بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

 

چکیده بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده

در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه‌ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده انجام گیرد. تجدیدارائه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم­گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده ( و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارائه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟

برای این منظور، ۱۴۴ شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۸۱ تا ۸۸  مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه­گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش­بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژي تحقيق، رگرسیون وآزمون t مي‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

کلید واژه ها : کیفیت سود، تجدید ارائه سود، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود

اهميت و ضرورت انجام تحقيق بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده

تحلیل گران اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند. تاکید بیش از حد بر سود، تداعی کننده آن است که بازار، سایر شاخص های عملکرد را  نادیده  می گیرد.

سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که به میزان زیادی مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه شده است. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمدها تصمیم گیری کند . مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری ، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این اعمال نظر مدیریت، کیفیت سود حسابداری را کاهش می دهد، زیرا همان گونه که مدیریت، سود را افزایش می دهد اقلام تعهدی افزایش یافته و سود بر جریان نقدی فزونی می یابد.

هرچه فاصله سود و جریان نقدی افزایش یابد کیفیت سود کاهش و از توانایی سود برای توضیح تغییرات بازده سهام کاسته می شود. زیرا اقلام تعهدی با بازده آتی سهام رابطه منفی دارد  (کنان ۲۰۰۱). بنابراین ضعیف بودن ارتباط سود با بازده به کیفیت پایین سود نسبت داده می شود.

هرچه سود به جریان نقدی نزدیک تر باشد، اقلام تعهدی آن کمتر و کیفیت سود بالاتر است( لو ۱۹۸۹). در سالهای اخیر و به خصوص در نتیجه رسواییهای مالی تعدادی از شرکت های بزرگ، توجه روز افزونی به موضوع کیفیت سود معطوف شده است. روسین و همکاران سودی را با کیفیت تلقی می کنند که پایدار تر باشد. از دیدگاه ریچارد سون و همکاران(۲۰۰۱) کیفیت سود، درجه پایداری عملکرد عایدات در دوره آتی است. پنمن و ژانگ ، کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آتی تعریف می کنند. شیپرو و وینسنت ، کیفیت سود را میزان توانایی سود در بیان صادقانه سود توصیف می نمایند. میکاییل و همکاران ، کیفیت سود را میزان محافظه کاری در سود گزارش شده می دانند.

امروزه با وجود محدودیت هایی که در مورد سود گزارش شده حسابداری وجود دارد،  سرمایه گذاران, کیفیت سود را همچنان، شاخص بهتری برای نحوه تخصیص منابع خود می دانند. بطور کلی یکی از راههای تصمیم گیری بهینه جهت تحصیل سهام شرکتها، کیفیت سود بالا می باشد. سود حسابداری زمانی از کیفیت لازم برخوردار است که از استمرار و قابلیت پیش بینی برخوردار باشد. چنانچه سود دارای کیفیت بالا باشد سهامداران با اطمینان می توانند نسبت به انتخاب سهام برای سرمایه گذاری، اقدام نمایند. (محمدرضا شورورزی،۱۳۷۸ (

ارقام مندرج در صورتهای مالی شرکتها به ویژه رقم سود، آثار مالی به همراه دارد. این ارقام مبنای توزیع سود به سهام داران شرکت ، محاسبه پاداش مدیران و پرداخت مالیات است . علاوه براین سود گزارش شده می تواند بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان موثر باشد به همین دلیل رقم سود برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی بسیار مهم است، از این رو آنها نمی دانندکه کیفیت کدام سود بهتر است، سود اعلام شده یا سود تجدید ارائه شده. از طرف دیگر، شرکتها سودشان را تجدید ارائه  می کنند و استفاده کنندگان نمی دانند برای پیش بینی،کیفیت کدام سود بهتر است. اگر چه تحقیقاتی پیرامون کیفیت سود انجام شده، اما تحقیقی در خصوص کیفیت سودهای تجدید ارائه شده در ایران انجام نگردیده است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی کیفیت سودهای تجدید ارائه شده از دو زاویه، قابلیت پیش بینی و پایداری سود می پردازد.

 

فهرست بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده

 • ۱-۱ مقدمه۲
 • ۲-۱ تشريح و بيان مسأله۴
 • ۳-۱ اهميت و ضرورت انجام تحقيق۶
 • ۴-۱ اهداف تحقيق۷
 • ۵-۱ سوابق مربوط۸
 • ۶-۱ فرضيه هاي تحقيق۹
 • ۷-۱ قلمرو تحقيق۹
 • ۸-۱ روش تحقيق۹
 •  ۹-۱ جامعه و نمونه آماري ۱۰
 •  ۱۰-۱ تعریف واژه های استفاده شده در تحقیق ۱۱
 • خلاصه فصل۱۲
 • فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
 • بخش اول: مبانی نظری
 • ۱-۲ مقدمه۱۴
 • ۲-۲ معیارهای ارزیابی کیفیت سود۱۷
 • ۳-۲ عناصر تاثیرگذار بر کیفیت سود۲۷
 • ۱-۴-۲ اثرتجدید ارائه بر دوره های زمانی بعد از تجدید ارائه ۳۲
 • ۱-۵-۲ اثر تجدید ارائه صورت های مالی بر سود شرکت ۳۶
 • ۲-۵-۲ پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی۳۷
 • ۳-۵-۲ اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی ۳۸
 • ۴-۵-۲ انگیزه های تجدید ارائه صورت های مالی۴۱
 • بخش دوم: ادبیات تحقیق
 • ۶-۲ مروری بر تحقیقات قبلی ۴۲
 • ۱-۶-۲ تحقيقات خارجي۴۲
 • ۲-۶-۲ تحقيقات داخلي۴۸
 • خلاصه فصل‌۵۱
 • فصل سوم:روش تحقيق
 • ۱-۳ مقدمه۵۳
 • ۲-۳ جامعه آماري۵۳
 • ۱-۲-۳ نمونه آماري۵۳
 • ۳-۳ نحوه گردآوري داده‌ها۵۳
 • ۴-۳  روش تحقيق۵۴
 • ۵-۳  نحوه  اندازه گيري متغيرهاي تحقيق۵۵
 • ۱-۵-۳ متغير وابسته ۵۵
 • ۲-۵-۳ متغيرهاي مستقل ۵۵
 • ۳-۵-۳ مدل رگرسیون خطی ۵۵
 • ۶-۳  فرضیات تحقيق۵۶
 • ۷-۳ آماره t 56
 • ۸-۳ فرض های زیربنایی آزمون t با نمونه های مستقل ۵۶
 • ۹-۳ فرايند آزمون فرضيه ها۵۷
 • ۱-۹-۳ روش آزمون فرضيه ها ۵۷
 • خلاصه فصل۵۷
 • فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
 • ۱-۴ مقدمه۵۹
 • ۲-۴ تحليل توصيفي داده ها۵۹
 • ۳-۴ نتايج اجراي مدلها و آزمون فرضيه ها۶۱
 • ۴-۴ نتايج آزمون فرضيه ها براي کليه شرکتهاي نمونه۶۲
 • ۱-۴-۴ نتايج آزمون فرضيه اول۶۲
 • ۲-۴-۴ نتايج آزمون فرضيه دوم۶۲
 • خلاصه فصل۶۳
 • فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
 • ۱-۵ مقدمه۶۵
 • ۲-۵ جمع بندي۶۵
 • ۳-۵ نتيجه گيري۶۶
 • ۴-۵ محدوديتهاي تحقيق۶۷
 • ۵-۵ پيشنهادها۶۸
 • فهرست منابع
 • منابع فارسي۶۹
 • منابع انگلیسی ۷۰
 • پيوست
 •  جداول۷۴

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0