گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی را میتوان از جمله رشته های بسیار حساس و تعیین کننده برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای برشمرد ، واضح است که این سیاست که سرنوشت یک جامعه رو رقم میزند و هرچه قدر بتوان رجال سیاس زبده و کارآمدی در طول تحصیل تربیت و معرفی کرد آن جامعه به شکل بهتری رهنمود خواهد شد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های آماده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی میپردازد .این  پایان نامه با عنوان “ گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن ” با فرمت WOrd (قابل ویرایش) در ۱۵۷ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن:

با توجه به اهمیت داشتن ابعاد نظری وجامعه شناختی،انقلاب اسلامی ایران در قرن معاصر به عنوان نوع جدیدِ گفتمانی از انقلابها در سطح جهان که یک فصل ونوع منحصر به فردی را داراست مورد بحث قرار می گیرد که این نقطه متمایز کننده انقلاب ایران با دیگر انقلابهای دنیا ،تأکیدش بر روی پایه های بنیادین دین ومذهب می باشد.

برای بررسی وکنکاش در باره گفتمان انقلاب اسلامی باید الزاماً به تحولات سیاسی واجتماعی ایران در چند دهه اخیر وخصوصاً پس از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی وبعدآن،بصورت اجمالی ولی مؤثر ودقیق نظر بیفکنیم.وقبل ازآن،بطور مبسوط در یک فصل مجزا به معنای واژه گفتمان از منظر لغوی وساحت معنایی آن از دیدگاه اندیشمندان غربی بحث خواهیم نمود وبعداز آن به گفتمان انقلاب اسلامی در چارچوب همان تعریف مصطلح در باب گفتمان توضیح می دهم.دراین باب گفتمان ها،شعارها وخواست های موجود در انقلاب اسلامی از جانب روشنفکران،علما وتوده های مردم رابررسی می نمائیم.

در فصل دیگری درپایان نامه در مورد ارزش های دنیای مدرن وبه تعبیری به شرایط موجود درانقلاب صنعتی وارزش هایی که بعد از دوره رنسانس دراروپا پابه عرصه میدانهای فکری ونظری گذاشتند،بحث خواهیم نمود. ودر بخش پایانی ونتیجه گیری،با نگاه ورویکرد تحلیلی،تلفیقی بین این دوگفتمان خواهیم پرداخت وسپس تطبیق خواهیم داد که تاچه اندازه این دوگفتمان بایکدیگر مواجه وتضاد ویا بالعکس،دارای نقاط اشتراکی نیز هستند.

دراین پژوهش سعی شده است ،ضمن بازشناسی وتوصیف گفتمانهای انقلاب اسلامی ایران وارزش های دنیای مدرن  به کنکاش وتحلیل هم در این باب پرداخته شود.

 

اهمیت وضرورت تحقیق:

باتوجه به مباحث جامعه شناسی وعلوم انسانی ،همیشه یک بحث ثابت ومتقن می باشد که در علوم انسانی که با پدیده های انتزاعی وگاهاً عینی سروکار دارد حتی پس از سالهای سال از یک پدیده گذرمیکنیم ولی ارزش آن پدیده در ساختار تحلیلی وجامعه شناسانه تازگی وماندگاری خواهد داشت وبه کشف زوایای جدیدی از آن پدیده منجر خواهد گشت.اگر بخواهیم علمی تر بگوئیم از زمانی که کارل پوپر اندیشمند و فلیلسوف اتریش-انگلیسی معتقد است که:علم کامل و تکامل ناپذیر وجود ندارد. او برخلاف نظریات پوزیتیویست ها، معتقد است، رشد علم در تایید و اثبات نظریات نیست، بلکه محصول نقد آنها و تجدیدنظر در آنهاست. در اندیشه پوپر، علم از نقد و ابطال حاصل می شود. از همین رو میتوان انقلاب اسلامی ایران را که در سالهای پیش اتفاق افتاده و یقینا یکی از موثرترین پدیده های سیاسی وجامعه شناسی قرن  بیستم محسوب میگردد،با نگاهی علمی،آکادمیک وتطبیقی نگریست تا زوایای جدیدی از آن شناسایی ومعرفی گردد.عموما انقلابها از پدیده های جذاب عرصه جامعه شناسی وعلوم سیاسی می باشند که حتی پس از چندیدن سال قابلیت پژوهش وبررسی را دارند.وحال آنکه انقلاب ایران با کار ویژه ها ومولفه هایی که داشته،میتواند پدیده ای با قابلیت تحقیقاتی بالا داشته باشد.

 

اهداف مشخص پژوهش:

اهداف کلی تحقیق:

اهداف کلی وآرمانی که میتوان برای پژوهش حاظر ارائه نمود،بدین صورت خواهد بود که یکی از      کلیدی ترین اهداف نگاه علمی،آکادمیک ودقیق ومتقن به موضوع  مذکور می باشد که با این نگاه حتما ظواهر جدید وناشناخته ای از جنبه های موضوع مورد پژوهش بازشناسایی خواهد شد وبه انتشار خواهد رسید.

بحث بعدی یا هدف دیگر نگاه تطبیقی  دو پدیده که در زمانی اتفاق افتاده اند که دنیا به سمت دنیای مدرن میرفت  وبررسی گفتمان انقلاب اسلامی ایران خواهد بود که تا چه اندازه با ارزشهای دنیای مدرن در ارتباط بوده است.

 

اهداف جزئی پژوهش:

بررسی نقش خود واژه گفتمان در فضای انقلاب اسلامی ایران خواهد بود که این گفتمان واین فضای مذکور ونامبرده شده دارای چه ارزش هایی می باشد. ودرعین حال بررسی ارزشهای دنیای مدرن خواهد بود که کدامین  ارزشهای دنیای مدرن با انقلاب اسلامی ایران هم خوانی یا ارتباط دارد.

وهدف دیگری که میتوان به آن اشاره کرد نتیجه گیری تحلیلی وپاسخی قانع کننده به پرسشهای مطروحه ی موجود در پژوهش خواهد بود.

 

سوالات پژوهش:

سوال اصلی:

چه ارتباطی میان گفتمان انقلاب اسلامی ایران وارزشهای دنیای مدرن وجود دارد؟

 

سوالات فرعی:

۱-گفتمان چیست؟

۲-گفتمان انقلاب اسلامی حامل چه ارزشهایی می باشد؟

۳-ارزشهای دنیای مدرن چه ارزشهایی را شامل میشود؟

فرضیات پژوهش:

 

فرضیه اصلی :

در خواسته هایی همچون آزادی ،رفع استبداد وحضور مردم در عرصه های تصمیم گیری حاکمیت که در اصل تفکیک قوا وجمهوریت می باشد با دنیای مدرن در یک راستا قرار دارد..

 

 

فرضیه های فرعی :

۱-سابقه واژة « گفتمان »  در برخي منابع به قرن ۱۴ ميـلادي مي‌رسد، اين واژه فرانسوي به معني گفتگو ، محاوره ، گفتار و به معني طفره رفتن ، از سر باز كردن ، تعلل ورزيدن و … گرفته شده است

۲-هر انقلابی در دنیا حامل ومشمول ارزشها وفضای گفتمانی خاص خود است که انقلاب ایران هم مستثنی نمیباشد وبصورت خلاصه میتوان گفت ارزشهایی همچون:آزادی،عدالت،جمهوریت در کنار اسلامیت ،استقلال و..

۳-انچه که مدنظر است فضا وگفتمانی از دنیای مدرن ویا به تعبیری عصر مدرن است که بعد از رنسانس طلیعه آن ظهور یافت ویقینا داری ارزشهایی بود که از جمله آن میتوان به مکتب فکری لیبرالیسم،سکولاریسم،وارزشهایی همچون عدالت اجتماعی و… اشاره نمود.

 

فهرست مطالب

 • چکیده ……………… ۱
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • ۱-۱ بیان مساله ……….  ۲
 • ۱-۲ سوالات پژوهش  …………..   ۵
 • ۱-۲- ۱سوال اصلی  ……..   ۵
 • ۱-۲-۲ سوالات  فرعی……….  ۵
 • ۱-۳فرضیات پژوهش ………   ۵
 • ۱-۳-۱ فرضیه  اصلی……….   ۵
 • ۱-۳-۲ فرضیه های فرعی …………    ۵
 • ۱-۴ ادبیات پژوهشی: ……..       ۶
 • ۱-۴-۱ کتابها………   ۶
 • ۱-۴-۲ مقالات……….     ۷
 • ۱-۵ اهمیت و ضرورت تحقیق…..   ۹
 • ۱-۶ اهداف مشخص پژوهش …………  ۹
 • ۱-۶-۱ اهداف کلی تحقیق……………..    ۹
 • ۱-۶-۲) اهداف جزئی پژوهش……………….۱۰
 • ۱-۷ خلاصه مراحل پژوهش …………….   ۱۰
 • ۱-۸ تعاریف واژه ها واصطلاحات……….. ۱۱
 • ۱-۸-۱ انقلاب اسلامی……….   ۱۱
 • ۱-۸-۲ ارزش ها……….   ۱۲
 • ۱-۸-۳ گفتمان………..    ۱۲
 • ۱-۸-۴ دنیای مدرن………….    ۱۲
 •  
 • فصل دوم : درباب گفتمان
 • ۲-۱)در باب گفتمان ……………۱۳
 • ۲-۲)ساحت لغوی ومعنایی گفتمان…………     ۱۸
 • ۲-۳) چهارچوب های نظری  گفتمان………   ۲۵
 • ۲-۴) تحلیل گفتمان ……………   ۲۸
 • فصل سوم: گفتمان انقلاب اسلامی                                      
 • ۳-۱ گفتمان شبه مدرنیستی وپرسش اصالت ………..  ۳۶
 • ۳-۲انقلاب اسلامی بمثابه یک گفتمان………….   ۶۶
 • ۳-۳)ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی………  ۸۰
 • ۳-۴) تأسیس وتداوم نهادهای جمهوری اسلامی ایران(مُلهم از انقلاب اسلامی) ………. ۸۹
 • ۳-۴-۱) در باب گفتمانِ مردم سالاری دینی ازمنظر فرهنگِ جمهوری اسلامی………   ۹۱
 • ۳-۴-۲)مصداق های مبیّنِ توجه به قانون گرائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……….۹۴
 • فصل چهارم: ارزش های دنیای مدرن
 • ۴- ۱ مدرنیته بمثابه یک گفتمان  …………..   ۱۰۱
 • ۴-۲چیستی وچرائی مدرنیته………………     ۱۰۷
 • ۴-۳ بررسی ارزشهای  بنیادین دنیای مدرن ………   ۱۱۳
 • فصل پنجم:بررسی ارتباط مابین گفتمان انقلاب اسلامی وارزش های دنیای مدرن
 • ۵-۱)ارتباط ارزش های غالب در گفتمان انقلاب اسلامی وارزش های دنیای مدرن…….  ۱۲۸
 • نتیجه گیری
 • نتیجه گیری………………….. ۱۳۹
 • منابع……..
 • کتابها…………… ۱۴۱
 • مقالات…………..  ۱۴۴
 • منابع لاتین ………. ۱۴۷
 • چکیده انگلیسی…………. ۱۴۸

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0