گویش لری بختیاری مسجدسلیمان وگویش شوشتری در استان خوزستان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی

گویش لری بختیاری مسجدسلیمان وگویش شوشتری در استان خوزستان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رشته زبان‏شناسی‏ همگانی با موضوع “ گویش لری بختیاری مسجدسلیمان وگویش شوشتری در استان خوزستان ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته زبان‏شناسی‏ همگانی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده گویش لری بختیاری مسجدسلیمان وگویش شوشتری در استان خوزستان

مطالعه و بررسی زبان از آغاز قرن بیستم زبان‏شناسی ساختگرا نام گرفت که به مطالعه علمی زبان خارج از بافت و محیط می‏پردازد و واقعیات آنرا توصیف می‏کند.

گویش‏ شناسی نیز شاخه‏ای از زبان‏شناسی اجتماعی است که به مطالعه گونه ‏های نظا‏ممند زبان می‏پردازد و این گونه‏های زبانی که بخشی از فرهنگ ملی هستند و باید محافظت شوند. از این رو این پژوهش به بررسی مقابله‏ای گویش لری بختیاری مسجدسلیمان و شوشتری که جزء گروه  زبان‏های ایرانی جنوب غربی هستند، پرداخته و تفاوت‏های آوایی، صرفی، نحوی و واژگانی این دو گویش و فارسی معیار را مورد مطالعه، مقایسه و توصیف همزمانی قرارداده است.

براساس تجزیه و تحلیلی که بر روی داده‏های جمع آوری وآوانویسی شده به عمل آمده است، تفاوت‏های آوایی، صرفی و واژگانی در این دو گویش و فارسی معیار قابل ملاحظه است در حالیکه از لحاظ نحوی تفاوت چندانی وجود ندارد. طرح کلی پایان نامه براساس کتاب گویش کلاردشت تألیف دکتر ایران کلباسی و کتاب ساخت زبان فارسی تالیف دکتر آزیتا افراشی  به روش توصیفی و مقایسه‏ای می‏باشد.

این پایان‏ نامه مشتمل بر پنج فصل کلیات پژوهش، پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل داده‏ها و نتایج، پیشنهادها و کاربردهاست و در نهایت، منابع و مأخذ، پیوست‏ها و چکیده به انگلیسی قرار گرفته است.

کلید واژه‏ ها: زبان، زبان معیار، گویش‏شناسی، گویش، گویش لری بختیاری مسجدسلیمان، گویش شوشتری.

 

اهمیت و هدف پژوهش

سرزمین ایران از دیرباز دارای گویش‏ها و لهجه ‏های متفاوتی بوده است ، اما اکنون روز به روز این تنوع و تکثیر گویش‏ها به سود گویش معیار رنگ می‏بازد در واقع این ضایعه ‏ای است برای زبان‏شناسی ایرانی. گردآوری واژگان محلی و تهیة واژه ‏نامه توسط افراد بومی و غیر بومی سابقه‏ای نسبتاَ طولانی دارد. چنان که امروز شمار درخور ملاحظه‏ ای از این نوع فرهنگ‏ها دردست است. بررسی و توصیف زبان‏شناختی پاره‏ای از گویش‏های محلی توسط برخی جهانگردان، مأموران سیاسی، خاورشناسان و همچنین پژوهشگران داخلی و نیز دانشجویان، به صورت کتاب و پایان‏نامه ‏های تحصیلی، انجام شده است که خود سرمایه ‏های علمی گرانبها‏یی به شمار می‏روند، اما آرزوی دیرینة بسیاری از پژوهشگران زبان‏های ایرانی در مورد بررسی زبان ‏شناختی فراگیر و همه جانبه زبان‏ها و گویش‏ها و لهجه‏ های رایج در پهنة جغرافیایی امروز ایران تاکنون جامعة عمل نپوشیده است. چنین بررسی فراگیری فواید علمی بسیاری دربردارد. از آن جمله دسته بندی گویش‏ها  براساس مرزهای زبانی، تهیه نقشه زبان‏ شناختی و اطلس گویش ‏شناسی، فراهم نمودن بانک اطلاعات‏ زبانی برای کمک به فارسی‏ پژوهان، تاریخ پژوهان، واژه پژوهان و بسیاری دیگر از پژوهندگان است (ثمره،۱۳۸۱: ۱۳۶).

هویّت هر فرهنگ ریشه در زبان آن دارد و فرهنگ ایرانی از این قاعده مستثنی نیست. سرزمین ایران منبع غنی از گویش‏های متنوع را در خود جای داده است که شناخت، گردآوری و معرفی آن‏ها می‏تواند مواد و منابع عظیمی را برای مطالعات زبان ‏شناسی، مردم ‏شناسی و شناخت هر چه بهتر تاریخ و فرهنگ  این مرز و  بوم  فراهم آورد؛ به ویژه که  تحولات سریع  و بی ‏وقفه  در دنیای امروز، خرده فرهنگ‏ها و گویش‏ها را به سرعت از صحنه خارج می‏سازد و هر قصور و تعللی در گردآوری گویش‏ها ، زیان جبران ناپذیری به تاریخ و فرهنگ مردم وارد می سازد (شیری،۱۳۸۶: ۴۵).

زبان یا گویش پدیده‏ای است که با انسان و حیات او کاملاً مرتبط است، به طوری که شناخت علمی و توصیف آن به شناخت انسان و جهان کمک می‏کند. علاوه بر آن گویش‏های محلی گنجینه ‏های ارزشمندی از واژه‏ها و اصطلاحات هستند که هم باعث غنای زبان و گویش معیار می‏شوند و هم در شناسایی گذشتة زبان و سیر تحولات آن محققان را یاری خواهند کرد (همان، ۴۱).

زبان‏ گفتاری به خاطر طبیعت خود ناپایدار و گذرا است از این‏رو تمایل انسان جهت ثبت و نگهداری دائمی‏تر یافته‏ های خود باید انگیزه اولیة او در رشد و تکامل علائم و کتیبه‏ ها و در نهایت حفظ زبان گفتاری باشد (یول،۱۹۸۵: ۶).

فهرست پایان نامه آماده گویش لری بختیاری مسجدسلیمان وگویش شوشتری:

 

فهرست جدول‏ها…………………….. ز

فهرست نمودارها…………………………س

نشانه‏های آوایی….ص

توصیف آوایی………………ض

نشانه‏های قراردادی……………………….ط

چکیده……. ظ

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه     .۱

اهمیت و هدف پژوهش        ۲

بیان مسئله           ۴

پرسش‌های پژوهش            ۵

فرضیه‌های پژوهش           ۵

محدودیت‏های پژوهش……………………………………………………………………………………۶

کلید واژه‌ها          ۶

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱٫    مبانی نظری و موقعیتی-زبانی پژوهش ۷

۲-۱-۱٫ مقدمه  …………………………………………………………………………………………………..۷

۲-۱-۲٫ تاریخچه‏ای بر زبان‏ و گویش‏شناسی……………………………………………………………۷

۲-۱-۲-۱٫زبان………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۱-۲-۲٫زبان معیار………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۲-۳٫گویش‏شناسی……………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۲-۴٫گویش……………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۱-۳٫ عوامل دگرگونی زبان‏ها و گویش‏هاولهجه‏ها…………………………………………………۱۶

۲-۱-۴٫ طبقه بندی زبان‏ها از نظر نشانه‏های فاعلی و مفعولی…………………………………….۱۷

۲-۱-۵٫ موقعیت، زبان و قومیت استان خوزستان……………………………………………………..۱۸

۲ -۱-۶٫ گویش لری بختیاری ، موقعیت و قومیت مسجدسلیمان……………………………….۱۸

۲-۱-۷٫ گویش شوشتری و موقعیت و قومیت شوشتر……………………………………………..۱۹

۲-۲٫  مبانی عملی پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۲٫ تاریخچه مطالعات انجام شده در مورد گویش‏های ایرانی…………………………………۲۰

۲-۲-۳٫ پژوهش‏های صورت گرفته در زمینه گویش بختیاری………………………………………۲۲

۲-۲-۳-۱٫مقاله و کتاب……………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۳-۲٫پایان‏نامه…………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۴٫ پژوهش‏های صورت گرفته در زمینه گویش شوشتری…………………………………….۳۱

۲-۲-۴-۱٫مقاله و کتاب……………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۴-۲٫پایان‏نامه……………………………………………………………………………………………۳۱

فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۲٫ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………۳۳

۳-۳٫ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………۳۳

۳-۴٫ ابزار‏های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….۳۴

۳-۵٫ تکنیک‏های مورد استفاه برای تجزیه و تحلیل داده‏ها………………………………………………..۳۴

۳-۶٫ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۳۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏ها

۴-۱٫  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۴-۲٫ بررسی آواشناختی و واجشناختی…………………………………………………………………………۳۵

۴-۲-۱٫ همخوانها……………………………………………………………………………………………………۳۶

۴-۲-۱-۱٫ واجهای همخوانی………………………………………………………………………………۳۶

۴-۲-۱-۲٫ واجهای همخوانی مشترک در دو گویش……………………………………………….۳۶

۴-۲-۱-۳٫ واجهای همخوانی مختص لری بختیاری مسجدسلیمان……………………………۳۹

۴-۲-۱-۴٫ واجهای همخوانی مختص شوشتری…………………………………………………….۴۰

۴-۲-۱-۵٫ واجگونه‏های همخوانی……………………………………………………………………….۴۰

۴-۲-۱-۶٫ همخوانهای میانجی…………………………………………………………………………….۴۱

۴-۲-۱-۷٫ جدول واجهای همخوانی…………………………………………………………………….۴۲

۴-۲-۲٫ واکه‏ها………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۴-۲-۲-۱٫ واجهای واکه‏ای…………………………………………………………………………………..۴۳

۴-۲-۲-۲٫ واجگونه‏های واکه‏ای……………………………………………………………………………۴۴

۴-۲-۲-۳٫ واکه‏های مرکب(دوگانه)……………………………………………………………………….۴۷

۴-۲-۲-۴٫ واکه‏های میانجی…………………………………………………………………………………۴۸

۴-۲-۲-۵٫ نمودارهای واکه‏ای………………………………………………………………………………۴۸

۴-۲-۳٫ ساختمان هجا………………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۲-۴٫ تکیه…………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۲-۵٫ فرآیندهای واجی………………………………………………………………………………………….۵۲

۴-۲-۵-۱٫ همگونی…………………………………………………………………………………………….۵۲

۴-۲-۵-۲٫ ناهمگونی…………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۲-۵-۳٫ حذف………………………………………………………………………………………………..۵۷

۴-۲-۵-۴٫ اضافه…………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۲-۵-۵٫ قلب…………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۲-۵-۶٫ ابدال………………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۲-۵-۶-۱٫ ابدال در همخوان‏ها…………………………………………………………………….۶۱

۴-۲-۵-۶-۲٫ ابدال در واکه‏ها………………………………………………………………………….۶۴

۴-۲-۶٫ تفاوت‏های آوایی بین دو گویش لری بختیاری مسجدسلیمان و شوشتری…………….۶۶

۴-۲-۶-۱٫ تفاوت‏های همخوانی بین دو گویش………………………………………………………۶۷

۴-۲-۶-۲٫ تفوت های واکه‏ای بین دو گویش…………………………………………………………۷۰

۴-۳٫ صرف(ساخت واژه)…………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۳-۱٫ ساخت تصریفی‏واژه…………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۳-۱-۱٫ اسم…………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۳-۱-۱-۱٫ نشانه‏های مفرد و جمع………………………………………………………………..۷۳

۴-۳-۱-۱-۲٫ نشانه اضافه……………………………………………………………………………….۷۵

۴-۳-۱-۱-۳٫ نشانة معرفه و نکره…………………………………………………………………….۷۶

۴-۳-۱-۱-۴٫ نشانه ندا……………………………………………………………………………………۷۶

۴-۳-۱-۱-۵٫ نشانه مفعول بی‏واسطه………………………………………………………………..۷۷

۴-۳-۱-۱-۶٫ نشانه واژه ‏بست…………………………………………………………………………۷۸

۴-۳-۱-۲٫ ضمیر………………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۳-۱-۲-۱٫ ضمیر شخصی……………………………………………………………………………۷۹

یک- ضمیر شخصی آزاد…………………………………………………………………………….۷۹

دو- ضمیر شخصی پیوسته………………………………………………………………………….۸۱

۴-۳-۱-۲-۲٫ ضمیر اشاره………………………………………………………………………………۸۴

۴-۳-۱-۲-۳٫ ضمیر اشاره تأکیدی……………………………………………………………………۸۴

۴-۳-۱-۲-۴٫ ضمیر متقابل……………………………………………………………………………..۸۴

۴-۳-۱-۲-۵٫ ضمیر پرسشی……………………………………………………………………………۸۴

۴-۳-۱-۲-۶٫ ضمیر مبهم………………………………………………………………………………..۸۵

۴-۳-۱-۲-۷٫ ضمیر مشترک……………………………………………………………………………۸۵

۴-۳-۱-۳٫ صفت………………………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۳-۱-۳-۱٫ صفت قاموسی……………………………………………………………………………۸۶

یک-صفت ساده……………………………………………………………………………………….۸۷

دو-صفت تفضیلی…………………………………………………………………………………….۸۷

سه-صفت عالی………………………………………………………………………………………..۸۸

۴-۳-۱-۳-۲٫ صفت اشاره……………………………………………………………………………….۸۸

۴-۳-۱-۳-۳٫ صفت اشاره تأکیدی……………………………………………………………………۸۸

۴-۳-۱-۳-۴٫ صفت پرسشی……………………………………………………………………………۸۹

۴-۳-۱-۳-۵٫ صفت مبهم………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۳-۱-۳-۶٫ صفت تعجبی……………………………………………………………………………..۸۹

۴-۳-۱-۳-۷٫ صفت عددی……………………………………………………………………………..۹۰

۴-۳-۱-۴٫ اعداد…………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۳-۱-۴-۱٫ عدد اصلی…………………………………………………………………………………۹۰

۴-۳-۱-۴-۲٫ عدد ترتیبی………………………………………………………………………………..۹۱

۴-۳-۱-۴-۳٫ عدد کسری……………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۳-۱-۵٫ قید…………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۳-۱-۵-۱٫ قید زمان…………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۳-۱-۵-۲٫ قید مکان………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۳-۱-۵-۳٫ قید پرسش……………………………………………………………………………….۹۲

۴-۳-۱-۵-۴٫ قید کیفیت یا حالت……………………………………………………………………۹۳

۴-۳-۱-۵-۵٫ قید مقدار………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۳-۱-۵-۶٫ قید نفی………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۳-۱-۵-۷٫ قید تأکید………………………………………………………………………………….۹۴

۴-۳-۱-۵-۸٫ قید ترتیب……………………………………………………………………………… .۹۴

۴-۳-۱-۵-۹٫ قید شک و تردید………………………………………………………………………۹۴

۴-۳-۱-۵-۱۰٫ قید استثناء……………………………………………………………………………..۹۴

۴-۳-۱-۵-۱۱٫ قید تمنّا و آرزو………………………………………………………………………۹۴

۴-۳-۱-۵-۱۲٫ قید تعجّب…………………………………………………………………………… ۹۵

۴-۳-۱-۵-۱۳٫ قید تکرار یا افزایش………………………………………………………………..۹۵

۴-۳-۱-۶٫ نقش نماها………………………………………………………………………………………..۹۵

۴-۳-۱-۶-۱٫ حروف اضافه…………………………………………………………………………..۹۵

۴-۳-۱-۶-۲٫ حروف ربط……………………………………………………………………………..۹۸

یک-حروف ربط همپایه‏ ساز…………………………………………………………………….۹۸

دو-حروف ربط پیروساز………………………………………………………………………..۱۰۱

۴-۳-۱-۷٫ اصوات…………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۴-۳-۱-۸٫ فعل……………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۳-۱-۸-۱٫ ستاک حال……………………………………………………………………………..۱۰۲

۴-۳-۱-۸-۲٫ ستاک گذشته………………………………………………………………………….۱۰۳

یک- وند زمان گذشته در گويش لري بختیاري مسجد سليمان و شوشتري……۱۰۳

دو- وند زمان گذشته مختص گويش شوشتري…………………………………………۱۰۵

۴-۳-۱-۹٫ مصدر…………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۴-۳-۱-۱۰٫ اسم مفعول(صفت مفعولی)……………………………………………………………..۱۰۶

۴-۳-۱-۱۱٫ وندهای تصریفی فعل……………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۳-۱-۱۱-۱٫ وند زمان گذشته……………………………………………………………………۱۰۶

۴-۳-۱-۱۱-۲٫ وند وجه……………………………………………………………………………..۱۰۷

یک-وند وجه امری………………………………………………………………………………۱۰۷

دو-وند وجه التزامی…………………………………………………………………………….۱۰۷

۴-۳-۱-۱۱-۳٫ وند نمود(استمرار)………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۳-۱-۱۱-۴٫ وند نفی………………………………………………………………………………۱۰۹

۴-۳-۱-۱۱-۵٫ وند سببی…………………………………………………………………………….۱۱۲

۴-۳-۱-۱۱-۶٫ وند شخصی………………………………………………………………………..۱۱۲

۴-۳-۱-۱۲٫ انواع فعل از نظر زمان وجه و نمود………………………………………………….۱۱۶

۴-۳-۱-۱۲-۱٫ آینده…………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۳-۱-۱۲-۲٫ حال ساده(استمرار، اخباری)…………………………………………………..۱۱۶

۴-۳-۱-۱۲-۳٫ حال التزامی………………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۳-۱-۱۲-۴٫ حال در حال انجام………………………………………………………………..۱۱۸

۴-۳-۱-۱۲-۵٫ امر………………………………………………………………………………………۱۱۹

۴-۳-۱-۱۲-۶٫ گذشته ساده…………………………………………………………………………۱۲۰

۴-۳-۱-۱۲-۷٫ گذشته استمراری………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۳-۱-۱۲-۸٫ گذشته نقلی…………………………………………………………………………۱۲۲

۴-۳-۱-۱۲-۹٫ گذشته دور(بعید)………………………………………………………………….۱۲۳

۴-۳-۱-۱۲-۱۰٫ گذشته التزامی…………………………………………………………………….۱۲۴

۴-۳-۱-۱۲-۱۱٫ گذشته در حال انجام…………………………………………………………..۱۲۵

۴-۳-۱-۱۳٫ فعل سببی…………………………………………………………………………………….۱۲۶

۴-۳-۱-۱۴٫ فعل معلوم و مجهول……………………………………………………………………..۱۲۶

۴-۳-۱-۱۵٫ فعل لازم و متعدی………………………………………………………………………..۱۲۶

۴-۳-۱-۱۶٫ افعال خاص…………………………………………………………………………………۱۲۷

۴-۳-۱-۱۷٫ افعال معین…………………………………………………………………………………..۱۳۳

۴-۳-۱-۱۸٫ افعال شبه معین…………………………………………………………………………….۱۳۴

۴-۳-۱-۱۹٫ ساخت اشتقاقی واژه……………………………………………………………………..۱۳۸

۴-۳-۱-۱۹-۱٫ فعل از نظر ساخت اشتقاقی…………………………………………………..۱۳۸

یک- فعل ساده…………………………………………………………………………………….۱۳۸

دو- فعل مشتق…………………………………………………………………………………….۱۳۹

سه- فعل مرکب…………………………………………………………………………………..۱۳۹

۴-۳-۱-۱۹-۲٫ پیشوندهای اشتقاقی فعل………………………………………………………..۱۳۹

۴-۳-۱-۱۹-۳٫ انواع جزء غیرفعلی در فعل مرکب…………………………………………..۱۴۰

۴-۳-۱-۱۹-۴٫ واژه‏های غیر فعلی از نظر ساخت اشتقاقی………………………………..۱۴۱

۴-۳-۱-۱۹-۵٫ وندهای اشتقاقی……………………………………………………………………۱۴۲

یک- پیشوندهای اشتقاقی مشترک هردو گویش………………………………………..۱۴۲

دو- پسوندهای اشتقاقی مشترک هر دو گویش………………………………………….۱۴۳

سه- پسوندهای اشتقاقی مختص گویش لری بختیاری مسجدسلیمان…………….۱۴۹

چهار- پسوندهای اشتقاقی مختص گویش شوشتری…………………………………..۱۵۰

۴-۳-۱-۱۹-۶٫ انواع واژه‏های مرکب……………………………………………………………….۱۵۱

یک- اضافه‏ای…………………………………………………………………………………………۱۵۲

دو- اضافه مقلوبی……………………………………………………………………………………۱۵۲

سه- همراه با عنصر فعلی………………………………………………………………………….۱۵۲

چهار- پیش وابسته‏ای………………………………………………………………………………۱۵۳

پنج- جمله گونه‏ای…………………………………………………………………………………۱۵۳

شش- پیوندار………………………………………………………………………………………..۱۵۴

هفت- حرف اضافه‏دار…………………………………………………………………………….۱۵۵

هشت- حرف ربط‏دار……………………………………………………………………………..۱۵۵

نه-  مکرّر……………………………………………………………………………………………..۱۵۵

ده- اتباع……………………………………………………………………………………………….۱۵۶

۴-۴٫ نحو……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

۴-۴-۱٫ انواع گروه در جمله…………………………………………………………………………………۱۵۸

۴-۴-۱-۱٫ گروه اسمی……………………………………………………………………………………۱۵۸

۴-۴-۱-۱-۱٫ روابط وابستگی در سطح گروه اسمی……………………………………….۱۶۴

۴-۴-۱-۱-۲٫ جایگاه نحوی گروه اسمی………………………………………………………۱۶۵

۴-۴-۱-۱-۳٫ مقایسه ساخت گروه اسمی در گویش لری بختیاری مسجدسلیمان

و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها…………………………………………..۱۶۶

۴-۴-۱-۲٫ گروه صفتی……………………………………………………………………………………۱۶۹

۴-۴-۱-۲-۱٫ روابط وابستگی در سطح گروه صفتی……………………………………….۱۷۱

۴-۴-۱-۲-۲٫ جایگاه نحوی گروه صفتی………………………………………………………۱۷۳

۴-۴-۱-۲-۳٫ مقایسه ساخت گروه صفتی در گویش لری بختیاری مسجدسلیمان

و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها………………………………………….۱۷۴

۴-۴-۱-۳٫ گروه حرف اضافه‏ای………………………………………………………………………۱۷۶

۴-۴-۱-۳-۱٫ روابط وابستگی در سطح گروه حرف اضافه‏ای…………………………..۱۷۸

۴-۴-۱-۳-۲٫ جایگاه نحوی گروه حرف اضافه‏ای…………………………………………..۱۷۸

۴-۴-۱-۳-۳٫ مقایسه ساخت گروه حرف اضافه‏ای در گویش لری بختیاری

مسجدسلیمان و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها…………………………۱۸۱

۴-۴-۱-۴٫ گروه قیدی…………………………………………………………………………………….۱۸۴

۴-۴-۱-۴-۱٫ روابط وابستگی در سطح گروه قیدی………………………………………..۱۸۶

۴-۴-۱-۴-۲٫ جایگاه نحوی گروه قیدی……………………………………………………….۱۸۸

۴-۴-۱-۴-۳٫ مقایسه ساخت گروه قیدی درگویش لری بختیاری مسجدسلیمان

و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها ……………………………………………۱۸۹

۴-۴-۱-۵٫ گروه فعل………………………………………………………………………………………۱۹۱

۴-۴-۱-۵-۱٫ روابط وابستگی در سطح گروه فعل…………………………………………..۱۹۵

۴-۴-۱-۵-۲٫ جایگاه نحوی گروه فعل…………………………………………………………..۱۹۶

۴-۴-۱-۵-۳٫ مقایسه ساخت گروه فعل‏ درگویش لری بختیاری مسجدسلیمان

و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها………………………………………………۱۹۸

۴-۴-۱-۶٫ گروه فعلی………………………………………………………………………………………..۲۰۰

۴-۴-۱-۶-۱٫ روابط وابستگی در سطح گروه فعلی…………………………………………….۲۰۲

۴-۴-۱-۶-۲٫ جایگاه نحوی گروه فعلی……………………………………………………………۲۰۴

۴-۴-۱-۶-۳٫ مقایسه ساخت گروه فعلی ‏درگویش لری بختیاری مسجدسلیمان

و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها………………………………………………..۲۰۵

۴-۴-۲٫جمله و اجزای آن……………………………………………………………………………………۲۰۷

۴-۴-۳٫ سلسله مراتب ساختاری جمله‏ها………………………………………………………………۲۰۹

۴-۴-۴٫ تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار…………………………………………………۲۱۱

۴-۴-۵٫ انواع مفعول…………………………………………………………………………………………..۲۱۱

۴-۴-۵-۱٫ مفعول بی واسطه………………………………………………………………………..۲۱۲

۴-۴-۵-۲٫ مفعول با واسطه………………………………………………………………………….۲۱۲

۴-۴-۶٫ جمله با فعل اسنادی(ربطی)…………………………………………………………………..۲۱۳

۴-۴-۷٫ انواع جمله از نظر تعداد فعل………………………………………………………………….۲۱۴

۴-۴-۷-۱٫ جمله ساده………………………………………………………………………………….۲۱۴

۴-۴-۷-۲٫ جمله مرکب (مرکب همپایه‏ای)……………………………………………………..۲۱۵

۴-۴-۷-۳٫ جمله مشتق (مرکب ناهمپایه‏ای)…………………………………………………….۲۱۷

۴-۴-۷-۳-۱٫ بند وابسته وصفی………………………………………………………………..۲۱۸

۴-۴-۷-۳-۲٫ بند وابسته مفعولی……………………………………………………………….۲۱۹

۴-۴-۷-۳-۳٫ بند وابسته متممی………………………………………………………………..۲۲۱

۴-۴-۷-۳-۴٫ بند وابسته مضاف‏الیهی…………………………………………………………۲۲۲

۴-۴-۷-۳-۵٫ بند وابسته قیدی………………………………………………………………….۲۲۳

۴-۴-۸٫ جمله شرطی……………………………………………………………………………………۲۲۶

۴-۴-۹٫ انواع جمله از نظر وجه……………………………………………………………………..۲۲۷

۴-۴-۹-۱٫ خبری…………………………………………………………………………………….۲۲۷

۴-۴-۹-۲٫ پرسشی………………………………………………………………………………….۲۲۸

۴-۴-۹-۳٫ امری……………………………………………………………………………………..۲۳۱

۴-۴-۹-۴٫ التزامی…………………………………………………………………………………..۲۳۳

۴-۴-۱۰٫ انواع جمله از نظر آهنگ………………………………………………………………….۲۳۶

۴-۴-۱۰-۱٫ افتان……………………………………………………………………………………۲۳۶

۴-۴-۱۰-۲٫ خیزان………………………………………………………………………………….۲۳۷

۴-۴-۱۰-۳٫ خیزان-افتان…………………………………………………………………………۲۳۷

۴-۴-۱۱٫ روابط وابستگی در سطح جمله…………………………………………………………۲۳۷

۴-۴-۱۲٫ مقایسه ساخت جمله ‏درگویش لری بختیاری مسجدسلیمان و شوشتری

براساس نظریه اصول و پارامترها……………………………………………………………….۲۴۰

۴-۴-۱۳٫ مقایسه گویش لری بختیاری مسجدسلیمان و شوشتری براساس گزیده‏ای

از همگانی‏های‏گرینبرگ……………………………………………………………………………۲۴۴

۵- فصل پنجم: نتایج، پیشنهادها و کاربردها

۵-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………۲۴۸

۵-۲٫ نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………..۲۴۸

۵-۲-۱٫ نتایج حوزه آوا………………………………………………………………………………۲۴۸

۵-۲-۲٫ نتایج حوزه صرف………………………………………………………………………….۲۵۰

۵-۲-۳٫ نتایج حوزه نحو…………………………………………………………………………….۲۵۶

۵-۲-۴٫ نتایج تفاوت واژگانی……………………………………………………………………..۲۵۸

۵-۲-۵٫ پاسخ به پرسش‏های پژوهش…………………………………………………………..۲۶۰

۵-۲-۶٫ پاسخ به فرضیه های پژوهش………………………………………………………….۲۶۱

۵-۳٫ پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………….۲۶۱

۵-۴٫ کاربردهای پژوهش………………………………………………………………………………..۲۶۲

اصطلاحات زبانشناسی

فارسی به انگلیسی……………………………………………………………………………………….۲۶۳

انگلیسی به فارسی………………………………………………………………………………………..۲۷۰

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………..۲۷۷

ایرانی………………………………………………………………………………………………………۲۷۷

غیر ایرانی………………………………………………………………………………………………..۲۸۱

اینترنتی……………………………………………………………………………………………………۲۸۲

پیوست‏ها

افعال ساده و مشتق…………………………………………………………………………………………..۲۸۳

جمله‏ها…………………………………………………………………………………………………………..۲۹۰

واژه‏نامة گویشی……………………………………………………………………………………………….۳۱۴

نمودار زبان‏های ایرانی………………………………………………………………………………………۳۵۹

نقشه‏ها

نقشه ایران به تفکیک استان‏ها……………………………………………………………………….۳۶۰

نقشه استان خوزستان به تفکیک شهرستان‏ها…………………………………………………..۳۶۱

نقشه شهر مسجدسلیمان………………………………………………………………………………۳۶۲

نقشه شهر شوشتر……………………………………………………………………………………….۳۶۳

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………۳۶۴

 

فهرست جدول‏ها

 •   جدول (۱): نشانه‏ های آوایی………………ص
 •               الف- همخوان‏ها……………..ص
 •               ب- واکه ها…………….ص
 •               ج- نشانه‏ های آوایی دیگر…………….ض
 •   جدول (۲): توصیف آوایی………….ض
 •               الف-همخوان‏ ها………….ض
 •               ب- واکه ‏های ساده…………..ض
 • ج-واکه ‏های مرکب………ط
 •  جدول (۳): نشانه‏های قراردادی………..ط
 • جدول (۴): واج‏ های همخوانی گویش لری بختیاری مسجدسلیمان………۴۲
 •  جدول (۵): واج‏های همخوانی گویش شوشتری……………۴۳
 • جدول (۶): افعال ساده و مشتق…………۲۸۳
 • جدول (۷): جمله‏ ها…….۲۹۰

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه عنوان صفحه
نمودار زبان های ایرانی ۳۵۹ نمودار درختی (۲۵) ۲۰۶
نمودار واکه‏ای بختیاری ۴۹ نمودار درختی (۲۶) ۲۰۷
نمودار واکه ای شوشتری ۴۹ نمودار درختی (۲۷) ۲۱۰
نمودار درختی (۱) ۱۶۶ نمودار درختی (۲۸) ۲۱۵
نمودار درختی (۲) ۱۶۷ نمودار درختی (۲۹) ۲۱۵
نمودار درختی (۳) ۱۶۷ نمودار درختی (۳۰) ۲۱۶
نمودار درختی (۴) ۱۶۸ نمودار درختی (۳۱) ۲۱۶
نمودار درختی (۵) ۱۶۸ نمودار درختی (۳۲) ۲۱۷
نمودار درختی (۶) ۱۷۴ نمودار درختی (۳۳) ۲۱۸
نمودار درختی (۷) ۱۷۵ نمودار درختی (۳۴) ۲۱۹
نمودار درختی (۸) ۱۷۶ نمودار درختی (۳۵) ۲۲۰
نمودار درختی (۹) ۱۷۶ نمودار درختی (۳۶) ۲۲۱
نمودار درختی (۱۰) ۱۸۲ نمودار درختی (۳۷) ۲۲۲
نمودار درختی (۱۱) ۱۸۲ نمودار درختی (۳۸) ۲۲۳
نمودار درختی (۱۲) ۱۸۳ نمودار درختی (۳۹) ۲۲۴
نمودار درختی (۱۳) ۱۸۳ نمودار درختی (۴۰) ۲۲۴
نمودار درختی (۱۴) ۱۸۹ نمودار درختی (۴۱) ۲۲۵
نمودار درختی (۱۵) ۱۹۰ نمودار درختی (۴۲) ۲۲۵
نمودار درختی (۱۶) ۱۹۱ نمودار درختی (۴۳) ۲۲۶
نمودار درختی (۱۷) ۱۹۱ نمودار درختی (۴۴) ۲۲۷
نمودار درختی (۱۸) ۱۹۷ نمودار درختی (۴۵) ۲۲۸
نمودار درختی (۱۹) ۱۹۸ نمودار درختی (۴۶) ۲۲۸
نمودار درختی (۲۰) ۱۹۹ نمودار درختی (۴۷) ۲۲۹
نمودار درختی (۲۱) ۲۰۰ نمودار درختی (۴۸) ۲۲۹
نمودار درختی (۲۲) ۲۰۰ نمودار درختی (۴۹) ۲۳۰
نمودار درختی (۲۳) ۲۰۵ نمودار درختی (۵۰) ۲۳۰
نمودار درختی (۲۴) ۲۰۶ نمودار درختی (۵۱) ۲۳۱

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه عنوان صفحه
نمودار درختی(۵۲) ۲۳۲ نمودار درختی (۵۹) ۲۳۵
نمودار درختی(۵۳) ۲۳۲ نمودار درختی (۶۰) ۲۳۵
نمودار درختی(۵۴) ۲۳۳ نمودار درختی (۶۱) ۲۴۱
نمودار درختی (۵۵) ۲۳۳ نمودار درختی (۶۲) ۲۴۱
نمودار درختی (۵۶) ۲۳۴ نمودار درختی (۶۳) ۲۴۲
نمودار درختی (۵۷) ۲۳۴ نمودار درختی (۶۴) ۲۴۴
نمودار درختی (۵۸) ۲۳۴

 

جدول(۱): نشانه ‏های آوایی

الف)همخوان‏ها
خط آوانگار خط فارسی خط آوانگار خط فارسی
z ز، ذ ، ض ، ظ p پ
ž ژ b ب
š ش t ت ، ط
x خ d د
h ح (بختیاری) k ک
ħ ح (شوشتری) g گ
h G ق ، غ (بختیاری)
č چ q ق (شوشتری)
ǰ ج ɣ غ (شوشتری)
r ر Ɂ ء (همزه)
l ل Ɂ ع (بختیاری)
m م ʕ ع (شوشتری)
n ن f ف
y ی s س ، ث ، ص
ب) واکه ‏ها
خط آوانگار خط فارسی خط آوانگار خط فارسی
â : آ کشیده i ای
ay اَی e اِ ، ه
ey اِی e : اِ کشیده
oy اُی a اَ ، ه
uy اوی a : اَ کشیده
ow اُو u او
ew اِو o اُ ، و
aw اَو o : اُ کشیده
â آ ، ا

 

 

پ ) نشانه های آوایی دیگر
مشخصه آوایی آوا
[ xw]   لبی شدگی w
  کشیده :
   تکیه

 

جدول(۲): توصیف آوایی

الف)همخوان‏ها
مشخصه‏های آوایی آوا مشخصه‏های آوایی آوا
لثوی-کامی، سایشی، بیواک š دولبی، انسدادی، بیواک p
لثوی-کامی، سایشی، واکدار ž دولبی، انسدادی، واکدار b
ملازی، سایشی، بیواک x دندانی، انسدادی، بیواک t
ملازی، سایشی، واکدار ɣ دندانی، انسدادی، واکدار d
حلقی، سایشی، بیواک ħ کامی، انسدادی، بیواک k
حلقی، سایشی، واکدار ʕ کامی، انسدادی، واکدار g
چاکنایی، سایشی، بیواک h ملازی، انسدادی، بیواک q
لثوی-کامی، انسدادی-سایشی، بیواک č ملازی، انسدادی، واکدار G
لثوی-کامی، انسدادی-سایشی، واکدار ǰ چاکنایی، انسدادی، بیواک Ɂ
لثوی، غلتان(لرزشی)، واکدار r لبی دندانی، سایشی، بیواک f
لثوی، کناری ناسوده، واکدار l لبی دندانی، سایشی، واکدار v
دولبی، خیشومی، واکدار m لثوی، سایشی، بیواک s
لثوی، خیشومی، واکدار n لثوی، سایشی، واکدار z
کامی، روان، واکدار y دندانی، سایشی، واکدار ð
واکه‏های ساده ب)
مشخصه‏های آوایی آوا مشخصه‏های آوایی آوا
پسین، گرد باز، باز â پیشین، گسترده، بسته i
پسین، گردباز، باز، کشیده â : پیشین، گسترده، نیم باز e
پیشین، گسترده، نیم باز، کشیده e : پیشین، گسترده، باز a
پیشین، گسترده، باز، کشیده a : پسین، گرد، بسته u
پسین، گرد، نیم باز، کشیده o : پسین، گرد، نیم باز o
واکه‏های مرکب پ)
حرکت اندامهای گفتاری از واکه /u/  به /i/ uy حرکت اندامهای گفتاری از واکه /a/ به واکه /i/ ay
حرکت اندامهای گفتاری از واکه/o/ به نزدیکی واکه /u/ ow حرکت اندامهای گفتاری از واکه  e// به واکه /i/ ey
حرکت اندامهای گفتاری از واکه/a/ به نزدیکی واکه /u/ aw حرکت اندامهای گفتاری از واکه  o// به واکه /i/ oy

 

جدول (۳): نشانه ‏های قراردادی

حرف اضافه P واج نویسی / /
گروه اسمی NP آوانویسی          [  ]
گروه صفتی AdjP رجوع کنید به
گروه قیدی AdvP الف) “درصورتیکه” ب) “یا” /
گروه فعلی VP ابتدا یا انتهای هجا (مرز هجا) #
گروه حرف اضافه‏ای PP واکه، فعل V
سازه میانی اسمی N′ همخوان C
سازه میانی صفتی Adj′ فارسی ف
سازه میانی قیدی Adv′ لری بختیاری مسجدسلیمان(بختیاری) ب
سازه میانی فعلی V′ شوشتری ش
سازه میانی حرف اضافه‏ای P′ تکواژ صفر(تهی) ø
توصیف‏کننده Det غیر دستوری( بدساخت) *
فاعل خاموش Pro  اسم N
اصل فرافکنی گسترده Epp صفت Adj
قید Adv

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0