تحليل فراواني منطقه اي حداکثر دوره خشکي با استفاده از گشتاورهاي خطي : پایان نامه ارشد کشاورزی

تحليل فراواني منطقه اي حداکثر دوره خشکي با استفاده از گشتاورهاي خطي : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  تحليل فراواني منطقه اي حداکثر دوره خشکي با استفاده از گشتاورهاي خطي ” با گرایش مهندسی منابع آب و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تحليل فراواني منطقه اي حداکثر دوره خشکي با استفاده از گشتاورهاي خطي:

در اين تحقيق، تحليل خشکسالي بر اساس روز­هاي بدون بارندگي صورت مي­گيرد. تعداد ۶۷ ايستگاه سينوپتيک داراي طول دوره آماري مناسب، با پراکنش يکنواخت در سطح کشور، انتخاب شدند. حداقل دوره آماري بارندگي روزانه در اين تحقيق ۱۷ سال و مربوط به ايستگاه سمنان و حداکثر طول دوره آماري ۵۶ سال و مربوط به ايستگاه تبريز (و تعدادي از ايستگاه­هاي ديگر) مي‌باشد. پس از مرتب کردن بارندگي روزانه در محيط EXCEL، دوره ­هاي بدون بارش تعيين و تعداد روزهاي بدون بارش در هر ايستگاه مشخص شد.

در اين مطالعه از برنامه FREQ در محيط MATLAB به منظور تحليل فراواني استفاده گرديد. كشور در ۸ منطقه همگن دسته ­بندي و تحليل منطقه ­اي روزهاي بدون باران انجام گرفت. نتايج نشان می­دهد که تغییرات و بزرگی دوره ­های خشک در مناطق مختلف تغییر می­کند. به نحوی که دوره­ های خشک، از سالی به سال دیگر در شمال غرب و جنوب شرق کشور ناپایدار و متغییر می­باشند. مناطق جنوبی (به خصوص استان­های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان) و مناطق مرکزی نیز به عنوان حساس­ترین مناطق به لحاظ کاهش روزهای بارندگی و افزایش دوره­ های بدون بارش در دوره بازگشت­های مختلف شناخته می­شوند.

 

اهداف تحقيق

۱- ايجاد بانک اطلاعات دوره ­هاي بدون بارش و تهيه نقشه ميانگين دوره ­هاي خشکسالي در کشور

۲- تعيين مناطق همگن خشکسالي بر اساس دوره ­هاي بدون بارش

۳- تعيين توابع توزيع منطقه ­اي دوره­ هاي خشکسالي در هر منطقه همگن

۴- برآورد ريسک (دوره بازگشت) دوره ­هاي بدون بارش و تحليل منطقه ­اي ريسک خشکسالي به منظور اولويت بخشي به مديريت، پايش و برنامه­ ريزي جلوگيري از خطرات ناشي ازخشكسالي

 

فرضيه­ هاي تحقيق

۱- آيا کشور ايران به لحاظ ويژگي دوره ­هاي بدون بارش يک منطقه همگن بشمار مي­آيد؟

۲- آيا تغييرات متغير اقليمي دوره­ هاي بدون بارش در منطقه به صورت يکنواخت توزيع شده است؟

۳- آيا توزيع جغرافيايي ريسک دوره ­هاي بدون بارش در این منطقه در دوره بازگشت­هاي مختلف از يک الگوي خاص تبعيت مي­کند؟

 

ساختار پايان­ نامه

تحقيق حاضر در پنج فصل به شرح زير تهيه و تنظيم شده است:

فصل اول- مقدمه: که شامل مقدمه­اي بر تعاریف خشکسالی و تفاوت آن با خشکی، بیان معیارهای خشکی، علل خشکی و خشکسالی، تعاریف خشکسالی بر اساس عناصر بوجود آورنده آن، پیش بینی و پیش آگاهی خشکسالی و همچنین اثرات خشکسالی و … ارائه گرديده است.

فصل دوم- بررسي منابع: در اين فصل، براي تفهيم مسئله خشکسالی، به معرفی شاخص­های خشکسالی و تحلیل داده­ های بارندگی و همچنین بیان روش­های تحلیل فراوانی با توجه به خلاصه و نتايج برخي از تحقيقات انجام شده در ايران و جهان اجرا و گزارش شده، اشاره مي­شود.

فصل سوم- مواد و روش­ها: در اين فصل در ابتدا به ذکر منطقه مورد مطالعه، قبل از پرداختن به تحليل فراواني آزمون­هايي براي بررسي همگني، روند و تصادفي بودن داده ­ها و کلياتي در مورد تحليل فراواني نقطه­اي روزهاي بدون بارندگي و تحليل ريسک خشکسالي و همچنین تحليل فراواني منطقه‌ای شرح داده شده است.

فصل چهارم- نتايج و بحث: در اين فصل نتايج حاصل از تحلیل آماری، آزمون­های همگنی و جهت تشخيص مناطق همگن از روش خوشه ­بندي، آناليز آماره­هاي همگني H و D به منظور آگاهي از همگن بودن گروه­هاي بدست آمده در مناطق همگن، تعيين بهترين تابع توزيع منطقه ­اي و تحليل فراواني نقطه ­اي روزهاي بدون بارندگي و تهيه نقشه حداکثر تعداد روزهاي بدون بارندگي در دوره‌هاي برگشت مختلف ارائه شده است.

فصل پنجم- نتيجه ­گيري و پيشنهادات: در اين فصل خلاصه­اي از نتايج بدست آمده از تحليل فراوانی منطقه ­ای و تحلیل فراوانی نقطه­ ای و پيشنهاداتي براي رسيدن به نتايج بهتر و جامع­تر ارائه شده است. در انتها نيز منابع مورد استفاده ارائه شده است.

 

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- معیارهای تعیین خشکی.. ۲

۱-۳- علل خشکی.. ۳

۱-۴- علل خشکسالی.. ۳

۱-۵- تعاریف انواع خشکسالی.. ۴

۱-۵-۱- خشکسالی هواشناسی.. ۷

۱-۵-۲- خشکسالی هیدرولوژیک… ۸

۱-۵-۳- خشکسالی کشاورزی.. ۹

۱-۵-۴- خشکسالی اقتصادی.. ۱۰

۱-۵-۵- خشکسالی ادافیک… ۱۱

۱-۵-۶- تقسیم­بندی یویویج.. ۱۱

۱-۵-۶-۱- خشکسالی دائمی.. ۱۱

۱-۵-۶-۲- خشکسالی فصلی.. ۱۱

۱-۵-۶-۳- خشکسالی غیرقابل پیش­بینی.. ۱۱

۱-۵-۶-۴- خشکسالی نامرئی ۱۲

۱-۶- پیش­بینی(پیش آگاهی) ۱۲

۱-۷- اثرات خشکسالی.. ۱۵

۱-۷-۱- اثرات کشاورزی.. ۱۶

۱-۷-۲- اثرات زیست محیطی.. ۱۶

۱-۷-۳- اثرات اقتصادی ۱۷

۱-۷-۴- اثرات اجتماعی ۱۸

۱-۸- اهداف تحقيق. ۱۸

۱-۹- فرضيه‌هاي تحقيق. ۱۹

۱-۱۰- ساختار پایان نامه. ۱۹

فصل دوم بررسي منابع

۲-۱- مقدمه. ۲۲

۲-۲- خشكسالي.. ۲۳

۲-۳- روش تحلیل داده ­های بارندگی.. ۲۴

۲-۴- معیارهای تعیین خشکی.. ۲۶

۲-۵- آزمون­های تعیین همگنی.. ۲۷

۲-۶- تحلیل فراوانی منطقه ­ای.. ۲۸

۲-۶-۱- تعیین مناطق همگن اولیه با استفاده از نمودار گشتاور خطی. ۲۸

۲-۶-۲- گشتاورهای وزنی احتمال (گشتاورهای خطی) ۲۹

۲-۶-۳- تعیین تابع توزیع منطقه­ای ۲۹

فصل سوم­مواد و روش­ها

۳-۱- مقدمه ۳۲

۳-۲- منطقه مورد مطالعه. ۳۲

۳-۳- آزمون‌هاي همگني.. ۳۳

۳-۳-۱- آزمون توالي.. ۳۳

۳-۳-۲- آزمون من- ويتني.. ۳۴

۳-۴- آزمون تصادفي بودن. ۳۴

۳-۵- آزمون روند. ۳۶

۳-۶- شاخص­هاي خشکسالي هواشناسي و دوره بدون بارندگي.. ۳۷

۳-۷- تحليل فراواني نقطه­اي روزهاي بدون بارندگي و تحليل ريسک خشکسالي.. ۳۷

۳-۸- تحليل فراواني منطقه ­اي.. ۳۹

۳-۸-۱- تعيين مناطق همگن اوليه با استفاده از نمودار گشتاورهاي خطي.. ۳۹

۳-۸-۲- گشتاورهای وزنی احتمال ۴۰

۳-۸-۳- تعيين همگني و ايستگاه‌هاي پرت با استفاده از ضريب ناجوري و همگني.. ۴۱

۳-۸-۴- تعيين تابع توزيع منطقه­ اي.. ۴۲

فصل چهارمنتايج و بحث

۴-۱- تحليل آمار کيفي.. ۴۴

۴-۲- تحليل همگني و روند. ۵۱

۴-۳- آزمون استقلال. ۶۰

۴-۴- تحليل فراواني منطقه ­اي.. ۶۱

۴-۴-۱- بررسي همگني گروه­هاي استخراجي از آناليز خوشه­ بندي.. ۶۴

۴-۴-۲- انتخاب بهترین تابع توزیع منطقه ­ای ۶۷

۴-۴-۳- تحلیل فراوانی نقطه­ای ۶۹

۴-۵- تحليل مکاني ويژگي­هاي حداکثر روزهاي بدون بارش… ۸۳

۴-۵-۱- تحليل مکاني گشتاورهاي خطي حداکثر روزهاي بدون بارش… ۸۳

۴-۵-۲- تحليل مکاني حداکثر روزهاي بدون بارش در دوره بازگشت‌هاي مختلف… ۸۵

فصل پنجم- نتيجه­ گيری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه­ گیری.. ۹۲

۵-۲- پیشنهادات.. ۹۴

منابع ۹۷

 

فهرست جدول‌ها

جدول ۱-۱- دامنه اثرات اجتماعي خشكسالي ۱۸

جدول ۲-۱- برخی از معروف­ترین روابط تعیین خشکی ۲۶

جدول ۳-۱- تابع چگالي احتمال برخي از مهمترين توابع توزيع (اقتباس از رائو و حامد، ۲۰۰۰) ۳۸

جدول ۴-۱- مقادير آماره­ هاي توصيفي حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در ايستگاه­هاي مطالعاتی        ۴۵

جدول ۴-۲- ضرايب همبستگي بين آماره ­هاي توصيفي حداکثر روزهاي بدون بارندگي و مختصات فیزیکی ايستگاه­    ۵۰

جدول ۴-۳- مقادير آماره­هاي آزمون توالي و من- ويتني ۵۳

جدول ۴-۴- مقادير آماره­هاي آزمون من- کندال (سطح معنی­داری ۵ درصد).. ۵۸

جدول ۴-۵- شاخص همگني H متغيير روزهاي بدون بارش در کل کشور ۶۱

جدول ۴-۶- آماره­هاي گشتاورهاي خطي مربوط به حداکثر دوره­هاي بدون بارش ۶۴

جدول ۴-۷- نتايج شاخص H در هر يک از گروه­هاي استخراجي ۶۷

جدول ۴-۸- مقادير شاخص ZDIST در هر يک از گروه­هاي همگن مطالعاتي ۶۸

جدول ۴-۹- مقادير RSS براي توزيع­هاي مختلف ۷۰

جدول ۴-۱۰- مقادير رتبه­ هاي توابع مختلف در هر ايستگاه بر اساس مجموع مربعات خطا…. ۷۳

جدول ۴-۱۱- مقادير حداکثر تعداد روزهاي بدون بارندگي در ايستگاه­هاي مطالعاتي……………. ۷۵

 

فهرست شكل‌ها

شکل ۱-۱- متغيرهاي هيدرولوژيک متأثر از خشکسالي.. ۴

شکل ۱-۲- تغييرات زماني متغيرهاي هيدرولوژيک متأثر از خشکسالي.. ۵

شكل۱-۳- انواع خشكسالي، مباني تعريف و آثار هر كدام. ۷

شكل ۱-۴- خلاصه و طبقه­بندي رژيم­هاي خشك… ۱۶

شکل ۳-۱- نقشه پراکنش ايستگاه­هاي مطالعاتي.. ۳۳

شکل ۴-۱- ميانگين تعداد روزهاي بدون بارندگي در مناطق مختلف ايران. ۵۰

شکل ۴-۲- ضريب تغييرات حداکثر تعداد روزهاي بدون بارندگي ايران. ۵۱

شکل ۴-۳- تغييرات حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در ايستگاه تربت حيدريه. ۵۲

شکل ۴-۴- تابع خود همبستگي حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در ايستگاه اصفهان. ۶۰

شکل ۴-۵- تابع خود همبستگي حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در ايستگاه تبریز. ۶۱

شکل ۴-۶- توزيع ماهانه حداکثر دوره­هاي بدون بارش در هر يک از گروه­هاي مطالعاتي.. ۶۳

شکل ۴-۷- نمودار گشتاورهاي خطي L-CS در مقابل L-CK هشت منطقه همگن.. ۶۶

شکل ۴-۸- دياگرام نسبي مقادير LCs در برابر LCk داده­هاي روزهاي بدون بارش… ۶۸

شکل ۴-۹- تابع توزیع چگالی احتمال تجمعی دوره ­های بدون بارش برای ایستگاه کرمان(گروه ۱) ۷۹

شکل ۴-۱۰- تابع توزیع چگالی احتمال تجمعی دوره ­های بدون بارش برای ایستگاه مشهد(گروه ۲) ۷۹

شکل ۴-۱۱- تابع توزیع چگالی احتمال تجمعی دوره ­های بدون بارش برای ایستگاه تبریز(گروه ۳) ۸۰

شکل ۴-۱۲- تابع توزیع چگالی احتمال تجمعی دوره ­های بدون بارش برای ایستگاه آبادان(گروه ۴) ۸۰

شکل ۴-۱۳- تابع توزیع چگالی احتمال تجمعی دوره ­های بدون بارش برای ایستگاه سنندج(گروه ۵) ۸۱

شکل ۴-۱۴- تابع توزیع چگالی احتمال تجمعی دوره­ های بدون بارش برای ایستگاه بابلسر(گروه ۶) ۸۱

شکل ۴-۱۵- تابع توزیع چگالی احتمال تجمعی دوره­ های بدون بارش برای ایستگاه یاسوج(گروه ۷) ۸۲

شکل ۴-۱۶- تابع توزیع چگالی احتمال تجمعی دوره­ های بدون بارش برای ایستگاه انزلی(گروه ۸) ۸۲

شکل ۴-۱۷- تغييرات مکاني گشتاور ضريب تغييرات در هشت منطقه همگن.. ۸۴

شکل ۴-۱۸- تغييرات مکاني گشتاور ضريب چولگي در هشت منطقه همگن.. ۸۴

شکل ۴-۱۹- نقشه حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در دوره برگشت ۲ ساله. ۸۵

شکل ۴-۲۰- نقشه حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در دوره برگشت ۵ ساله. ۸۶

شکل ۴-۲۱- نقشه حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در دوره برگشت ۱۰ ساله. ۸۶

شکل ۴-۲۲- نقشه حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در دوره برگشت ۲۰ ساله. ۸۷

شکل ۴-۲۳- نقشه حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در دوره برگشت ۵۰ ساله. ۸۷

شکل ۴-۲۴- نقشه حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در دوره برگشت ۱۰۰ ساله. ۸۸

شکل ۴-۲۵- نقشه حداکثر سالانه روزهاي بدون بارندگي در دوره برگشت ۲۰۰ ساله  ۸۸

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0