بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی :دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی :دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق  در ۱۰۹ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی :

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی انجام گرفته است. بدین منظور نمونه ای به تعداد ۲۰۰نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر پاسخ دادند. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود . تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی و ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. . تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که کیفیت زندگی کاری و فرهنگ سازمانی به طور معنی داری قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد و کیفیت زندگی کاری پیش بین قوی تری نسبت به فرهنگ سازمانی برای تعهد سازمانی می باشد. یافته ها با توجه به تحقیقات پیشی ن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

اهداف تحقيق

هدف كلي

ـ تبيین ارتباط بين مولفه هاي كيفيت زندگي كاري و فرهنگ سازماني با تعهد سازماني.

اهداف جزيي

ـ پيش بيني  تعهد سازماني تحت مولفه هاي كيفيت زندگي كاري

ـ پيش بيني  تعهد سازماني تحت مولفه هاي فرهنگ سازماني

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه های اصلي :

۱-كيفيت زندگي كاري قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد.

۲-فرهنگ سازمانی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد.

فرضيه فرعی:

– مولفه هاي كيفيت زندگي كاري و فرهنگ سازماني پيش بيني كننده معني دار تعهد سازماني می باشد.

فهرست مطالب :

 • چکیده……..۱
 • فصل اول:کلیات
 • ۱-۱مقدمه………….۳
 • ۱-۲ بیان مساله…………………. ۶
 • ۱- ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۱۰
 • ۱-۴ اهداف تحقیق     ۱۱
 • ۱-۵ فرضیه های تحقیق.  ۱۱
 • ۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها. ۱۲
 • فصل دوم:  پیشینه تحقیق
 • مقدمه …………۱۵
 • ۲-۱تعهد سازمانی.  ۱۵
 • ۲-۱-۱ ابعاد تعهد سازمانی.  ۲۰
 • ۲-۱-۲ انواع تعهد سازمانی.  ۲۳
 • ۲-۱-۳ عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه های مختلف.   ۲۶
 • ۲-۱-۴ دیدگاه ریچرز در مورد کانونهای تعهد سازمانی  ۲۹
 • ۲-۱-۵٫ دیدگاه بکر و بیلینگس در مورد کانون های تعهد سازمانی  ۲۹
 • ۲-۲ کیفیت زندگی کاری………………………………… ۳۰
 • ۲-۲-۱ ماهیت برنامه های کیفیت زندگی کاری  ۳۳
 • ۲-۲-۲ نظریه های مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری.  ۳۷
 • ۲-۲-۳ اهداف کیفیت زندگی کاری.  ۴۱
 • ۲-۳-فرهنگ سازمانی     ۴۲
 • ۲-۳-۱ ویژگی فرهنگ سازمانی  ۴۸
 • ۲-۳-۲٫ انواع فرهنگ سازمانی  ۵۲
 • ۲-۳-۳ سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه های مختلف   ۵۴
 • ۲-۴ پیشینه تحقیق………..  ۵۷
 • ۲-۵ جمع بندی …………….  ۶۰
 • فصل سوم : روش  تحقیق
 • مقدمه……………… . ۶۳
 • ۳-۱روش تحقیق.  ۶۳
 • ۳-۲جامعه آماری……………..  ۶۳
 • ۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گيري.  ۶۳
 • ۳-۴متغیرهای جمعیت شناختی………………………  ۶۴
 • ۳-۵ابزار جمع آوری اطلاعات……………………….. ۶۵
 • ۳-۶روش های تجزیه وتحلیل داده ها………….۶۹
 • فصل چهارم : نتایج
 • مقدمه………………………….. ۷۱
 • ۴-۱ داده های توصیفی   ۷۱
 • ۴-۱-۱ متغیر های مورد مطالعه…….۷۱
 • ۴-۲ یافته های استنباطی   ۷۴
 • ۴-۲- ۱فرضیه های اصلی پژوهش ۷۴
 • ۴-۲- ۲فرضیه های جزئی   ۷۵
 • فصل پنجم: بحث ،  نتیجه گیری و پیشنهادات
 • جمع بندی یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق.  ۷۸
 • ۵-۱ فرضیه های اصلی………………………  ۷۸
 • ۵-۲ فرضیه جزئی……………………  ۸۰
 • ۵-۳ محدودیت های پژوهش       ۸۱
 • ۵-۴ پیشنهادات پژوهشی………….  ۸۱
 • ۵-۵ پیشنهادات کاربردی………  ۸۲
 • پیوست ها……………………………………………….. ۸۳
 • منابع……………………………………………….. ۸۸
 • چکیده انگلیسی……………………………………………….. ۹۶

 

فهرست جدول ها

 • جدول ۳-۱: ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک جنسیت……………۶۳
 • جدول ۳-۲ : ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک وضعیت تاهل……………..۶۳
 • جدول ۳-۳ : ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سابقه………….۶۳
 • جدول ۳-۴: ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سطح تحصیلات ………….۶۴
 • جدول ۳-۵ : ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سن…………..۶۴
 • جدول ۴-۱ : میانگین و انحراف معیار متغیر های تحقیق ………….۷۱
 • جدول ۴-۲ : میانگین و انحراف معیار ابعاد فرهنگ سازما.نی………….۷۲
 • جدول ۴-۳ : میانگین و انحراف معیار ابعاد کیفیت زندگی………۷۲
 • جدول ۴-۴ : میانگین و انحراف معیارابعاد تعهد سازمانی ………..۷۲
 • جدول ۴- ۵: ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق……………..۷۳
 • جدول ۴-۶: نتایج تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی از روی ابعاد کیفیت زندگی کاری به شیوه همزمان………….۷۴
 • جدول ۴-۷: نتایج تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی از روی ابعاد فرهنگ سازمانی به شیوه همزمان……………….۷۵
 • جدول ۴- ۸: نتایج تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی از روی ابعاد کیفیت زندگی کاری و ابعاد فرهنگ سازمانی به شیوه همزمان …..۷۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0