نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش های صحرایی بالغ : پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش های صحرایی بالغ  در گرایش زیست شناسی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش های صحرایی بالغ:

ترکیب ارگانوفسفره کورپیریفاس بطور گسترده بعنوان حشره ­کش در سراسر جهان استفاده می­شود. مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره تکوین از طریق مکانیسم­هایی غیر از مهار کولین­ استراز نقایص عصبی-رفتاری طولانی مدت را به دنبال دارد.

در این مطالعه با استفاده از آزمون ماز شعایی اثر دریافت غلظت پایین کورپیریفاس در دوره نوزادی بر نقائص شناختی ناشی از کیندلینگ شیمیایی  مطالعه شد. نوزادان گروه آزمایش کورپیریفاس را به میزان  mg/kg1 در روزهای ۴-۱ بعد از تولد دریافت کردند و گروه شاهد حجم برابری از حلال (دی­متیل­سولفوکساید) را دریافت کردند. برای کیندلینگ، موش­های صحرایی بالغ از هر دو گروه، پنتیل­ت ترازول را به میزان  mg/kg38 به­صورت داخل صفاقی هر دو روز یکبار به­ مدت ۲۸ روز دریافت کردند. موشهایی که کیندل شده و بطور مکرر تشنجات کلونیک نشان دادند جهت مطالعه رفتاری مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین در هردو گروه تاثیر پیش ­تیمار اسکاپولامین (آنتاگونیست موسکارینی) و MK-801 (آنتاگونیست گیرنده NMDA) برای تعیین میزان وابستگی عملکرد شناختی به سیستم­های کولینرژیک و گلوتاماترژیک مورد بررسی قرار گرفت.

در طی کیندلینگ موش­های نر و ماده گروه کورپیریفاس درجه تشنج کمتری در مقایسه با گروه دریافت کنندهDMSO  نشان دادند و این اختلاف در موش­های ماده گروه کورپیریفاس در برخی روزهای دوره کیندلینگ معنی دار بود. پس از کیندلینگ موش­های صحرایی نر گروه کورپیریفاس در مقایسه با گروه شاهد، خطاهای حافظه مرجع کمتری نشان دادند در حالیکه موش­های ماده گروه کورپیریفاس پس از کیندلینگ در مقایسه با موشهای ماده از گروه شاهد، خطاهای حافظه کاری بیشتری نشان دادند.

پیش ­تیمار حیوانات با اسکاپولامین و MK-801 نشان داد که این داروها خطای حافظه فضایی موش­های صحرایی گروه کورپیریفاس را بیش از گروه شاهد افزایش می­دهد که پیشنهاد می­کند در این گروه وابستگی حافظه فضایی به سیستم­های کولینرژیک و گلوتاماترژیک بیش از گروه DMSO است. فرایند کیندلینگ با افزایش فعالیت سیستم کولینرژیک و گلوتاماترژیک همراه است که از طریق آسیب نورونی سبب نقص عملکردی این سیستم­های نوروترنسمیتری می­شود. نشان داده شده که دریافت کورپیریفاس در دوره نوزادی کاهش فعالیت سیستم های کولینرژیک و گلوتاماترژیک را باعث می­شود که احتمالاً در کاهش درجه تشنج در طی کیندلینگ شیمیایی  و نیز کاهش آسیب این سیستم­های نروترنسمیتری در نتیجه کیندلینگ در موشهای گروه کورپیریفاس دخیل است.

کلمات کلیدی: کورپیریفاس، کیندلینگ شیمیایی ، تکوین، حافظه فضایی، موش صحرایی

 

فهرست مطالب تحقیق اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی

 فصل اول: مقدمه

۱-۱) بیان مساله…………………………۲

۱-۱-۱) ترکیبات ارگانوفسفره…………….۲

۱-۲) صرع………………………..۴

۱-۳) طبقه بندی صرع…………………..۵

۱-۴) کیندلینگ………………………۶

۱-۵) یادگیری و حافظه……………….۶

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

۲-۱) ویژگی­ها و مکانیسم تاثیر ترکیبات ارگانوفسفره………۹

۲-۲) اثرات بیولوژیک کورپیریفاس…………………۱۰

۲-۳) تاثیر وابسته به زمان و وابسته به جنس ترکیبات ارگانوفسفره………………..۱۱

۲-۴) تاثیر ارگانوفسفره­ ها به ویژه کورپیریفاس در ایجاد افسردگی و نقص حافظه ناشی از تغییر در سیستم­های نوروترنسمیتری………۱۲

۲-۵) مکانیسم ایجاد صرع…………….۱۳

۲-۶) مدل کیندلینگ در مطالعه صرع………………۱۶

۲-۷) ساختارهای مغزی و سیستم­های نوروترنسمیتری دخیل در حافظه……………….۱۷

۲-۸) تاثیر صرع بر یادگیری و حافظه……………………….۲۳

۲-۹) هدف……………………۲۴

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱) مواد مورد استفاده……………….۲۶

۳-۲) وسایل و دستگاه­ها………………..۲۷

۳-۳) حیوانات و تیمار…………………۲۷

۳-۴) کیندلینگ………………..۲۸

۳-۵) آزمون یادگیری حافظه فضایی با ماز شعاعی هشت بازویی………………۲۹

۳-۵-۱) مراحل انجام آزمایش………….۳۰

۳-۶) آنالیز آماری…………………….۳۰

فصل چهارم: نتایج

۴-۱) تاثیر کورپیریفاس بر کیندلینگ…………………۳۳

۴-۲) آزمون یادگیری فضایی………….۳۵

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱) بحث………………..۴۷

۵-۲) نتیجه گیری کلی…………………….۵۳

۵-۳) پیشنهادات برای مطالعات آینده…………………………………….۵۳

فهرست منابع و ماخذ…………………………………….۵۴

 

 

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱) مقایسه میانگین درجه تشنج بین گروه­های کورپیریفاس و DMSO در روزهای مختلف القاء کیندلینگ در موش­های صحرایی نر…………۳۴

نمودار۴-۲) مقایسه میانگین درجه تشنج بین گروه­های کورپیریفاس وDMSO در روزهای مختلف القاء کیندلینگ در موش­های صحرایی ماده……۳۴

نمودار۴-۳) مقایسه میانگین خطاهای حافظه مرجع موش­های صحرایی نر در روزهای

مختلف بین گروه­های کورپیریفاس و DMSO………..

نمودار۴-۴) مقایسه میانگین خطاهای حافظه مرجع موش­های صحرایی ماده در روزهای

مختلف بین گروه­های کورپیریفاس و DMSO…….

نمودار ۴-۵) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موش­های صحرایی نر در روزهای

مختلف بین گروه­های کورپیریفاس و DMSO……

نمودار۴-۶) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موش­های صحرایی ماده در روزهای

مختلف بین گروه­های کورپیریفاس و DMSO………..

نمودار ۴-۷) مقایسه میانگین خطاهای حافظه مرجع موش­های صحرایی نر در اثر تزریق

غلظت­های مختلف اسکاپولامین در گروه ­های کورپیریفاس و DMSO………….

نمودار۴-۸) مقایسه میانگین خطاهای حافظه مرجع موش­های صحرایی ماده در اثر تزریق

غلظت­های مختلف اسکاپولامین در گروه­ های کورپیریفاس و DMSO……..

نمودار ۴-۹) مقایسه میانگین خطاهای حافظه مرجع موش­های صحرایی نر در اثر تزریق

غلظت­های مختلف MK-801 در گروه ­های کورپیریفاس و DMSO

نمودار ۴-۱۰) مقایسه میانگین خطاهای حافظه مرجع موش­های صحرایی ماده در اثر تزریق

غلظت­های مختلف MK-801 در گروه ­های کورپیریفاس و DMSO

نمودار ۴-۱۱) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موش­های صحرایی نر در اثر تزریق

غلظت­های مختلف اسکاپولامین در گروه ­های کورپیریفاس و DMSO

نمودار ۴-۱۲) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موش­های صحرایی ماده در اثر تزریق

غلظت­های مختلف اسکاپولامین در گروه ­های کورپیریفاس و DMSO

نمودار ۴-۱۳) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موش­های صحرایی نر در اثر تزریق

غلظت­های مختلف MK-801 در گروه­ های کورپیریفاس و DMSO

نمودار ۴-۱۴) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موش­های صحرایی ماده در اثر تزریق

غلظت­های مختلف MK-801 در گروه ­های کورپیریفاس و DMSO……….

نمودار ۴-۱۵) مقایسه میانگین شاخص­های حافظه موش­های صحرایی نر در روزهای مختلف بین گروه کورپیریفاس و DMSO……

نمودار ۴-۱۶) مقایسه میانگین شاخص­های حافظه موش­های صحرایی ماده در روزهای مختلف بین گروه کورپیریفاس و DMSO…

نمودار ۴-۱۷) مقایسه میانگین شاخص­های حافظه موش­های صحرایی نر متعاقب تزریق غلظت های مختلف اسکاپولامین بین گروه کورپیریفاس و DMSO……………

نمودار ۴-۱۸) مقایسه میانگین شاخص­های حافظه موش­های صحرایی ماده متعاقب تزریق غلظت­های مختلف اسکاپولامین بین گروه کورپیریفاس و DMSO

نمودار ۴-۱۹) مقایسه میانگین شاخص­های حافظه موش­های صحرایی نر متعاقب تزریق غلظت های مختلف MK-801 بین گروه کورپیریفاس و DMSO

نمودار ۴-۲۰) مقایسه میانگین شاخص­های حافظه موش­های صحرایی ماده متعاقب تزریق غلظت­های مختلف MK-801 بین گروه کورپیریفاس و DMSO

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0