزيم كاتالاز (۱۹۵۵ Chance, ) 49

۳-۱۰ سنجش  پروتئين ها  ,  ۱۹۵۱).Lowry et al) 49

 

 

فصل چهارم:  نتايج

 ۴-۱ اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر رشد جدا کشت‌های دو گره‌ای  ۵۳

۴-۲- اثر غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر رشد جدا کشت‌های دو گره‌ای…………………………………….۵۴

۴-۳ نتایج مربوط به اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر گیاه اطلسی (Petunia hybrida) پس از انتقال به محیط پایه MS  ۵۶

۴-۳-۱ تغییرات شاخص‌های رشد در گیاه ۳۵ روزه تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم و کلرید کبالت   ۵۶

۴-۳-۱-۱ تغییرات وزن تر اندام هوایی  ۵۶

۴-۳-۱-۲ تغییرات طول ساقه ۵۷

۴-۳-۱-۳ تغییرات وزن خشک اندام هوایی  ۵۹

۴-۳-۱-۴ تغییرات سطح برگ‌ها…………….۶۱

۴-۳-۱-۵ تغییرات تعداد برگ    ۶۴

۴-۳-۱-۶ تغییرات فاصله میانگرهی  ۶۶

۴-۳-۱-۷ تغییرات وزن تر کل برگ‌ها ۶۶

۴-۳-۱-۸ تغییرات وزن خشک کل برگ‌ها ۶۷

۴-۳-۱-۹ سرعت رشد گیاه (C.G.R): 67

۴-۳-۱-۱۰ وزن مخصوص برگ (SLW): 68

۴-۳-۱-۱۱ سرعت رشد نسبی (RGR): 68

۴-۳-۱-۱۲ میزان جذب خالص (N.A.R) 69

۴-۳-۱-۱۳ نسبت سطح برگی (L.A.R)……………….71

۴-۳-۱-۱۴ تغیرات میانگین نسبت سطح ویژه برگی (S.L.A) 73

۴-۴-۲ تغیرات بیوشیمیایی  ۷۵

۴-۴-۲-۱ تغییرات مقدار کلروفیل ها: ۷۵

۴-۴-۲-۲ تغییرات فعالیت آنزیم ها: ۸۰

۴-۴-۲-۲-۱ تغییرات مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز در اندام هوایی: ۸۰

۴-۴-۲-۲-۲ تغییرات مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام هوایی: ۸۲

۴-۴-۲-۳ تغییرات مقدار قندهای محلول و نامحلول کل اندام هوایی: ۸۴

۴-۴-۲-۴ تغییرات میزان پروتئین های کل اندام هوایی: ۸۷

۴-۴-۲-۵ تغییرات مقدار پرولین اندام هوایی: ۸۹

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 ۵-۱ نتیجه گیری و پیشنهادات………   ۹۲

۵-۲ اثر غلظت‌هاي مختلف كلريد كادميوم و كلريد كبالت بر روي رشد گياه ۹۲

۵-۳  اثر غلظت‌هاي مختلف كلريد كبالت و كلريد كادميوم بر ميزان كلروفيل‌ها ۹۵

۵-۴  اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان پروتئن‌های کل گیاه ۹۸

۵-۵ اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان پرولین در گیاه اطلسی  ۹۸

۵-۶ اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز…. ۱۰۰

۵-۷ اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان قند محلول و نامحلول در گیاه اطلسی……. ۱۰۱

۵-۸ نتیجه‌گیری کلی……………………………۱۰۲

۵-۹ پیشنهادات…………………۱۰۴

منابع  …۱۰۵

منابع فارسی  ۱۰۶

منابع لاتین  ۱۰۸

پیوست ها…………….۱۱۵

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱ نحوه تهیه و شرایط نگهداری نمک های پرمصرف محیط کشت پایه…………………………۳۶

جدول ۳-۲ نحوه تهیه و شرایط نگهداری نمک های کم مصرف محیط کشت پایه MS ………………36

جدول ۳-۳ نحوه تهیه و شرایط نگهداریو  محیط کشت پایهMS…………….37

جدول ۳-۴ نحوه تهیه و شرایط نگهداری  محیط کشت پایه MS ……………………….37

جدول ۳-۵ نحوه تهیه و شرایط نگهداری ویتامین های محیط کشت پایه MS……………………………..38

جدول ۳-۶ نحوه تهیه و شرایط نگهداری هورمون های مورد استفاده در  محیط کشت پایه MS …..39

جدول ۳-۷ جذب­هاي خوانده شده براي تهيه منحني استاندارد قندهاي محلول و نامحلول…………………۴۶

جدول ۳-۸جذب­هاي خوانده شده براي تهيه منحني استاندارد پرولين………………………………………….۴۸

جدول ۳-۹ جذب­های خوانده شده برای تهیه منحنی استاندارد پروتئین……………………………………….۵۱

 

فهرست نمودار ها

نمودار ۳-۱ منحني استاندارد قندهاي محلول و نامحلول……………………………………………………………۴۶

نمودار ۳-۲ منحني استاندارد پرولين ……………………………………………………………………………………۴۸

نمودار ۳-۳ منحنی استاندارد پروتئين…………………………………………………………………………………..۵۱

نمودار(۴-۱)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میانگین وزن‌تر اندام هوایی در اطلس……۵۶

نمودار(۴-۲)  اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکادمیوم بر میانگین وزن‌تر اندام هوایی در اطلسی …….۵۲

نمودار(۴-۳)  اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکبالت بر میانگین طول ساقه در اطلسی ……………….۵۸

نمودار(۴-۴)  اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکادمیوم بر میانگین طول ساقه در اطلسی ……………..۵۸

نمودار(۴-۵)  اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکادمیوم بر میانگین وزن خشک اندام هوایی در اطلسی

نمودار(۴-۶)  اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکبالت بر میانگین وزن خشک اندام هوایی در اطلسی….۶۰

نمودار(۴-۷)  اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکادمیوم بر میانگین سطح برگ ها در اطلسی……………..۶۲

نمودار(۴-۸)  اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکبالت بر میانگین سطح برگ ها در اطلسی……………….۶۲

نمودار(۴-۹)  اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکبالت بر تعداد  برگ ها در اطلسی………………………….۶۵

نمودار(۴-۱۰)  اثرات غلظت‌های مختلف کلریدکادمیوم بر تعداد  برگ ها در اطلسی……………………..۶۵

نمودار (۴–۱۱)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان جذب خالص در اطلسی ……………۷۰

نمودار (۴–۱۲)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان جذب خالص در اطلسی ……………..۷۰

نمودار (۴–۱۳)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر نسبت سطح برگی در اطلسی ……………..۷۲

نمودار (۴–۱۴)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر نسبت سطح برگی در اطلسی ………………..۷۲

نمودار (۴–۱۵)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میانگین نسبت سطح ویژه برگی در اطلسی……………۷۴

نمودار (۴–۱۶)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میانگین نسبت سطح ویژه برگی در اطلسی………………۷۴

نمودار (۴–۱۷)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان کلروفیل a در اطلسی ……………….۷۶

نمودار (۴–۱۸)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان کلروفیل a در اطلسی ……………..۷۷

نمودار (۴–۱۹)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان کلروفیل b در اطلسی ……………….۷۷

نمودار (۴–۲۰)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان کلروفیل b در اطلسی …………….۷۸

نمودار (۴–۲۱)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان کلروفیل (a+b) در اطلسی ……….۷۸

نمودار (۴–۲۲)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان کلروفیل (a+b) در اطلسی ………۷۹

نمودار (۴–۲۳)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در اطلسی ….۸۱

نمودار (۴–۲۴)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در اطلسی ..۸۱

نمودار (۴–۲۵)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در اطلسی..۸۳

نمودار (۴–۲۶)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در اطلسی……………۸۳

نمودار (۴–۲۷)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان قند محلول در اطلسی ………………..۸۵

نمودار (۴–۲۸)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان قند محلول در اطلسی ……………..۸۵

نمودار (۴–۲۹)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان قند نا محلول در اطلسی …………….۸۶

نمودار (۴–۳۰)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان قند نا محلول در اطلسی …………..۸۶

نمودار (۴–۳۱)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان پروتئین کل در اطلسی ……………..۸۸

نمودار (۴–۳۲)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان پروتئین کل در اطلسی ………..۸۸

نمودار (۴–۳۳)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر میزان پرولین در اطلسی ………………..۹۰

نمودار (۴–۳۴)  اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر میزان پرولین در اطلسی ………………۹۰

 

فهرست پیوست ها

  (جدول ۱): نتایج تجزیه واریانس وزن خشک برگ ها تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت……….۱۱۶

(جدول ۲): نتایج تجزیه واریانس وزن خشک برگ ها تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم………۱۱۶

(جدول ۳): نتایج تجزیه واریانس وزن خشک اندام هوایی تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت…….۱۱۶

(جدول ۴): نتایج تجزیه واریانس وزن خشک اندام هوایی تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم…..۱۱۷

(جدول ۵): نتایج تجزیه واریانس وزن تر برگها تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت………………….۱۱۷

(جدول ۶): نتایج تجزیه واریانس وزن تر برگها تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم………………..۱۱۷

(جدول ۷): نتایج تجزیه واریانس وزن تر اندام هوایی تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت…………..۱۱۸

(جدول ۸): نتایج تجزیه واریانس وزن تر اندام هوایی تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم…………۱۱۸

(جدول ۹): نتایج تجزیه واریانس کلروفیل b تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت………………………۱۱۸

(جدول ۱۰): نتایج تجزیه واریانس کلروفیل b تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم………………….۱۱۹

(جدول ۱۱): نتایج تجزیه واریانس کلروفیل a تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت……………………۱۱۹

(جدول ۱۲): نتایج تجزیه واریانس کلروفیل a تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم ………………..۱۱۹

(جدول ۱۳): نتایج تجزیه واریانس کلروفیل (a+b) تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت……………۱۲۰

(جدول ۱۴): نتایج تجزیه واریانس کلروفیل (a+b) تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم………….۱۲۰

(جدول ۱۵): نتایج تجزیه واریانس میزان فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت ………..۱۲۰

(جدول ۱۶): نتایج تجزیه واریانس میزان فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم…………..۱۲۱

(جدول ۱۷): نتایج تجزیه واریانس مقدار قند نامحلول تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت ………….۱۲۱

(جدول ۱۸): نتایج تجزیه واریانس مقدار قند نامحلول تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم…………۱۲۱

(جدول ۱۹): نتایج تجزیه واریانس مقدار قند محلول تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت…………….۱۲۲

(جدول ۲۰): نتایج تجزیه واریانس مقدار قند محلول تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم ………….۱۲۲

(جدول ۲۱): نتایج تجزیه واریانس فاصله میانگرهی تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت …………….۱۲۲

(جدول ۲۲): نتایج تجزیه واریانس فاصله میانگرهی تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم ………….۱۲۳

(جدول ۲۳): نتایج تجزیه واریانس طول ساقه تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت …………………….۱۲۳

(جدول ۲۴): نتایج تجزیه واریانس طول ساقه تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم …………………..۱۲۳

(جدول ۲۵): نتایج تجزیه واریانس سطح برگ تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت…………………….۱۲۴

(جدول ۲۶): نتایج تجزیه واریانس سطح برگ تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم …………………۱۲۴

(جدول ۲۷): نتایج تجزیه واریانس تعداد برگ تحت تیمارهای مختلف کلریدکبالت…………………….۱۲۴

(جدول ۲۸): نتایج تجزیه واریانس تعداد برگ تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم …………………۱۲۵

(جدول ۲۹): نتایج تجزیه واریانس مقدار پرولین تحت تیمارهای مختلف کلریدکبالت………………….۱۲۵

(جدول ۳۰): نتایج تجزیه واریانس مقدار پرولین تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم ………………۱۲۵

(جدول ۳۱): نتایج تجزیه واریانس مقدار پروتئین تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت ……………….۱۲۶

(جدول ۳۲): نتایج تجزیه واریانس مقدار پروتئین تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم………………۱۲۶

(جدول ۳۳): نتایج تجزیه واریانس میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت………..۱۲۶

(جدول ۳۴): نتایج تجزیه واریانس میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم………….۱۲۷

(جدول ۳۵): نتایج تجزیه واریانس وزن مخصوص برگ (SLW) تحت تیمارهای مختلف کلریدکبالت…………..۱۲۷

(جدول ۳۶): نتایج تجزیه واریانس وزن مخصوص برگ (SLW) تحت تیمارهای مختلف کلریدکادمیوم ……۱۲۷

(جدول ۳۷): نتایج تجزیه واریانس سطح ویژه برگی (SLA) تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت.۱۲۸

(جدول ۳۸): نتایج تجزیه واریانس سطح ویژه برگی (SLA) تحت تیمارهای مختلف  کلریدکادمیوم……………..۱۲۸

(جدول ۳۹): نتایج تجزیه واریانس سرعت رشد نسبی (RGR) تحت تیمارهای مختلف  کلریدکبالت……………۱۲۸

(جدول ۴۰): نتایج تجزیه واریانس سرعت رشد نسبی (RGR) تحت تیمارهای مختلف کلریدکادمیوم……………۱۲۹

(جدول ۴۱): نتایج تجزیه واریانس میزان جذب خالص (NAR) تحت تیمارهای مختلف کلرید کبالت………….۱۲۹

(جدول۴۲):نتایج تجزیه واریانس میزان جذب خالص (NAR) تحت تیمارهای مختلف کلریدکادمیوم……………..۱۲۹

(جدول ۴۳): نتایج تجزیه واریانس نسبت سطح برگی (LAR) تحت تیمارهای مختلف کلریدکبالت………………..۱۳۰

(جدول ۴۴): نتایج تجزیه واریانس نسبت سطح برگی (LAR) تحت تیمارهای مختلف کلریدکادمیوم…………..۱۳۰

(جدول۴۵): نتایج تجزیه واریانس سرعت رشد جوامع گیاهی (CGR)تحت تیمارهای مختلف  کلرید……………۱۳۰

(جدول ۴۶): نتایج تجزیه واریانس سرعت رشد جوامع گیاهی (CGR) تحت تیمارهای مختلف  کلریدکادمیوم…………….۱۳۱

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0